Overwegingen bij COM(2023)426 - Wijziging van Verordening 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 
 
(1) Sinds 1971 kent de Gemeenschap aan ontwikkelingslanden handelspreferenties toe in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties.

(2) Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad5 voorziet in de toepassing van het stelsel van algemene tariefpreferenties (“het stelsel”) tot en met 31 december 2023, behalve wat de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen betreft, waarvoor die einddatum niet geldt.

(3) Op 22 september 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad6 goedgekeurd. De voorgestelde verordening zou op 1 januari 2024 in werking moeten treden. De gewone wetgevingsprocedure loopt, maar het risico bestaat dat deze op 31 december 2023 nog niet zal zijn afgerond. Daarom moet een verlenging van Verordening (EU) nr. 978/2012 worden voorgesteld om de continuïteit van de werking van het stelsel ook na 31 december 2023 te garanderen totdat een opvolger daarvan is vastgesteld en van toepassing is.

(4) De verlenging van de huidige verordening moet de tijd geven die nodig is voor het wetgevingsproces voor de vaststelling van de nieuwe verordening. Bijgevolg moet de geldigheidsduur van Verordening (EU) nr. 978/2012 worden verlengd tot en met 31 december 2027. Indien de op voorstel COM(2021) 579 van de Commissie gebaseerde verordening vóór die datum van toepassing wordt, moet de verlenging van de geldigheidsduur van Verordening (EU) nr. 978/2012 dienovereenkomstig worden verkort, waarbij een passende overgangsperiode moet worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat Verordening (EU) nr. 978/2012 van toepassing blijft, moet deze verordening, indien zij na 31 december 2023 wordt bekendgemaakt, met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024.