Bijlagen bij COM(2016)815 - Wijziging van Verordening 883/2004 over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening 987/2009 over de toepassing van Verordening 883/2004

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage XII bij het effectbeoordelingsverslag).
(5) Pacolet, J. en De Wispelaere, F., Export of unemployment benefits – PD U2 Questionnaire, Network Statistics FMSSFE, Europese Commissie, juni 2014.
(6) Dit is een schatting op basis van het jaarverslag over arbeidsmobiliteit van 2015, Europese Commissie (2015), omdat er geen cijfers beschikbaar zijn over het aantal grensarbeiders in de zin van de juridische definitie die is opgenomen in Verordening (EG) nr. 883/2004.
(7) De Coninck, J.: Reply to an ad hoc request for comparative analysis: salary-related child raising benefits, FreSsco - Freemovement of workers and Social security coordination, Europese Commissie, 2015 blz. 9 (bijlage XXV bij het effectbeoordelingsverslag)
(8) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
(9) PB L 84 van 31.3.2010, blz.1
(10) http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_nl
(11) http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_en
(12) http://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_nl
(13) De Administratieve Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland nemen als waarnemer deel. De Administratieve Commissie is verantwoordelijk voor vraagstukken van administratieve of interpretatieve aard die voortvloeien uit de bepalingen van verordeningen over de coördinatie van de sociale zekerheid, en voor het bevorderen en ontwikkelen van de samenwerking tussen EU-landen. De Europese Commissie neemt ook deel aan de vergaderingen voor en verzorgt het secretariaat.
(14) Zie Verordening (EG) nr. 883/2004, artikel 87, lid 10 ter, en artikel 87 bis, lid 2, en Verordening (EG) nr. 987/2009, artikel 86, leden 1, 2 en 3.
(15) De Raad nam in december 2011 het besluit om het effect van de toevoeging van een nieuwe bepaling over werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandige grensarbeiders binnen twee jaar na de toepassing ervan te evalueren. Na deze bijeenkomst heeft de Commissie op verzoek van een meerderheid van de lidstaten een verklaring uitgebracht dat de evaluatie een gelegenheid zou zijn om een bredere discussie aan te gaan over de huidige coördinatiebepalingen op het gebied van werkloosheidsuitkeringen en de noodzaak van herziening van de beginselen daarvan te beoordelen.
(16) http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_nl.htm
(17) Verslag van de trESS-denktank van 2010, Analysis of selected concepts of the regulatory framework and practical consequences on the social security coordination; Verslag van de trESS-denktank van 2011, Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects; 2012 Analytical Study on the Legal impact assessment for the revision of Regulation 883/2004 with regard to the coordination of long-term care benefits, en Verslag van de trESS-denktank van 2012, Coordination of unemployment benefits (alle verslagen zijn beschikbaar op www.tress-network.org).
(18) WDC (2016) 460.
(19) Hieraan hebben de volgende diensten deelgenomen: DG CNECT; DG ECFIN; DG ENER; DG ESTAT; DG FISMA; DG GROW; DG HOME; DG JUST; de Juridische dienst; DG MOVE; DG NEAR; DG REGIO, DG RTD; DG SANTE, SEC GEN; DG TAXUD, DG TRADE.
(20) PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
(21) Rapport van de trESS-denktank van 2011, Coordination of long-term care benefits-current situation and future prospects ( http://www.tress-network.org/tress2012/EUROPEAN%20RESOURCES/EUROPEANREPORT/trESSIII_ThinkTankReport-LTC_20111026FINAL_amendmentsEC-FINAL.pdf ).
(22) Zaak C-160/96, Molenaar EU:C:1998:84, zaak C-215/99, Jauch EU:C:2001:139; Zaken C-502/01 en C-31/02, Gaumain-Cerri en Barth, EU:C:2004:413.
(23) Zaak C-282/89, Antonissen, EU:C:1991:80. Zie ook zaak C-67/14, Alimanovic, EU:C:2015:597, punt 57.
(24) PB L 28 van 31.1.2014, blz. 17.
(25) Aanbeveling nr. U1 van 12 juni 2009 betreffende de wetgeving welke van toepassing is op werklozen die in deeltijd beroeps- of handelsactiviteiten verrichten op het grondgebied van een andere lidstaat dan die op het grondgebied waarvan zij wonen, PB C 106 van 24.4.2010, blz. 49.
(26) COM(2015) 216 final.
(27) PB L 84 van 31.3.2010.
(28) COM(2013) 837 final.
(29) Bijvoorbeeld arrest FTS, zaak C-202/97, punt 51, EU:C:2000:75, zaak C-2/05 Herbosch Kiere, punt 22, EU:C:2006:69.
(30) Pacolet J and De Wispelaere F Recovery Procedures Report (Network Statistics FMSSFE: 2015), opgesteld overeenkomstig de evaluatieverplichtingen van artikel 86, lid 3, van Verordening (EG) nr. 987/2009.
(31) PB L 74 van 27.3.1972, blz. 1-83. (bijzondere uitgave in het Engels: serie I, volume 1972(I), blz. 160-233).
(32) PB C , blz. .
(33) PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
(34) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
(35) COM(2013) 269 final.
(36) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1-14.
(37) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
(38) PB L 150 van 10.6.2008, blz. 28.
(39) PB L 84 van 31.3.2010, blz. 1.
(40) PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
(41) PB L 28 van 31.1.2014, blz. 17.
(42) PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88.
(43) COM(2015) 216 final.
(44) PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
(45) PB L 28 van 31.1.2014, blz. 17.
(46) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
(47) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13-18.
(48) [To be inserted].
(49) PB L 84 van 31.3.2010, blz. 1.
(50) PB 2010/C 149/5.
(51) [To be inserted].
(52) PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
(53) [To be inserted].
(54) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13-18.
(55) PB L 84 van 31.3.2010, blz. 4.