Overwegingen bij JOIN(2016)1 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad 2 geeft uitvoering aan de bij Besluit 2010/413/GBVB vastgestelde maatregelen.

(2) Op 31 juli 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/1337 vastgesteld tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB en tot verlenging tot 14 januari 2016 van de vrijstelling uit hoofde van artikel 20, lid 14, voor handelingen en transacties die worden verricht ten aanzien van de op de lijst geplaatste entiteiten, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit contracten die vóór 23 januari 2012 zijn gesloten of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen indien de levering van Iraanse ruwe olie en petroleumproducten of de opbrengst daarvan bedoeld is als betaling van uitstaande bedragen in verband met contracten die gesloten zijn vóór 23 januari 2012, aan personen of entiteiten die zich bevinden op het grondgebied van de lidstaten of onder hun rechtsmacht vallen, en deze contracten uitdrukkelijk voorzien in deze betaling.

(3) Op ... januari 2016 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2016/... vastgesteld tot verdere verlenging van de genoemde vrijstelling tot 4 februari 2016.

(4) Deze maatregel valt onder het toepassingsgebied van het Verdrag en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat de maatregel in alle lidstaten uniform door marktdeelnemers wordt toegepast.

(5) Verordening (EU) nr. 267/2012 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.