Overwegingen bij COM(2021)138 - Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst met Angola inzake investeringsfacilitering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Er moeten onderhandelingen worden geopend met het oog op de sluiting van een overeenkomst met Angola inzake investeringsfacilitering.

(2) Bij Besluit (EU) 2020/13 van de Raad 11 zijn de onderhandelingsrichtsnoeren voor de onderhandelingen over economische partnerschapsovereenkomsten met de landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), voor zover die onder de bevoegdheid van de Unie vallen, gewijzigd.

(3) Om de samenhang en de consistentie bij de onderhandelingen met andere ACS-landen over investeringsfacilitering te verzekeren, moeten de onderhandelingen met Angola worden gevoerd op basis van de onderhandelingsrichtsnoeren met betrekking tot investeringsfacilitering als opgenomen in Besluit (EU) 2020/13.