Bijlagen bij COM(2016)465 - Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE I

Rapportageformulier voor de informatie die de lidstaten moeten verstrekken op grond van artikel 28, lid 2

Na de in artikel 28, lid 2, genoemde datum dient de door de lidstaten over te leggen informatie opnieuw aan de Commissie te worden verstrekt indien zich een substantiële wijziging voordoet in het nationale recht of de nationale praktijk, waardoor de reeds verstrekte informatie niet langer actueel is.

1. Gelieve op basis van artikel 2, onder k), en artikel 22, de verschillende stappen te beschrijven bij de identificatie van personen met bijzondere opvangbehoeften: wanneer begint dit proces, wat zijn de gevolgen voor het voorzien in deze behoeften, met name voor niet-begeleide minderjarigen, slachtoffers van foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld, en slachtoffers van mensenhandel.

2. Geef een volledige beschrijving van de aard, de naam en het formaat van de in artikel 6 bedoelde documenten.

3. Wat artikel 15 betreft, gelieve te vermelden in hoeverre er bijzondere voorwaarden gelden voor de toegang van verzoekers tot de arbeidsmarkt en deze beperkingen nader te omschrijven.

4. Wat artikel 2, onder g), betreft, gelieve te beschrijven op welke wijze materiële opvangvoorzieningen worden aangeboden (dat wil zeggen welke materiële opvangvoorzieningen in natura, in geld, in tegoedbonnen of in een combinatie daarvan worden aangeboden) en te vermelden hoeveel de aan verzoekers verstrekte dagvergoeding bedraagt.

5. Wat artikel 17, lid 5, betreft, gelieve, indien van toepassing, te vermelden welke referentiewaarde(n) in het nationale recht of de nationale praktijk wordt of worden gehanteerd om de hoogte van de financiële bijstand aan verzoekers vast te stellen. Indien verzoekers minder gunstig worden behandeld dan nationale onderdanen, gelieve aan te geven waarom dat zo is.


🡻 2013/33/EU (aangepast)

BIJLAGE III

DEEL A

Ingetrokken richtlijn

(genoemd in artikel 32)

Richtlijn 2003/9/EG van de Raad(PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18)

DEEL B

Termijn voor omzetting in nationaal recht

(genoemd in artikel 31)

RichtlijnOmzettingstermijn
2003/9/EG6 februari 2005
 2013/33/EU   ⌦ 20 juli 2015 ⌫ 

_____________


🡻 2013/33/EU (aangepast)

BIJLAGE III

Concordantietabel

Richtlijn 2003/9/EGDeze richtlijn
Artikel 1Artikel 1
Artikel 2, inleidende zinArtikel 2, inleidende zin
Artikel 2, onder a)
Artikel 2, onder b)
Artikel 2, onder a)
Artikel 2, onder c)Artikel 2, onder b)
Artikel 2, onder d), inleidende zinArtikel 2, onder c), inleidende zin
Artikel 2, onder d), i)Artikel 2, onder c), eerste streepje
Artikel 2, onder d), ii)Artikel 2, onder c), tweede streepje
Artikel 2, onder c), derde streepje
Artikel 2, onder e), f) en g)
Artikel 2, onder d)
Artikel 2, onder h)Artikel 2, onder e)
Artikel 2, onder i)Artikel 2, onder f)
Artikel 2(j)Artikel 2, onder g)
Artikel 2, onder k)Artikel 2, onder h)
Artikel 2, onder l)Artikel 2, onder i)
Artikel 2, onder j)
Artikel 2, onder k)
Artikel 3Artikel 3
Artikel 4Artikel 4
Artikel 5Artikel 5
Artikel 6, leden 1 tot en met 5Artikel 6, leden 1 tot en met 5
Artikel 6, lid 6
Artikel 7, leden 1 en 2Artikel 7, leden 1 en 2
Artikel 7, lid 3
Artikel 7, leden 4 tot en met 6Artikel 7, leden 3 tot en met 5
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 8Artikel 12
Artikel 9Artikel 13
Artikel 10, lid 1Artikel 14, lid 1
Artikel 10, lid 2Artikel 14, lid 2, eerste alinea
Artikel 14, lid 2, tweede alinea
Artikel 10, lid 3Artikel 14, lid 3
Artikel 11, lid 1
Artikel 15, lid 1
Artikel 11, lid 2Artikel 15, lid 2
Artikel 11, lid 3Artikel 15, lid 3
Artikel 11, lid 4
Artikel 12Artikel 16
Artikel 13, leden 1 tot en met 4Artikel 17, leden 1 tot en met 4
Artikel 13, lid 5
Artikel 17, lid 5
Artikel 14, lid 1Artikel 18, 1
Artikel 14, lid 2, eerste alinea, inleidende zin, onder a) en b)Artikel 18, lid 2, inleidende zin, onder a) en b)
Artikel 14, lid 7Artikel 18, lid 2, onder c)
Artikel 18, lid 3
Artikel 14, lid 2, tweede alineaArtikel 18, lid 4
Artikel 14, lid 3
Artikel 18, lid5
Artikel 14, lid 4Artikel 18, lid 6
Artikel 14, lid 5Artikel 18, lid 7
Artikel 14, lid 6Artikel 18, lid 8
Artikel 14, lid 8, eerste alinea, inleidende zin, eerste streepjeArtikel 18, lid 9, eerste alinea, inleidende zin, onder a)
Artikel 14, lid 8, eerste alinea, tweede streepje
Artikel 14, lid 8, eerste alinea, derde streepjeArtikel 18, lid 9, eerste alinea, onder b)
Artikel 14, lid 8, eerste alinea, vierde streepje
Artikel 14, lid 8, tweede alineaArtikel 18, lid 9, tweede alinea
Artikel 15Artikel 19
Artikel 16, lid 1, inleidende zinArtikel 20, lid 1, inleidende zin
Artikel 16, lid 1, onder a), eerste alinea, eerste, tweede en derde streepjeArtikel 20, lid 1, eerste alinea, onder a), b) en c)
Artikel 16, lid 1, onder a), tweede alineaArtikel 20, lid 1, tweede alinea
Artikel 16, lid 1, onder b)
Artikel 16, lid 2
Artikel 20, leden 2 en 3
Artikel 16, leden 3 tot en met 5Artikel 20, leden 4 tot en met 6
Artikel 17, lid 1Artikel 21
Artikel 17, lid 2
Artikel 22
Artikel 18, lid 1Artikel 23, lid 1
Artikel 23, leden 2 en 3
Artikel 18, lid 2Artikel 23, lid 4
Artikel 23, lid 5
Artikel 19Artikel 24
Artikel 20Artikel 25, lid 1
Artikel 25, lid 2
Artikel 21,lid 1Artikel 26, lid 1
Artikel 26, leden 2 tot en met 5
Artikel 21, lid 2Artikel 26, lid 6
Artikel 22
Artikel 27
Artikel 23Artikel 28, lid 1
Artikel 28, lid 2
Artikel 24Artikel 29
Artikel 25Artikel 30
Artikel 26Artikel 31
Artikel 32
Artikel 27Artikel 33, eerste alinea
Artikel 33, tweede alinea
Artikel 28Artikel 34
Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III


🡹

BIJLAGE II


Concordantietabel

Richtlijn 2013/33/EUDeze richtlijn
Artikel 1Artikel 1
Artikel 2, inleidende zinArtikel 2, inleidende zin
Artikel 2, onder a)Artikel 2, punt 1
Artikel 2, onder b)Artikel 2, punt 2
Artikel 2, onder c)Artikel 2, punt 3
Artikel 2, onder d)Artikel 2, punt 4
Artikel 2, onder e)Artikel 2, punt 5
Artikel 2, onder f)Artikel 2, punt 6
Artikel 2, onder g)Artikel 2, punt 7
Artikel 2, onder h)Artikel 2, punt 8
Artikel 2, onder i)Artikel 2, punt 9
Artikel 2, punt 10
Artikel 2, punt 11
Artikel 2, onder j)Artikel 2, punt 12
Artikel 2, onder k)Artikel 2, punt 13
Artikel 3Artikel 3
Artikel 4Artikel 4
Artikel 5Artikel 5
Artikel 6, leden 1 tot en met 4
Artikel 6, lid 5Artikel 6
Artikel 6, lid 6
Artikel 7, lid 1Artikel 7, lid 1
Artikel 7, lid 2Artikel 7, lid 2, eerste alinea
Artikel 7, lid 2, tweede alinea
Artikel 7, lid 3
Artikel 7, lid 3Artikel 7, lid 6
Artikel 7, leden 4 en 5Artikel 7, leden 4 en 5
Artikel 7, leden 7 en 8
Artikel 8, leden 1 en 2Artikel 8, leden 1 en 2
Artikel 8, lid 3, onder a) en b)Artikel 8, lid 3, onder a) en b)
Artikel 8, lid 3, onder c)
Artikel 8, lid 3, onder c)Artikel 8, lid 3, onder d)
Artikel 8, lid 3, onder d)Artikel 8, lid 3, onder e)
Artikel 8, lid 3, onder e)Artikel 8, lid 3, onder f)
Artikel 8, lid 3, onder f)Artikel 8, lid 3, onder g)
Artikel 8, lid 3, tweede alineaArtikel 8, lid 3, tweede alinea
Artikel 8, lid 4Artikel 8, lid 4
Artikel 9Artikel 9
Artikel 10Artikel 10
Artikel 11Artikel 11
Artikel 12Artikel 12
Artikel 13Artikel 13
Artikel 14Artikel 14
Artikel 15, lid 1Artikel 15, lid 1, eerste alinea
Artikel 15, lid 1, tweede alinea
Artikel 15, lid 2Artikel 15, lid 2
Artikel 15, lid 3
Artikel 15, lid 3Artikel 15, lid 4
Artikel 15, lid 5
Artikel 16
Artikel 17, leden 1 tot en met 4Artikel 16, leden 1 tot en met 4
Artikel 16, lid 5
Artikel 17, lid 5Artikel 16, lid 6
Artikel 18, leden 1 tot en met 8Artikel 17, leden 1 tot en met 8
Artikel 18, lid 9, eerste en tweede alineaArtikel 17, lid 9, eerste en tweede alinea
Artikel 17, lid 9, derde alinea
Artikel 17 bis
Artikel 19Artikel 18
Artikel 20, inleidende zinArtikel 19, lid 1
Artikel 20, lid 1, eerste alinea, onder a) tot en met c)Artikel 19, lid 2, eerste alinea, onder a) tot en met c)
Artikel 19, lid 2, eerste alinea, onder e) tot en met h)
Artikel 20, lid 1, tweede alineaArtikel 19, lid 2, tweede alinea
Artikel 20, lid 2
Artikel 20, lid 3Artikel 19, lid 2, eerste alinea, onder d)
Artikel 20, lid 4
Artikel 20, lid 5Artikel 19, lid 3
Artikel 20, lid 6Artikel 19, lid 4
Artikel 21Artikel 20
Artikel 22, lid 1Artikel 21, lid 1
Artikel 21, lid 2
Artikel 22, leden 2 tot en met 4Artikel 21, leden 3 tot en met 5
Artikel 23, leden 1 tot en met 5Artikel 22, leden 1 tot en met 5
Artikel 22, lid 6
Artikel 24, lid 1, eerste alineaArtikel 23, lid 1, eerste alinea
Artikel 24, lid 1, tweede alinea
Artikel 23, lid 1, tweede alinea
Artikel 24, leden 2 en 3Artikel 23, leden 2 en 3
Artikel 24, lid 4Artikel 22, lid 6
Artikel 25Artikel 24
Artikel 26Artikel 25
Artikel 27Artikel 26
Artikel 28Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29Artikel 29
Artikel 30, leden 1 en 2Artikel 30, leden 1 en 2
Artikel 30, lid 3
Artikel 31Artikel 31
Artikel 32Artikel 32
Artikel 33, lid 1Artikel 33
Artikel 33, lid 2
Artikel 34Artikel 34
Bijlage I
Bijlage IIBijlage I
Bijlage IIIBijlage II

_____________

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2016) 197 final.
(3) COM(2016) 270 final.
(4) COM(2016) 272 final.
(5) COM(2016) 271 final.
(6) PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60.
(7) PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9.
(8) PB C […] van […], blz. […].
(9) PB C […] van […], blz. […].
(10) PB C […] van […], blz. […].
(11) PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96.
(12) COM(2015) 240 final.
(13) België, Bulgarije, Zwitserland, Tsjechië, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden.
(14) Teneinde vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van gendergerelateerd geweld passende bescherming te bieden en in het licht van de voorstellen van de Commissie voor besluiten betreffende de ondertekening en sluiting van het verdrag van Istanbul moet bij de uitlegging en toepassing van deze richtlijn een gendergevoelige benadering worden gehanteerd.
(15) PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31.
(16) PB L 343 van 23.12.2011, blz. 1.
(17) PB L 94 van 28.3.2014, blz. 375.
(18) PB L 166 van 30.4.2004, blz. 18.
(19) PB C […] van […], blz. […].
(20) PB C […] van […], blz. […].
(21) PB L 31 van 6.2.2003, blz. 18.
(22) Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96).
(23) COM(2016) 197 final.
(24) EUCO 19.2.2016, SN 1/16.
(25) EUCO 12.1.2016.
(26) PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60.
(27) Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).
(28) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1).
(29) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
(30) PB C […] van […], blz. […].
(31) PB C […] van […], blz. […].
(32) PB C […] van […], blz. […].
(33) Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PB L 212 van 7.8.2001, blz. 1).
(34) Zie bladzijde 60 van dit Publicatieblad.
(35) Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 343 van 23 december 2011, blz. 98).
(36) Zie bladzijde 31 van dit Publicatieblad.