Overwegingen bij COM(2018)280 - Aanspreken van het flexibiliteitsinstrument voor de aanpak van migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid, alsmede uitbreiding van het steunprogramma voor hervormingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1)Met het flexibiliteitsinstrument kunnen nauwkeurig bepaalde uitgaven worden gefinancierd die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima konden worden gefinancierd.

(2)Het jaarlijkse maximumbedrag voor het flexibiliteitsinstrument bedraagt 600 miljoen EUR (prijzen van 2011), zoals vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad 4 .

(3)Het is noodzakelijk om met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen ter financiering van maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen, alsmede voor de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen.

(4)Nu alle mogelijkheden tot herschikking van kredieten onder het uitgavenmaximum voor rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) en rubriek 1b (Economische, sociale en territoriale cohesie) zijn onderzocht, is het nodig om de middelen in de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 aan te vullen met 927 518 138 EUR uit het flexibiliteitsinstrument boven het maximum van rubriek 3, ter financiering van maatregelen op het gebied van migratie, vluchtelingen en veiligheid, alsook met 38 069 903 EUR boven het maximum van rubriek 1b, ter aanvullende financiering van de uitbreiding van het steunprogramma voor structurele hervormingen 5 .

(5)Op basis van het verwachte betalingsprofiel moeten de met het gebruik van het flexibiliteitsinstrument corresponderende betalingskredieten worden verdeeld over verschillende begrotingsjaren.

(6)Om de middelen snel te kunnen inzetten, moet dit besluit van toepassing zijn vanaf het begin van het begrotingsjaar 2019.