Overwegingen bij COM(2010)22 - Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EU-Servië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
1. De interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds[2] (hierna 'de interimovereenkomst' genoemd) die op 29 april 2008 is ondertekend, is op 1 februari 2010 in werking getreden.

2. Artikel 43, lid 2, van de interimovereenkomst bepaalt dat het interimcomité zijn reglement van orde vaststelt.

3. Artikel 45 van de interimovereenkomst bepaalt dat het interimcomité kan besluiten subcomités op te richten.

4. De oprichting, samenstelling, taakomschrijving en structuur van de subcomités worden vastgesteld in het reglement van orde van het interimcomité.

5. De Unie dient het standpunt te bepalen dat in het interimcomité inzake de goedkeuring van het reglement van orde moet worden ingenomen.