Overwegingen bij COM(2023)87 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
dossier COM(2023)87 - Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
document COM(2023)87 NLEN
datum 17 februari 2023
 
(1) Overeenkomstig Besluit [XX] 6 van de Raad is de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland (“de Overeenkomst”) op [XX XXX 2023] ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(2) Overeenkomstig artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het passend de Commissie te machtigen tot goedkeuring namens de Unie van het in te nemen standpunt over bepaalde wijzigingen van de Overeenkomst die volgens een vereenvoudigde procedure worden vastgesteld uit hoofde van artikel 14.4, artikel 18.33 en artikel 24.3, punten h) en i), van de Overeenkomst.

(3) De Overeenkomst moet namens de Unie worden goedgekeurd.

(4) Binnen de Unie kunnen in overeenstemming met artikel 27.6 van de Overeenkomst daaraan geen rechten worden ontleend door of daarmee verplichtingen worden opgelegd aan personen, anders dan die welke de Partijen krachtens internationaal publiekrecht tussen hen hebben vastgesteld.