Bijlagen bij COM(2018)96 - Recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage 1 bij de MiFID II, Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014 blz. 349) bevat een opsomming van financiële instrumenten.
(18) Zie artikel 9, leden 1 en 2, van de zekerhedenrichtlijn, artikel 9, lid 2, van de finaliteitsrichtlijn en artikel 24 van de liquidatierichtlijn. De zekerhedenrichtlijn en de finaliteitsrichtlijn betreffen giraal overdraagbare effecten. De liquidatierichtlijn verwijst daarentegen naar instrumenten waarvan het bestaan of de overdracht inschrijving veronderstelt in een register, op een rekening of in een gecentraliseerd effectendepot.
(19) Factoring and Commercial Finance: A Whitepaper, blz. 20, door de EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry (EUF).
(20) Artikel 14, lid 1, van de Rome I-verordening.
(21) Artikel 14, lid 2, van de Rome I-verordening.
(22) Artikelen 2 en 3, van de Rome I-verordening.
(23) Vraag 18 van het Groenboek over de omzetting van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in een communautair instrument, alsmede over de modernisering ervan, COM(2002) 654 definitief , blz. 39.
(24) Artikel 13, lid 3, van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), COM(2005) 650 final.
(25) Cf. artikel 13, lid 3, van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, COM(2005) 650 final en artikel 14 van de Rome I-verordening .
(26) Artikel 27, lid 2, van de Rome I-verordening.
(27) British Institute of International and Comparative Law (BIICL), Study on the question of effectiveness of an assignment or subrogation of a claim against third parties and the priority of the assigned or subrogated claim over a right of another person, 2011 (hierna “ BIICL-studie ʼ genoemd).
(28) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité betreffende de kwestie van de werking van een cessie of subrogatie van een vordering jegens derden en de voorrang van de gecedeerde of gesubrogeerde vordering boven het recht van een andere persoon, COM(2016) 626 final (hierna “ verslag van de Commissie ” genoemd).
(29) Verslag van de Commissie, blz.12.
(30) Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures, PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19.
(31) Zie artikel 9, leden 1 en 2, van de zekerhedenrichtlijn, artikel 9, lid 2, van de finaliteitsrichtlijn en artikel 24 van de liquidatierichtlijn. De zekerhedenrichtlijn en de finaliteitsrichtlijn verwijzen naar girale effecten. De liquidatierichtlijn verwijst daarentegen naar instrumenten waarvan het bestaan of de overdracht de inschrijving veronderstelt in een register, op een rekening of in een gecentraliseerd effectendepot.
(32) De Franse bankfederatie verklaart bijvoorbeeld in haar reactie op de openbare raadpleging dat Franse banken om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten als regel nagaan welk recht op de insolventie van de cedent van toepassing is.
(33) Het comité van de Duitse bankensector verklaart bijvoorbeeld in haar reactie op de openbare raadpleging dat partijen bij securitisatietransacties dienen te checken wat de vereisten inzake kennisgeving of registratie zijn. De Association for Financial Markets in Europe verklaart in haar reactie dat partijen dienen na te gaan of de cessie op grond van het recht dat op de cedent van toepassing is, afdwingbaar zal zijn.
(34) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391.
(35) PB C , , blz. .
(36) COM(2015) 63 final.
(37) COM(2015) 468 final.
(38) COM(2016) 430 final.
(39) Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II), PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40.
(40) Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6.
(41) Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1.
(42) Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures, PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19.
(43) Met name de artikelen 3, 4 en 14.
(44) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, PB L 173 van 12.6.2014 blz. 349.
(45) Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten, PB L 168 van 27.6.2002, blz. 43.
(46) Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.
(47) Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen, PB L 125 van 5.5.2001, blz. 15.
(48) Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen nr. 280/2004/EG en nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 920/2010 en (EU) nr. 1193/2011 van de Commissie, PB L 122 van 3.5.2013, blz. 1.
(49) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1.
(50) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
(51) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.
(52) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, PB L 173 van 12.6.2014 blz. 349.