Overwegingen bij COM(2022)63 - Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot wijziging van bijlage IV

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De richtsnoeren van de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) zijn omgezet en derhalve in de EU juridisch bindend gemaakt bij Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad6.

(2) Overeenkomstig artikel 9 van bijlage IV bij de regeling herzien de deelnemers uiterlijk eind 2020 aanhangsel III, met het oog op een beoordeling van de internationale initiatieven in verband met de aanpassing, marktvoorwaarden en de met het kennisgevingsproces verkregen ervaringen, teneinde te bepalen of de definities, projectcriteria en voorwaarden gehandhaafd of gewijzigd moeten worden.

(3) De deelnemers moeten via de schriftelijke procedure een besluit nemen over een beoogd besluit tot wijziging van aanhangsel III van bijlage IV bij de regeling.

(4) Het beoogde besluit moet in overeenstemming zijn met de internationale verbintenissen van de Europese Unie uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs en het klimaatbeleid van de Unie.

(5) Aangezien het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling op grond van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011 bindend zal zijn voor de Unie en beslissende invloed kan hebben op de inhoud van het recht van de Unie, is het passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen ten aanzien van een schriftelijke procedure van de deelnemers aan de regeling.