Bijlagen bij COM(2021)551 - Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie, Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en Verordening (EU) 2015/757

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
2023 2024202520262027TOTAALDG: CLIMAPersonele middelen  3,3443,6483,6483,6483,64817,936Andere administratieve uitgaven  0,2100,4040,1760,0600,0600,910TOTAAL DG CLIMA3,5544,0523,8243,7083,70818,846TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(totaal vastleggingen = totaal betalingen)3,5544,0523,8243,7083,70818,846

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027TOTAAL
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 van het meerjarig financieel kaderVastleggingen5,8247,1707,4396,7856,02833,245
Betalingen4,5836,1806,6396,6396,70030,741


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten 

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsBegrotingsonderdeelOUTPUTS

20232024202520262027Totaal
Soort[1]Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKosten
Specifieke doelstelling 4 - maritiem 
bijwerken van het THETIS-MRV-platform09 02 03samenwerkingsovereenkomst EMSA0,2500,250
— wijzigingen van het EU-register09 02 03Dienstencontracten0,2600,3040,1330,1270,1260,949
09 01 01 01Opgegeven tijd en middelen, extern, uitrusting0,6260,7300,3300,3160,3132,314
— uitbreiding van de servicedesk09 02 03Dienstencontracten0,0000,0130,0990,0880,0800,280
09 01 01 01Opgegeven tijd en middelen, extern, uitrusting0,0000,0530,1160,0830,0550,306
— actualisering van het ETS-rapportagesysteem MRV09 02 03Dienstencontracten0,0990,1200,2020,1030,0540,579
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 41,2341,2200,8800,7150,6284,677
specifieke doelstelling 5 — gebouwen en vervoer
— wijzigingen van het EU-register09 02 03Dienstencontracten0,1730,2030,0890,0840,0840,633
09 01 01 01Opgegeven tijd en middelen, extern, uitrusting0,4040,4730,2070,1970,1951,476
— uitbreiding van de servicedesk09 02 03Dienstencontracten0,0000,0910,3650,3000,2501,007
09 01 01 01Opgegeven tijd en middelen, extern, uitrusting0,0000,3770,8240,5890,3892,178
— actualisering van het ETS-rapportagesysteem MRV09 02 03Dienstencontracten0,4590,7541,2501,1910,7744,429
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 51,0361,8982,7342,3621,6929,722
TOTAAL2,2703,1183,6153,0772,32014,400

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

·◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

·✓    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027TOTAAL
RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
Personele middelen3,3443,6483,6483,6483,64817,936
Andere administratieve uitgaven0,2100,4040,1760,0600,0600,910
Subtotaal RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader3,5544,0523,8243,7083,70818,846
Buiten RUBRIEK 7[1] van het meerjarig financieel kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven1,0291,6321,4761,1840,9526,273
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader1,0291,6321,4761,1840,9526,273
TOTAAL4,5835,6845,3004,8924,66025,119


De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

·◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

·✓    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

20232024202520262027
Ÿ Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)2224242424
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01  (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
Ÿ Extern personeel (in voltijdequivalenten: vte)[1]
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz- zetel
- delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT — eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL2224242424


XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelAanvullende personele middelen nodig voor:

— het opstellen van wetgeving en de vaststelling van wijzigingen van secundaire wetgeving met gedetailleerde uitvoeringsbepalingen inzake veilingen; het Unieregister; monitoring en rapportage; verificatie van emissieverslagen en accreditatie van verificateurs; kosteloze toewijzing;

— uitvoeringstaken in verband met de uitbreiding van het ETS tot maritiem vervoer (met inbegrip van de noodzakelijke wijzigingen van het bestaande MRV-systeem) en de nieuwe emissiehandel voor gebouwen en wegvervoer;

— aankoop van het (de) nieuwe veilingplatform (en) voor de veiling van algemene emissierechten, en van een nieuw type emissierechten voor de sectoren gebouwen en wegvervoer;

— toezicht op de uitvoering van monitoring-, rapportage- en verificatieverplichtingen (MRV);

— verdere uitvoering van en toezicht op koolstofarme fondsen;

— IT-aanpassingen in het EU-register.

Extern personeel

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

Het voorstel/initiatief:

·✓    kan volledig worden gefinancierd binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

De uitgaven zullen worden gedekt met middelen voor LIFE.

·◻    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

-

·◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

-

3.2.5.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

·✓    voorziet niet in medefinanciering door derden

·◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

·◻    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

·✓    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

✓    voor de eigen middelen

✓    voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 74
20232024202520262027
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

-

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

Dit kan niet cijfers worden uitgedrukt


(1) COM(2019) 640 final.
(2) COM(2018) 773 final.
(3) COM(2020) 562 final.
(4) Conclusies van de Europese Raad van 10‑11 december 2020 EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8.
(5) Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).
(6) Volgens het EU-referentiescenario 2020 (REF), dat als basis dient voor de effectbeoordeling (zie afdeling 5.1 van de effectbeoordeling).
(7) Bron: https://ec.europa.eu/transport/themes/mobilitystrategy_en  
(8) De keuze van 2008 als referentiejaar voor de emissiebeperkingsprognoses in maritiem vervoer wordt gemaakt om de samenhang met de IMO-doelstellingen, die alle in relatie tot 2008 zijn uitgedrukt, mogelijk te maken.
(9) Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55).
(10) Besluit (EU) 2015/1814 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU‑regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (PB L 264 van 9.10.2015, blz. 1).
(11) Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 26).
(12) Verordening (EU) 2015/757 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van CO2-emissies door maritiem vervoer (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55).
(13) Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27  oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).
(14) Met name de ESR; de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (de LULUCF-verordening); CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens; de richtlijn hernieuwbare energie (REDII); de richtlijn energie-efficiëntie (EED); en in een later stadium de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Andere relevante initiatieven zijn onder meer de herziening van de energiebelastingrichtlijn; het Actieplan om de vervuiling terug te brengen tot nul en de herziening van de richtlijn industriële emissies; initiatieven op het gebied van mobiliteit, zoals die op het gebied van vervoersbrandstoffen (initiatief FuelEU Zeevaart en initiatief ReFuelEU Luchtvaart) en een voorstel voor een koolstofgrenscorrectiemechanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).
(15) Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
(16) Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PB L 76 van 19.3.2018, blz. 3).
(17) Er kon van 29 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 feedback over de aanvangseffectbeoordeling worden ingediend. Er zijn ongeveer 250 bijdragen ontvangen. De resultaten zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Klimaatverandering-actualisering-van-het-EU-emissiehandelssysteem-ETS-_nl
(18) Er konden 12 weken lang, van 13 november 2020 tot en met 5 februari 2021, reacties worden ingediend. De resultaten zijn te vinden op: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System/public-consultation_nl
(19) De enquête onder belanghebbenden liep van december 2020 tot februari 2021 en de reeks gerichte gesprekken van januari 2021 tot februari 2021.
(20) https://ec.europa.eu/clima/events/expert-workshop-market-stability-reserve_en   https://ec.europa.eu/clima/events/2nd-expert-workshop-market-stability-reserve_en
(21) SWD(2020) 176
(22) Europese Commissie: Diepgaande analyse ter ondersteuning van de mededeling van de Commissie, COM(2018) 773 Een schone planeet voor iedereen — Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie, Brussel, 28 november 2018.
(23) Op modellen gebaseerde prognoses van trends op het gebied van energie, vervoer en broeikasgasemissies tot 2050, voortbouwend op een consistente reeks aannames in het beleid van de EU en de lidstaten, en de specifieke kenmerken van de lidstaten; en op basis van de raadpleging van deskundigen van de lidstaten.
(24) Vivid Economics (2021) — Review of the EU ETS ’Market Stability Reserve, verslag opgesteld voor DG CLIMA, publicatie volgt.
(25) Ricardo, E3 Modelling and Trinomics (2021) — Study on EU ETS for maritime transport and possible alternative options or combinations to reducing greenhouse gas emissions, publicatie volgt.
(26) SWD (2020) 176
(27) PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391.
(28) C(2020) 6126.
(29) Op grond van dit artikel moeten de lidstaten jaarlijks een verslag bij de Commissie indienen, waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan kwesties als de toewijzing van emissierechten, de werking van het register, de toepassing van monitoring en rapportage, verificatie en accreditatie en kwesties die verband houden met de naleving.
(30) Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).
(31) Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking) (PB L 58 van 27.2.2020, blz. 4).
(32) Verordening (EU) 2017/2392 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (PB L 350 van 29.12.2017, blz. 7).
(33) Op soortgelijke wijze als bij de boekhouding van de flexibiliteit van de lidstaten om toegang te krijgen tot emissierechten uit het EU-ETS, waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het totale aantal emissierechten in omloop, zoals bepaald in artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 26).
(34) PB C […] van […], blz. […].
(35) PB C […] van […], blz. […].
(36) Overeenkomst van Parijs (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4).
(37) COM(2019) 640 final.
(38) Speciale Eurobarometer 513 over klimaatverandering, 2021    
( https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_nl )
(39) https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf  
(40) Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).
(41) Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).
(42) Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26)
(43) Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17)
(44) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s Route naar een gezonde planeet voor iedereen, EU-actieplan: “Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul” (COM/2021/400 final).
(45) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 59 van 27.2.2019, blz. 8).
(46) Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114).
(47) Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55).
(48) Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PB L 76 van 19.3.2018, blz. 3).
(49) Overeenkomst van Parijs, artikel 4, lid 4.
(50) Verordening (EU) 2017/2392 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden (PB L 350 van 29.12.2017, blz. 7).
(51) [Gelieve de volledige PB-referentie in te voegen]
(52) [verwijzing naar de FuelEU Zeevaart-verordening toevoegen].
(53) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1122 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werking van het EU-register (PB L 177, van 2.7.2019, blz. 3)
(54) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie (PB L 334, van 31.12.2018, blz. 1).
(55) Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).
(56) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/331 van de Commissie van 19 december 2018 tot vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 59 van 27.2.2019, blz. 8).
(57) COM(2020) 562 final.
(58) Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns (PB L 58 van 27.2.2020, blz. 4).
(59) Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 156 van 19.6.2018, blz. 26).
(60) Gegevens uit 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].
(61) Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
(62) [Verwijzing naar de verordening tot oprichting van het Sociaal Klimaatfonds toevoegen].
(63) Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1).
(64) Besluit (EU) 2015/1814 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG (PB L 264 van 9.10.2015, blz. 1).
(65) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.02.2011, blz. 13).
(66) PB C 369 van 17.12.2011, blz. 14.
(67) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of punt b), van het Financieel Reglement.
(68) Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).
(69) C(2020) 6126.
(70) Verordening (EU) 2021/783 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (PB L 172 van 17.5.2021, blz. 53).
(71) Met name de ESR; de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (de LULUCF-verordening); CO2-emissienormen voor auto’s en bestelwagens; de richtlijn hernieuwbare energie (REDII); de richtlijn energie-efficiëntie (EED); en in een later stadium de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Andere relevante initiatieven zijn onder meer de herziening van de energiebelastingrichtlijn; het Actieplan om de vervuiling terug te brengen tot nul en de herziening van de richtlijn industriële emissies; initiatieven op het gebied van mobiliteit, zoals die op het gebied van vervoersbrandstoffen (initiatief FuelEU Zeevaart en initiatief ReFuelEU Luchtvaart) en een voorstel voor een koolstofgrenscorrectiemechanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).
(72) Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).
(73) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb:    
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(74) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.