Overwegingen bij COM(2023)90 - Standpunt EU tov het wijzigen de regels ten aanzien van telecommunicatiediensten van bijlage XVII bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds 2 (“de overeenkomst”), is op 1 september 2017 in werking getreden.

(2) Overeenkomstig artikel 11 van bijlage XVII bij de overeenkomst kan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken besluiten bijlage XVII bij die overeenkomst te wijzigen.

(3) Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet de beoogde handeling tot wijziging van aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) in de loop van 2023 vaststellen.

(4) Zoals vermeld in de preambule van de overeenkomst en overeenkomstig artikel 124 van de overeenkomst, erkennen de partijen het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Oekraïne aan die van de Europese Unie, wat betekent dat Oekraïne ervoor moet zorgen dat de bestaande en toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming wordt gebracht met het EU-acquis.

(5) Oekraïne heeft verzocht om verdere integratie met betrekking tot de roamingsector in de Europese Unie, met name door internemarktbehandeling voor roamingdiensten.

(6) Aangezien aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) van bijlage XVII bij de overeenkomst moet worden aangevuld met de relevante besluiten van de Europese Unie betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken, moet het aanhangsel worden gewijzigd door aan dat aanhangsel Verordening (EU) 2022/612 van het Europees Parlement en de Raad 3 , Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2286 van de Commissie 4 , Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/654 van de Commissie 5 en Verordening (EU) 2018/1971 van het Europees Parlement en de Raad 6 toe te voegen. Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad 7 valt reeds onder aanhangsel XVII-3 van bijlage XVII bij de Overeenkomst.

(7) Het is daarom passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, aangezien de beoogde handeling tot wijziging van aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten) van bijlage XVII bij de overeenkomst voor de Unie bindend zal zijn.