Overwegingen bij COM(2013)424 - Sluiting van de Overeenkomst met de Regering van Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Bij besluit van 5 juni 2003 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten door een overeenkomst op het niveau van de Unie.

(2) Overeenkomstig Besluit …/…/EU[1] van de Raad is de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek Peru inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten[2] (de Overeenkomst) ondertekend en wordt ze voorlopig toegepast, onder voorbehoud van sluiting op een latere datum.

(3) De Overeenkomst dient namens de Europese Unie te worden goedgekeurd.