Overwegingen bij COM(2019)325 - Proposal from the President of the Commission for a BESLUIT VAN DE RAAD over de niet-vervanging van leden van de Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Na de verkiezingen voor het Europees Parlement hebben vice voorz itter Ansip en commissaris Creţu met ingang van 1 juli 2019 ontslag genomen uit de Commissie om zitting te nemen in het Europees Parlement, waarvoor zij zijn gekozen.

(2) Overeenkomstig artikel 246 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kan de Raad op voorstel van de voorz itter van de Commissie besluiten niet in een vacature in de Commissie te voorzien, met name indien de resterende duur van de ambtstermijn kort i s.

(3) Vanaf de dag waarop het ontslag ingaat, bedraagt de resterende duur van de ambtstermijn van de huidige Commissie vier maanden. Een vervanging voor een zo korte periode van de leden van de Commissie die ontslag hebben genomen, lijkt niet nodig, rekening houdend met de praktijk van de Commissie om in projectteams te werken, waarbij meerdere leden van de Commissie bij alle dossiers worden betrokken, en de onevenredige financiële lasten die vervanging met zich mee zou brengen.

(4) I n die omstandigheden is het passend niet in de vacatures in de Commissie te voorzien

die het gevolg zijn van het ontslag van vicevoorzitter Ansip en commissaris Creţu.

(5) Dit besluit laat de samenstelling van de Commissie van bij aanvang van het nieuwe mandaat onverlet.