Overwegingen bij COM(2017)538 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s - EU monitor

EU monitor
Maandag 16 december 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1092/2010 3 (ESRB-verordening) hebben het Europees Parlement en de Raad, op basis van een verslag 4 van de Commissie, de ESRB-verordening onderzocht om na te gaan of de taken en de organisatie van het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) moeten worden herzien. Ook zijn de nadere bepalingen voor de aanwijzing van de voorzitter van het ESRB geëvalueerd.

(2) In het verslag van de Commissie van 2017 over de taken en de organisatie van het ESRB 5 wordt geconcludeerd dat het ESRB over het algemeen weliswaar goed functioneert maar dat verbeteringen nodig zijn op een aantal specifieke punten.

(3) De brede ledenbasis van de algemene raad van het ESRB is een belangrijke troef. Recente ontwikkelingen in de architectuur van het financiële toezicht van de Unie, met name de oprichting van een bankenunie, zijn echter niet tot uiting gekomen in de samenstelling van deze algemene raad. Om die reden dienen de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad stemgerechtigd lid te worden van de algemene raad van het ESRB. Dienovereenkomstig moeten ook aanpassingen worden aangebracht in het stuurcomité en in het technisch adviescomité.

(4) De President van de ECB heeft gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van het ESRB het voorzitterschap ervan op zich genomen, waarna de President het voorzitterschap ad interim is blijven waarnemen. Gedurende deze periode heeft de President van de ECB gezag en geloofwaardigheid verleend aan het ESRB en ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk kan vertrouwen en voortbouwen op de deskundigheid van de ECB op het gebied van financiële stabiliteit. Daarom is het passend dat de President van de ECB optreedt als permanente voorzitter van het ESRB.

(5) Om de zichtbaarheid van het ESRB te versterken als orgaan dat afzonderlijk van zijn individuele leden optreedt, moet de voorzitter van het ESRB aan het hoofd van het secretariaat van het ESRB taken kunnen delegeren met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van het ESRB.

(6) Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad 6 bepaalt dat het hoofd van het secretariaat van het ESRB moet worden aangesteld door de ECB, in overleg met de algemene raad van het ESRB. Om de zichtbaarheid van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te verhogen, moet de algemene raad van het ESRB in een open en transparante procedure evalueren of de voorgedragen kandidaten voor het ambt van hoofd van het secretariaat van het ESRB beschikken over de kwaliteiten en ervaring die noodzakelijk zijn om het secretariaat van het ESRB te beheren. De algemene raad moet het Europees Parlement en de Raad inlichten over de evaluatieprocedure. Voorts dienen de taken van het hoofd van het secretariaat van het ESRB te worden verduidelijkt.

(7) Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening EU) nr. 1092/2010 is de eerste vicevoorzitter van het ESRB tot op heden verkozen door en uit de leden van de algemene raad van de ECB, rekening houdend met de noodzaak van evenwichtige vertegenwoordiging van lidstaten in het algemeen en tussen lidstaten die de euro als munt hebben en lidstaten die niet de euro als munt hebben. Naar aanleiding van de oprichting van de bankenunie moet de verwijzing naar de lidstaten die de euro als munt hebben en die welke de euro niet als munt hebben, vervangen worden door een verwijzing naar de lidstaten die aan de bankenunie deelnemen en die welke niet deelnemen.

(8) Gelet op de wijzigingen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) 7 , en met name de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 1092/2010 door de EER-lidstaten, is artikel 9, lid 5, van deze verordening niet langer relevant en moet derhalve worden geschrapt.

(9) Om de kosten te drukken en de procedurele efficiëntie te verhogen, dient het aantal vertegenwoordigers van de Commissie in het raadgevend technisch comité van het ESRB te worden verminderd van de huidige twee vertegenwoordigers tot één vertegenwoordiger.

(10) Krachtens artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1092/2010 moeten ESRB-waarschuwingen en -aanbevelingen worden toegezonden aan de Raad en de Commissie, en wanneer zij tot één of meer nationale toezichthoudende autoriteiten zijn gericht, ook aan de ETA’s. Om de democratische controle en de transparantie te verhogen moeten deze waarschuwingen en aanbevelingen ook worden toegezonden aan het Europees Parlement en de ETA’s.

(11) Met het oog op de kwaliteit en de relevantie van de ESRB-adviezen, -aanbevelingen en -besluiten wordt verwacht dat het technisch adviescomité en het wetenschappelijk adviescomité belanghebbenden, indien noodzakelijk, zullen raadplegen in een vroeg stadium en op een open en transparante wijze.

(12) Verordening (EU) nr. 1092/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,