Bijlagen bij COM(2018)76 - Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014-2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2018)76 - Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014-2015.
document COM(2018)76 NLEN
datum 27 februari 2018
bijlage II bij Besluit 2012/709/Euratom van de Raad. De Commissie dekt geen exploitatietekorten, noch eventuele kosten voor onderhoud en reparatie. Met dit bedrag wordt het ontmantelingsfonds gefinancierd en worden andere uitgaven in verband met het beheer van het aanvullend onderzoeksprogramma door de Commissie betaald.

Na een nieuwe evaluatie van de ontmantelingskosten is sinds 2004 de jaarlijkse bijdrage van het aanvullend programma aan het ontmantelingsfonds gestegen van 400 000 EUR/jaar naar 800 000 EUR/jaar. Dit bedrag komt uit a) de gewone begroting van het aanvullend onderzoeksprogramma en b) de rente ontvangen op de bankrekening van het ontmantelingsfonds van het aanvullend onderzoeksprogramma. Zo bedroeg in 2014 het geraamde bedrag van de door het ontmantelingsfonds gegenereerde rente 145 000 EUR. Bijgevolg werd slechts 655 000 EUR uit de gewone begroting van het aanvullend onderzoeksprogramma toegevoegd om tot die 800 000 EUR/jaar te komen. Het totale bedrag in het ontmantelingsfonds bedraagt 17 239 000 EUR. Dit fonds zal bijdragen aan de toekomstige ontmantelingskosten van de HFR (voor rekening van Euratom), geraamd op 72 600 000 EUR in de meest recente ontmantelingsstudie 3 .

Andere door het JRC tijdens de verslagperiode gedane uitgaven die rechtstreeks uit de begroting van het aanvullend onderzoeksprogramma zijn betaald, zijn onder meer:

·directe personeelskosten (bijv. beheer aanvullend onderzoeksprogramma voor de HFR): 257 000 EUR

·ondersteuningskosten HFR (bijv. rechtsbijstand): 166 000 EUR

·nutsvoorzieningen (bijv. elektriciteit, water, verwarming): 1040 000 EUR

·kosten voor het beheer van afgewerkte splijtstof: 2 450 000 EUR

In het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie wordt dieper ingegaan op de technische resultaten van de exploitatie van de HFR in de periode 2014-2015.


(1)

   Besluit 2012/709/Euratom van de Raad van 13 november 2012 tot vaststelling van het aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2012-2015, voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

(2)

   Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement – Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2012-2013 (COM(2016) 170 final).

(3)

   Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de ontmanteling van nucleaire installaties en het beheer van kernafval: beheer van nucleaire verplichtingen ten gevolge van activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) in het kader van het Euratom-Verdrag — COM(2013) 734 final.