Overwegingen bij COM(2022)49 - Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (“de Handels- en samenwerkingsovereenkomst”), is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2021/689 van de Raad van 29 april 20213 en is op 1 mei 2021 in werking getreden; zij werd sinds 1 januari 2021 voorlopig toegepast.

(2) Krachtens artikel 14 van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst moet de Partnerschapsraad de richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld vaststellen, dat ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt, tenzij anders overeengekomen door de Partijen.

(3) De Partnerschapsraad moet de richtsnoeren voor het functioneren van het Forum voor het maatschappelijk middenveld vaststellen.

(4) Het is dan ook passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in de Partnerschapsraad moet worden ingenomen.

(5) Teneinde een tijdige vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld mogelijk te maken, moet dit besluit in werking treden op de datum waarop het wordt vastgesteld.