Overwegingen bij COM(2021)268 - Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De richtsnoeren van de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) zijn omgezet en derhalve in de EU juridisch bindend gemaakt op grond van Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad 6 .

(2) Overeenkomstig artikel 63 van de regeling moeten de deelnemers aan de regeling op gezette tijden het systeem evalueren voor de vaststelling van de commerciële referentierentetarieven (“CIRR’s”) om ervoor te zorgen dat de medegedeelde tarieven de marktvoorwaarden weerspiegelen en aan de doelstellingen beantwoorden waarvoor ze zijn vastgesteld. Deze evaluatie moet ook de marge omvatten die moet worden toegevoegd wanneer deze rentetarieven worden toegepast.

(3) De deelnemers moeten via een schriftelijke procedure een besluit nemen over een beoogd besluit tot wijziging van de in de regeling opgenomen bepalingen over de CIRR’s.

(4) Het beoogde besluit tot hervorming van de CIRR’s moet zorgen voor meer beleidscoherentie en harmonisatie van de kredietverleningspraktijken, waardoor het gelijke speelveld voor de deelnemers wordt verbeterd. Voorts moeten de vaste rentetarieven die worden aangeboden bij door de overheid gesteunde exportkrediettransacties dichter bij de marktrente worden gebracht en moet ervoor worden gezorgd dat deze rentetarieven beter worden aangepast aan de voorwaarden die op de particuliere financiële markt worden geboden. Een overgangsperiode van twee jaar moet de exportkredietinstellingen de tijd geven om de nieuwe richtsnoeren vast te stellen en mee te delen.

(5) Aangezien het beoogde besluit op grond van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011 beslissende invloed zal hebben op de inhoud van het recht van de Unie, is het passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie tijdens de schriftelijke procedure van de deelnemers aan de regeling moet worden ingenomen.