Bijlagen bij COM(2021)664 - Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 inzake vereisten inzake kredietrisico, risico van kredietwaarderings­aanpassing, operationeel risico, marktrisico en output floor

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

annex~d36d893ca2.en.pdf">https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200728_annex~d36d893ca2.en.pdf ).
(19) Vergelijkbare studies, die tot dezelfde conclusie kwamen voor banken overal in de wereld, zijn op internationaal niveau uitgevoerd door het Bazelse Comité. Zie, voor meer details, https://www.bis.org/bcbs/implementation/rcap_thematic.htm
(20) Zie https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
(21) Zie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_6269  
(22) Meer bepaald tot 1 januari 2023 voor de begindatum van de toepassing en tot 1 januari 2028 voor de volledige toepassing van de finale elementen van de hervorming.
(23) Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
(24) Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=COM:2021:550:FIN
(25) Zie COM(2021) 390 final.
(26) Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
(27) Zie https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-high-level-expert-group_en
(28) Zie EBA/REP/2021/20 ( hier beschikbaar). Volgens de RKV moet de EBA verslag uitbrengen over de regelgevingsarbitrage die voortvloeit uit de huidige verschillende behandelingen van TCB’s. Dit verslag geeft een stand van zaken voor de nationale regelingen voor TCB’s en bevestigt dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan in de nationale behandeling van deze bijkantoren en in de mate van betrokkenheid van de toezichthouder van het land van ontvangst.
(29) COM (2021) 750; zie strategisch actiegebied 6 (“Veerkrachtige en toekomstbestendige economische en financiële systemen bouwen”).
(30) De desbetreffende Verdragsartikelen die de Unie het recht verlenen om maatregelen vast te stellen, zijn die welke betrekking hebben op de vrijheid van vestiging (met name artikel 53 VWEU), het vrij verrichten van diensten (artikel 59 VWEU) en de onderlinge aanpassing van regels die de instelling en de werking van de interne markt betreffen (artikel 114 VWEU).
(31) Zie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12015-Alignment-EU-rules-on-capital-requirements-to-international-standards-prudential-requirements-and-market-discipline-/public-consultation_nl
(32) Zie https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-basel-3-finalisation_en
(33) In 2019 is een eerste effectbeoordeling in twee delen aangeleverd (zie hier en hier ). Een tweede effectbeoordeling, waarin de uitkomsten van de eerste beoordeling werden geactualiseerd in het licht van de effecten van de COVID-1-pandemie, is in december 2020 aangeleverd (zie hier ). Uit die geactualiseerde beoordeling bleek dat over de periode van het tweede kwartaal van 2018 tot het vierde kwartaal van 2019 de totale verhoging van de minimumkapitaalvereisten als gevolg van de volledige Bazel III-hervorming met meer dan 5 procentpunten is afgenomen (d.w.z. van + 24,1 % tot + 18,5 %), terwijl het kapitaaltekort bij de instellingen meer dan gehalveerd is (van 109,5 miljard EUR tot 52,2 miljard EUR).
(34) De eerste macroprudentiële analyse werd opgesteld in samenhang met de effectbeoordeling die de EBA in 2019 had gemaakt. Vervolgens werd in 2021 een geactualiseerde versie gemaakt, om rekening te houden met de geactualiseerde effectbeoordeling van de EBA. De uitkomsten van de geactualiseerde ECB-analyse worden in de effectbeoordeling gepresenteerd. Zie, voor meer details over de ECB-analyse, https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential-bulletin/html/ecb.mpbu202107_1~3292170452.en.html
(35) SWD(2021) 320.
(36) Verordening (EU) 2019/630 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (PB L 111 van 25.4.2019, blz. 4)
(37) Verordening (EU) 2019/2033van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).
(38) Dit aandeel wordt berekend ten opzichte van de geconsolideerde RWA’s van de groep.
(39) Financial Stability Board, Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking, 29 augustus 2013, beschikbaar op: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_130829b.pdf .
(40) Europese Bankautoriteit, Policy Advice on the Basel III Reforms: Operational Risk, EBA-Op-2019-09b, 2 augustus 2019.
(41) Europese Autoriteit voor effecten en markten, Report on securities financing transactions and leverage in the EU, oktober 2016.
(42) Europese Bankautoriteit, Policy advice on the Basel reforms: Operational Risk, EBA-Op-2019-09b, 2 augustus 2019, beschikbaar op: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2886865/5db69327-7d3f-4e6c-9ac9-fc54430781eb/Policy%20Advice%20on%20Basel%20III%20reforms%20-%20Operational%20Risk.pdf?retry=1
(43) Basel Committee on Banking Supervision, Leverage ratio treatment of client cleared derivatives, juni 2019, beschikbaar op: https://www.bis.org/bcbs/publ/d467.pdf  
(44) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een mogelijke uitbreiding van het hefboombufferratiokader tot ASI’s en over de definitie en berekening van de maatstaf van totale blootstelling, inclusief de behandeling van centralebankreserves, februari 2021, beschikbaar op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:52021DC0062
(45) Raad Ecofin “Actieplan inzake niet-renderende leningen in Europa”, juli 2017. Conclusies van de Raad over het Actieplan inzake niet-renderende leningen in Europa - Consilium (europa.eu)
(46) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de Europese Centrale Bank – Aanpak van niet-renderende leningen in de nasleep van de COVID-19-pandemie, COM(2020) 822 final.
(47) Europese Bankautoriteit, Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van niet-renderende en respijtblootstellingen, EBA/GL/2018/10 van 17 december 2018.
(48) Uitvoeringsverordening (EU) 2021/637 van de Commissie van 15 maart 2021 tot vaststelling van technische uitvoeringsstandaarden met betrekking tot openbaarmakingen door instellingen van de informatie bedoeld in deel acht, titels II en III, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1423/2013 van de Commissie, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1555 van de Commissie, Uitvoeringsverordening (EU) 2016/200 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2295 van de Commissie (PB L 136 van 21.4.2021, blz. 1).
(49) PB C xx van xx, blz. xx.
(50) Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 150 van 7.6.2019, blz. 1).
(51) Raad Ecofin “Actieplan inzake niet-renderende leningen in Europa”, juli 2017. Conclusies van de Raad over het Actieplan inzake niet-renderende leningen in Europa - Consilium (europa.eu)
(52) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad en de Europese Centrale Bank – Aanpak van niet-renderende leningen in de nasleep van de COVID-19-pandemie, COM(2020) 822 final.
(53) Verordening (EU) 2019/2033van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).
(54) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).
(55) Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).