Bijlagen bij COM(2021)709 - Overbrenging van afvalstoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2021)709 - Overbrenging van afvalstoffen.
document COM(2021)709 NLEN
datum 11 april 2024
bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

(2024-2027)
DG: ENV en OLAF 76
• Personele middelen
0,5090,5090,4680,1931,679
• Andere administratieve uitgaven
0,0400,0400,0400,0400,160
TOTAAL DG <…….>Kredieten0,5490,5490,5080,2331,839

TOTAAL kredieten 
onder RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)0,5490,5490,5080,2331,839

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

(2024-2027)
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen1,8091,6291,2880,7735,499
Betalingen1,8091,6291,2880,7735,499


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten 

Vastleggingskredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort 77

Gem. kostenAant.KostenAant.KostenAant.KostenAant.KostenAant.KostenAant.KostenAant.KostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 78
– Output
– Output
– Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…
– Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTALEN

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

(2024-2027)

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0,5090,5090,4680,1931,679
Andere administratieve uitgaven0,0400,0400,0400,0400,160
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
0,5490,5490,5080,2331,839

Buiten RUBRIEK 7 79  
of the multiannual financial framework

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL0,5490,5490,5080,2331,839

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 2026Jaar 2027zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)1,01,01,01,0
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01  (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
20 03 17 – Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)1,01,01,0
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 80

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)2,52,52,00,5
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz   81

– zetel

– delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)
TOTAAL4,54,54,02,5

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelVoor DG ENV is één AD-functie nodig naast het momenteel beschikbare personeel voor de algemene uitvoering van de verordening en om de continuïteit te waarborgen voor de verschillende voorbereidende werkzaamheden en het opstellen van secundaire wetgeving overeenkomstig de in de verordening voorgestelde termijnen.

Voor OLAF is één AD-functie nodig naast het momenteel beschikbare personeel voor het uitvoeren van de aanvullende onderzoeks- en coördinatiemaatregelen bij OLAF in verband met overbrengingen van afvalstoffen.
Extern personeelDe CA’s zijn nodig om de algemene uitvoering te ondersteunen, met name de uitvoering van de nieuwe regels inzake de uitvoer van afvalstoffen uit de Unie, en om technische werkzaamheden te verrichten ter voorbereiding van de noodzakelijke secundaire wetgeving voor de uitvoering van de verordening bij DG ENV (gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen).

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader 

Het voorstel/initiatief:

–☑    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

De kosten van begrotingsonderdeel 09 02 02 komen ten laste van het LIFE-programma en zullen worden gepland in het kader van de jaarlijkse beheerplannen van DG ENV. De benodigde personele middelen worden bij voorkeur gedekt door een extra toewijzing in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure van personele middelen, eventueel in combinatie met een eventuele herschikking van middelen van DG TRADE naar DG ENV. 

–◻    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

–◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

3.2.5.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–☑    voorziet niet in medefinanciering door derden;

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 82
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–☑ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–◻    voor overige ontvangsten

–geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 83
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[...]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[...]

(1) Yamaguchi, S. (2021, verschijnt binnenkort), International trade and circular economy — Policy alignment (Internationale handel en circulaire economie — beleidsafstemming), werkdocument handel en milieu OESO, OECD Publishing, Parijs, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=COM/TAD/ENV/JWPTE(2020)2/FINAL&docLanguage=En - https://doi.org/10.1787/18166881
(2) Voor meer informatie, zie https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210420-1#:~:text=In%202020%2C%20EU%20exports%20of,16.0%20million%20tonnes%20in%202020
(3) Bron: Comext.
(4) Besluit C(92)39/FINAL van de Raad betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen tot nuttige toepassing. Dit besluit is gewijzigd en de huidige versie is het Besluit van de Raad betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen bestemd voor handelingen tot nuttige toepassing (OESO/LEGAL/0266).
(5) Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).
(6) SWD(2020) 26 final.
(7) COM(2019) 640 final.
(8) COM(2020) 98 final.
(9) COM(2020) 102 final.
(10) COM(2021) 350 final.
(11) COM(2020) 474 final.
(12) Zie https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_NL.html en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/nl/pdf
(13) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
(14) Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34).
(15) Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PB L 266 van 26.9.2006, blz. 1).
(16) Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).
(17) Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38).
(18) Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28).
(19) De “overige afvalstoffen” die zijn opgenomen in bijlage II bij het Verdrag van Bazel.
(20) Richtlijn 84/631/EEG van de Raad van 6 december 1984 betreffende toezicht en controle in de Gemeenschap op de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen. (PB L 326 van 13.12.1984, blz. 31).
(21) Door de lidstaten en de Commissie overeenkomstig artikel 54 van de verordening overbrenging afvalstoffen aangewezen vertegenwoordigers.
(22) Overeenkomstig de beginselen van het Europees interoperabiliteitskader (COM(2017) 134). Voor keuzes inzake IT-ontwikkeling en overheidsopdrachten zal de voorafgaande goedkeuring vereist zijn van de raad voor informatietechnologie en cyberbeveiliging van de Europese Commissie.
(23) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9450-2017-INIT/nl/pdf  
(24) Bijvoorbeeld https://www.wasteforceproject.eu/ , http://www.lifesmartwaste.com/ , https://opfawaste-project.eu/ of https://www.sweap.eu/  
(25) https://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_en.htm  
(26) https://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm  
(27) https://ec.europa.eu/environment/legal/law/training_package.htm  
(28) Onder organisatie voor producentenverantwoordelijkheid wordt verstaan een collectieve entiteit die door producenten of door middel van wetgeving is opgericht en die verantwoordelijk wordt voor het nakomen van de verplichtingen inzake nuttige toepassing en recycling van de individuele producenten.
(29) Informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc): dit systeem omvat bestaande (en toekomstige) computersystemen, zoals Traces, RASFF en Europhyt, om een optimaal gebruik van gegevens te waarborgen, de lasten voor bedrijven en nationale handhavingsinstanties te verminderen en de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten te versnellen. Dit systeem werd oorspronkelijk ingevoerd bij Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).
(30) PB C  van , blz. .
(31) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
(32) Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1).
(33) Werkdocument van de diensten van de Commissie over de evaluatie van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (SWD(2020) 27 final).
(34) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad,het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s "De Europese GreenDeal" (COM(2019) 640 final).
(35) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 11 maart 2020 "Een nieuw actieplan    voor een circulaire economie — Voor een schoner en concurrerender Europa" (COM(2020) 98 final).
(36) Conclusies van de Raad, getiteld “Naar een circulair en groen herstel” (13852/20 OJ CONS 34).
(37) Resolutie van het Europees Parlement van 10 februari 2021 over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie (2020/2077 (INI)).
(38) PB L 39 van 16.2.1993, blz. 3.
(39) Besluit 93/98/EEG van de Raad van 1 februari 1993 betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het Verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel) (PB L 39 van 16.2.1993, blz. 1).
(40) Wijziging van het Verdrag van Bazel (“wijziging betreffende het verbod”), vastgesteld bij Besluit III/1 van de partijen bij het Verdrag van Bazel.
(41) Besluit 97/640/EG van de Raad van 22 september 1997 inzake de goedkeuring namens de Gemeenschap van de wijziging betreffende het verbod (PB L 272 van 4.10.1997, blz. 45), en Verordening (EG) nr. 120/97 van de Raad van 20 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 259/93 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PB L 22 van 24.1.1997, blz. 14).
(42) OECD/LEGAL/0266.
(43) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).
(44) Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG (PB L 330 van 10.12.2013, blz. 1).
(45) Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).
(46) Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17).
(47) Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 33).
(48) Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de éénloketomgeving van de Europese Unie voor de douane en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 (COM(2020) 673 final).
(49) PB L 124 van 17.5.2005, blz. 4.
(50) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(51) Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PB L 328 van 6.12.2008, blz. 28).
(52) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(53) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(54) Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof (PB L 337 van 5.12.2006, blz. 21).
(55) Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3).
(56) Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica van 1991.
(57) Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG, 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114).
(58) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).
(59) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
(60) Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).
(61) Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer (PB L 249 van 31.7.2020, blz. 33).
(62) Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38).
(63) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
(64) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1245 van de Commissie van 28 juli 2016 tot vaststelling van een voorlopige concordantietabel voor de codes van de gecombineerde nomenclatuur, neergelegd in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad, en de vermeldingen van afvalstoffen die zijn opgenomen in de bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB L 204 van 29.7.2016, blz. 11).
(65) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(66) Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1).
(67) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(68) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(69) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(70) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(71) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(72) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
(73) Het voorstel voorziet erin dat in de toekomst de interoperabiliteit van het voorgestelde systeem voor elektronische gegevensuitwisseling met de éénloketomgeving van de EU voor de douane zal worden gewaarborgd. Voor dergelijke werkzaamheden zijn financiële middelen nodig die aan DG TAXUD ter beschikking worden gesteld om de overeengekomen koppeling mogelijk te maken. Momenteel kan het niveau van passende middelen voor dergelijke werkzaamheden niet met zekerheid worden bepaald, maar naar schatting zal een geraamde begroting van maximaal 0,950 miljoen EUR over een periode van vijf jaar nodig zijn, terwijl daarna jaarlijks een onderhoudsvergoeding van 0,100 miljoen EUR nodig zal zijn. Voorts wordt geraamd dat DG TAXUD 0,6 VTE nodig heeft tijdens de eerste vijf jaar van uitvoering en 0,2 VTE voor het onderhoud van de koppeling met de éénloketomgeving van de EU voor de douane. Aangezien de investeringen in ontwikkeling over een periode van vijf jaar gedaan zullen worden, zal het in de periode 2024-2027 in rekening te brengen bedrag in verhouding staan tot de geleverde inspanningen.
(74) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(75) Naar verwachting zullen sommige studies die in 2027 zijn gepland voor de periode vanaf 2028 worden voortgezet.
(76) DG TAXUD schat dat het 0,6 VTE nodig heeft tijdens de eerste vijf jaar van uitvoering en 0,2 VTE voor het onderhoud van de koppeling met de éénloketomgeving van de EU voor de douane.
(77) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(78) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)...”
(79) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(80) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(81) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(82) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(83) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.