Overwegingen bij COM(2019)600 - Wijziging van Besluit (EU) 2019/276 wat betreft aanpassingen van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor 2019 voor migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Met het flexibiliteitsinstrument kunnen nauwkeurig bepaalde uitgaven worden gefinancierd die niet binnen de voor een of meer andere rubrieken beschikbare maxima konden worden gefinancierd.

(2) Het jaarlijks voor het flexibiliteitsinstrument beschikbare maximumbedrag is 600 000 000 EUR (prijzen 2011), zoals vastgesteld in artikel 11 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 4 , te verhogen in voorkomend geval met vervallen bedragen die ter beschikking worden gesteld overeenkomstig lid 1, tweede alinea, van dat artikel.

(3) Op 12 december 2018 hebben het Europees Parlement en de Raad Besluit (EU) 2019/276 5 vastgesteld, waarbij voor het begrotingsjaar 2019 middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter beschikking worden gesteld boven het maximum van rubriek 1a (Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid) met een bedrag van 178 715 475 EUR ter versterking van voor het concurrentievermogen cruciale programma’s, en boven het maximum van rubriek 3 (Veiligheid en burgerschap) met een bedrag van 985 629 138 EUR ter financiering van maatregelen op het gebied van migratie, vluchtelingen en veiligheid.

(4) Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 6 voorziet in verlaging van de vastleggingskredieten voor zowel rubriek 1a als rubriek 3, waardoor ook minder gebruik hoeft te worden gemaakt van het flexibiliteitsinstrument. Het is derhalve noodzakelijk de voor 2019 ter beschikking gestelde bedragen uit het flexibiliteitsinstrument dienovereenkomstig aan te passen. Ook moet het verwachte betalingsprofiel worden aangepast.

(5) Besluit (EU) 2019/276 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) De beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument wordt gelijktijdig met de wijziging van de begroting van 2019 vastgesteld, aangezien het de financiering mogelijk maakt van sommige acties boven het maximum van het meerjarig financieel kader. Met het oog op de samenhang met die wijziging moet dit besluit in werking treden op de dag waarop het wordt vastgesteld,