Overwegingen bij COM(2022)343 - Standpunt EU in een Comité onder CETA met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Besluit (EU) 2017/37 van de Raad 3 voorziet in de ondertekening namens de Europese Unie van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”). De overeenkomst is op 30 oktober 2016 ondertekend.

(2) Besluit (EU) 2017/38 van de Raad 4 voorziet in de voorlopige toepassing van delen van de overeenkomst, met inbegrip van de oprichting van het Gemengd Comité inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties (“MRA-comité). De overeenkomst wordt sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast.

(3) Op 22 mei 2018 hebben de Canadian Architectural Licensing Authorities (CALA) (Canadese autoriteiten voor de verlening van architectenvergunningen, thans ROAC) en de Raad van architecten van Europa (ACE) een gezamenlijke aanbeveling ingediend bij het MRA-comité. Tijdens de vergadering van 16 april 2019 is het MRA-comité overeengekomen dat aan de vereisten van hoofdstuk 11 van de CETA is voldaan en dat de door CALA en ACE verstrekte documenten een aanvaardbare gezamenlijke aanbeveling vormen voor een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning, met name wat betreft de potentiële waarde ervan en de verenigbaarheid van de vergunnings- of kwalificatieregelingen van de partijen.

(4) Tijdens zijn vergadering van 24 november 2020 heeft het MRA-comité de onderhandelingsentiteiten opgericht en de stappen voor de onderhandelingen over een MRA vastgesteld. Tussen 24 maart 2021 en 10 maart 2022 heeft een reeks van negen onderhandelingsrondes plaatsgevonden.

(5) De ontwerp-MRA waarover tussen de Unie en Canada is onderhandeld, voorziet in de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties onder specifieke en strikte voorwaarden. Wat de erkenning van Canadese beroepskwalificaties betreft, vereist de ontwerp-MRA i) ten minste 12 jaar onderwijs, opleiding en beroepservaring als architect, ii) een geldige beroepsvergunning of registratie als architect van een bevoegde autoriteit in Canada en iii) een goede reputatie. Het vereiste van een geldige beroepsvergunning of registratie als architect houdt in dat studies zijn voltooid die voldoen aan de Canadese onderwijsnorm en het accreditatiesysteem van de Canadian Architects Certification Board (CACB). De beoordeling van de voorwaarden voor het verkrijgen van een registratie of vergunning vormde de basis voor de conclusie in de gezamenlijke aanbeveling dat normen voor het onderwijs en de praktische opleiding van architecten in Canada aanvaardbaar waren.

(6) Het MRA-comité moet een besluit over een MRA vaststellen.

(7) Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het MRA-comité, aangezien de MRA voor de Unie bindend zal zijn.

(8) De MRA bevat specifieke regels op grond waarvan in beide partijen de beroepskwalificaties van architecten moeten worden erkend en toegang tot professionele architectenactiviteiten moet worden verleend, en vergemakkelijkt derhalve de handel in architectendiensten.