Bijlagen bij COM(2021)556 - Wijziging verordening 2019/631 m.b.t. de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027TOTAAL
DG: CLIMA
• Personele middelen
0,3040,3040,3040,3040,304
1,520
• Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG CLIMAKredieten0,3040,3040,3040,3040,3041,520

TOTAAL kredieten 
onder RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 
(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)0,3040,3040,3040,3040,3041,520

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027TOTAAL
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen0,3040,3040,3040,3040,3041,520
Betalingen0,3040,3040,3040,3040,3041,520


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten 


Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs20232024202520262027TOTAAL
OUTPUTS
Soort 36

Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1… 37
Output
Output
Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…
Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTAAL


3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

·◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

·☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023 38
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0,3040,3040,3040,3040,3041,520
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
0,3040,3040,3040,3040,3041,520

Buiten RUBRIEK 7 39  
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL0,3040,3040,3040,3040,3041,520

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.4.Geraamde personeelsbehoeften

·◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

·☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)22222
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01  (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 40
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz   41

zetel

·delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT — eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL22222

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelVanaf 2023 is een extra ambtenaar op AD-niveau vereist in een nieuwe functie die moet zorgen voor coördinatie van en follow-up aan de verzameling van de verschillende gegevens die in het kader van deze verordening plaatsvindt. Deze functie geeft met name de noodzaak weer, een betere follow-up van de ontwikkeling van de werkelijke CO2-emissies van nieuwe auto’s en bestelwagens te organiseren om ervoor te zorgen dat de in dit voorstel vastgestelde verhoogde reductiedoelstellingen daadwerkelijk worden verwezenlijkt. De nieuwe functie zal zorgdragen voor een efficiënte en samenhangende basis voor de uitvoering en handhaving van de CO2-emissienormen en voor de voorbereiding van alle daarmee verband houdende nieuwe beleidsmaatregelen.

Deze functie omvat de volgende specifieke taken:

·zorgen voor de overkoepelende coördinatie van de verzameling van de verschillende soorten gegevens, de analyse daarvan en de consistentiecontroles op de verschillende datasets;

·zorgen voor de follow-up naar de rapporterende entiteiten (fabrikanten, nationale autoriteiten die gegevens aanleveren en typegoedkeuringsinstanties) en contacten onderhouden met het EEA en het JRC;

·zorgen voor efficiënte rapportering van gegevens over werkelijk brandstofverbruik door fabrikanten en lidstaten, met inbegrip van follow-up en verificatie van gegevens in samenwerking met het EEA;

·uitvoeren van een analyse van de werkelijke gegevens, met name met betrekking tot de ontwikkeling van discrepanties tussen werkelijke emissies en typegoedkeuringsemissies, en het geven van gedetailleerde technische input voor toekomstige herzieningen van de CO2-emissienormen en de typegoedkeuringswetgeving;

·voorbereiding van jaarlijkse besluiten van de Commissie met de werkelijke gegevens;

·voorbereiding van correcties van de CO2-conformiteitsgegevens (registratiegegevens), waarbij de afwijkingen worden vastgesteld op basis van de verificatieprocedure met gegevens van tijdens het gebruik, onder meer door ervoor te zorgen dat in samenwerking met het JRC de gegevens van de typegoedkeuringstest worden verzameld.


Een tweede extra ambtenaar op AD-niveau zal nodig zijn om te kunnen bijdragen aan de opstelling van het nieuwe voortgangsverslag overeenkomstig artikel 14 bis over de vooruitgang op de weg naar emissieloze wegmobiliteit en aan het beoordelen van de noodzaak van eventuele aanvullende maatregelen om de transitie te vergemakkelijken.

Extern personeeln.v.t.

3.2.5. Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

·Het voorstel/initiatief:

☑    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Brengt geen extra beleidsuitgaven met zich mee. Voor zover er uitgaven zijn, zullen die onder LIFE vallen.

◻    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.6.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

☑    voorziet niet in medefinanciering door derden

◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:


Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

◻    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

☑    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

◻    voor de eigen middelen

☑    voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

                       in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 42
20232024202520262027
Artikel 4 2 9

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

N.v.t.

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

Verwacht wordt dat er ontvangsten zullen voortkomen uit bijdragen die worden betaald door fabrikanten die de jaarlijkse specifieke emissiestreefcijfers overschrijden; die ontvangsten moeten verder worden beschouwd als ontvangsten voor de algemene begroting van de EU. De methode voor de berekening van de bijdragen is niet gewijzigd als gevolg van het voorstel. Het is niet mogelijk de hoogte van de ontvangsten te ramen totdat de jaarlijkse gegevens over de prestaties van de fabrikanten bij het voldoen aan hun streefcijfers beschikbaar zijn.


(1) COM(2019) 640 final.
(2) COM(2018) 773 final.
(3) COM(2020) 690 final.
(4) Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 EUCO 22/20 CO EUR 17 CONCL 8.
(5) COM/2020/562 final.
(6) COM(2020) 789 final.
(7) COM/2021/400 final, zie in dit verband ook Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa en Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen.
(8) Verordening (EU) 2018/842 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013.
(9) Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).
(10) Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad.
(11) Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1).
(12) COM(2020) 350 final.
(13) COM(2021) 219 final.
(14) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/vehicles/docs/evaluation_ldv_co2_regs_en.pdf  
(15) SWD(2017) 650 final
(16) SWD/2020/176 final.
(17) PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391.
(18) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).
(19) Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1).
(20) Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 1).
(21) PB C van , blz. .
(22) PB C van , blz. .
(23) Mededeling van de Commissie – De Europese Green Deal, COM(2019) 640 final van 11 december 2019.
(24) Verordening (EU) [.../...] van [...] 2021 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet) [PB L, .../...].
(25) Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 (PB L 111 van 25.4.2019, blz. 13).
(26) Mededeling van de Commissie — Modernisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa, COM(2021) 350 final van 5 mei 2021.
(27) Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1).
(28) Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (PB L 263 van 9.10.2007, blz. 1).
(29) Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1).
(30) Verordening (EU) 2018/956 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende de monitoring en de rapportering van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 1).
(31) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of punt b), van het Financieel Reglement.
(32) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(33) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(34) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(35) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(36) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(37) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”.
(38) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(39) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(40) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Jeune Professionnel en Délégation (jonge deskundige in delegaties).
(41) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(42) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.