Overwegingen bij COM(2018)196 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Singapore - EU monitor

EU monitor
Maandag 11 november 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
dossier COM(2018)196 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Singapore.
document COM(2018)196 NLEN
datum 18 april 2018
 
(1) In overeenstemming met Besluit nr. [XX] van de Raad is de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (hierna ook 'Singapore'), hierna "de overeenkomst” genoemd, ondertekend op [XX XXX 2018].

(2) Overeenkomstig artikel 218, lid 7, van het VWEU is het passend voor de Raad de Commissie te machtigen tot goedkeuring namens de Unie van het in het Handelscomité in te nemen standpunt over bepaalde wijzigingen van de overeenkomst die volgens een vereenvoudigde procedure worden vastgesteld. De Commissie dient te worden gemachtigd tot goedkeuring van in het Handelscomité aan te nemen wijzigingen uit hoofde van artikel 9.18 (Wijziging en rectificatie van het toepassingsgebied) met betrekking tot de bijlagen 9-A tot en met 9-I bij de overeenkomst, en uit hoofde van artikel 10.17 (Systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen) en 10.18 (Wijziging van de lijst van geografische aanduidingen) met betrekking tot de bijlagen 10-A en 10-B bij de overeenkomst.

(3) De overeenkomst dient te worden goedgekeurd namens de Europese Unie.

(4) In overeenstemming met artikel 16.16 (Geen rechtstreekse werking) van de overeenkomst kunnen daaraan geen rechten worden ontleend of daarmee verplichtingen worden opgelegd aan personen, anders dan die welke de partijen krachtens internationaal publiekrecht hebben vastgesteld.