Overwegingen bij COM(2022)582 - Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Unie is lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die in november 2001 het startschot heeft gegeven voor de Doha-ronde van handelsbesprekingen, de zogeheten Ontwikkelingsagenda van Doha. Met de WTO-onderhandelingen over visserijsubsidies moest uitvoering worden gegeven aan duurzameontwikkelingsdoelstelling 14, subdoelstelling 6, van de Verenigde Naties.

(2) De Commissie heeft met de andere leden onderhandelingen gevoerd in overleg met het uit hoofde van artikel 207, lid 3, VWEU ingestelde comité.

(3) De onderhandelingen werden op 17 juni 2022 tijdens de 12e Ministeriële Conferentie van de WTO afgerond. Op die ministeriële conferentie is het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (“het protocol”) aangenomen 3 en opengesteld voor aanvaarding door de WTO-leden.

(4) In de bijlage bij het protocol is de Overeenkomst inzake visserijsubsidies opgenomen, die bij de inwerkingtreding van het protocol zal worden ingevoegd in bijlage 1A bij de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.

(5) Het protocol moet namens de Unie te worden gesloten.