Overwegingen bij COM(2019)125 - Wijziging van Besluit 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 18 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Op 23 november 2017 heeft de Commissie heeft een voorstel 9 voor een besluit van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming goedgekeurd 10 .

(2) Het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit†nr.†1313/2013/EU beoogt een versterking tot stand te brengen van het collectieve vermogen inzake rampenparaatheid en rampenrespons door de mogelijkheden van de Europese pool voor civiele bescherming te vergroten. Het gaat hierbij om de instelling van een reservecapaciteit voor civiele bescherming die kan worden ingezet bij operaties van de Unie ("rescEU") en de versterking van de maatregelen die van toepassing zijn op het gebied van preventie.

(3) Er is behoefte aan meer financiering door de Unie om de Europese pool voor civiele bescherming verder te kunnen ontwikkelen en de extra kosten te kunnen dekken die voortvloeien uit de toekenning van aanpassingssubsidies en de inzet van de capaciteit die is toegewezen aan de Europese pool voor civiele bescherming.

(4) Er zijn voldoende financiŽle middelen nodig om de rescEU-capaciteit in te stellen, uit te rollen en toe te passen.

(5) In Besluit nr.†1313/2013/EU is een financiŽle enveloppe voor het Uniemechanisme vastgesteld, die het voornaamste referentiebedrag vormt voor de dekking van de uitgaven van het programma tot het einde van de begrotingsperiode 2014-2020.

(6) De in artikel 19 van Besluit†nr.†1313/2013/EU genoemde financiŽle middelen moeten worden geactualiseerd en vervangen door de nieuwe cijfers die zijn opgenomen in het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 11 .

(7) Overeenkomstig het meerjarig financieel kader 2021-2027 vallen de financiŽle toewijzingen voor het Uniemechanisme voor civiele bescherming onder een nieuwe rubriek 5 'Veiligheid en defensie'.

(8) Bijlage I bij Besluit†nr.†1313/2013/EU is onvoldoende flexibel om de Unie in staat te stellen de investeringen in preventie, paraatheid en respons naar behoren aan te passen. De investeringsniveaus die moeten worden toegewezen aan de verschillende fasen van de rampenbeheersingscyclus, moeten vooraf worden bepaald. Hierdoor kan de Unie zich niet aanpassen aan de onvoorspelbare aard van rampenbeheersing.

(9) Een nieuwe financiŽle bepaling moet in de plaats komen van de financiŽle bepalingen van Besluit†nr.†1313/2013/EU die betrekking hebben op de financiŽle middelen van het Uniemechanisme voor civiele bescherming overeenkomstig het huidige meerjarig financieel kader (2014-2020). Om de financiŽle middelen van het Uniemechanisme voor civiele bescherming af te stemmen op de voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 voorgestelde bedragen, moet artikel 1, lid 1, onder a), van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021.

(10) Besluit nr.†1313/2013/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.