Overwegingen bij COM(2021)569 - Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) In het kader van het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen 12 , hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zich vastgelegd op een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen in de periode van het meerjarig financieel kader 2021-2027, en toegezegd om te streven naar de invoering van voldoende nieuwe eigen middelen ter dekking van een bedrag dat overeenkomt met de verwachte uitgaven met betrekking tot de terugbetaling van NextGenerationEU.

(2) Het is passend een mechanisme in te stellen om de kosten voor de financiering van NextGenerationEU in de periode van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2024 tot en met 2027 terug te betalen met de inkomsten uit de nieuwe eigen middelen die overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 13 van de Raad (hierna “het eigenmiddelenbesluit” genoemd) zijn geïnd en in de voorlopige rekeningen zijn geboekt, zonder de uitgaven voor programma’s van de Unie te verlagen.

(3) De invoering van EU-emissiehandel voor de sectoren gebouwen en wegvervoer, zoals vastgesteld in Richtlijn 2003/87/EG 14 van het Europees Parlement en de Raad, kan kortstondig een sociale impact hebben. Om dit te verhelpen, is bij Verordening (EU) [XXX] 15 van het Europees Parlement en de Raad een sociaal klimaatfonds opgericht, dat uit de algemene begroting van de Unie in het kader van het meerjarig financieel kader moet worden gefinancierd. Het plafond voor vastleggingskredieten van rubriek 3 “Natuurlijke hulpbronnen en milieu” en het plafond voor betalingskredieten moeten daarom voor de jaren 2025, 2026 en 2027 worden aangepast.

(4) Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.