Overwegingen bij COM(2012)700 - Standpunt EU betreffende de tenuitvoerlegging van enkele bepalingen inzake industrieproducten in de associatieovereenkomst met Algerije

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, is op 22 april 2002 gesloten en op 1 september 2005 in werking getreden.

(2) Artikel 9, lid 4, van de Overeenkomst bepaalt dat het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van de rechten door het Associatiecomité in overleg kan worden herzien indien zich met betrekking tot een bepaald product ernstige problemen voordoen.

(3) Artikel 11 bepaalt dat Algerije buitengewone maatregelen van beperkte duur mag nemen in de vorm van verhoging of herinvoering van douanerechten; de totale waarde van de ingevoerde producten waarop dergelijke maatregelen van toepassing zijn, mag niet meer bedragen dan 15 % van de totale invoer van industrieproducten uit de Gemeenschap gedurende het laatste jaar; het Associatiecomité kan het tijdschema voor de afschaffing van de rechten vaststellen.

(4) Wegens de moeilijkheden die Algerije ondervond bij de geleidelijke afschaffing van de rechten op industrieproducten, zoals bepaald in artikel 9, leden 2 en 3 van de Overeenkomst, is een groep deskundigen van de Europese Commissie en van de Republiek Algerije tussen september 2010 en juni 2012 acht keer bijeengekomen.

(5) Tijdens dat overleg konden aanvaardbare wijzigingen van de basisrechten en van het tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van de rechten waarin oorspronkelijk was voorzien, worden overeengekomen, met naleving van de voorwaarden van artikel 9, lid 4, en artikel 11 van de Associatieovereenkomst.

(6) Volgens artikel 97 van de Associatieovereenkomst heeft het Associatiecomité beslissingsbevoegdheid inzake het beheer van deze overeenkomst; het Associatiecomité dient zich uit te spreken over de voorgenomen wijzigingen.

(7) Het standpunt van de Europese Unie in het Associatiecomité EU-Algerije dient dienovereenkomstig te worden vastgesteld.