Bijlagen bij COM(2021)733 - Uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen door Unieburgers in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

annexes_en.pdf">https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_annexes_en.pdf
(4) EUR-Lex - 32018R1724 - NL - EUR-Lex (europa.eu) .
(5) EUR-Lex - 52021DC0101 - NL - EUR-Lex (europa.eu) .
(6) Zie ook het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, waarbij de EU en de lidstaten partij zijn.
(7) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s betreffende het actieplan voor Europese democratie, COM(2020) 790 final.
(8) Verslag over de toepassing van Richtlijn 94/80/EG inzake actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen (COM(2018) 44 final); verslag over het EU-burgerschap 2017 (COM (2017) 30 final); verslag over de toepassing van Richtlijn 94/80/EG betreffende het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (COM (2012) 99 final). De richtlijn is ook vier keer gewijzigd (Richtlijn 96/30/EG van de Raad van 13 mei 1996, Richtlijn 2006/106/EG van de Raad van 20 november 2006, uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 juli 2012, Richtlijn 2013/19/EU van de Raad van 13 mei 2013) om de wijzigingen door te voeren die nodig waren naar aanleiding van een akte van toetreding tot de Unie.
(9) Studie uitgevoerd in 2021 ter ondersteuning van de voorbereiding van een effectbeoordeling betreffende een mogelijk EU-beleidsinitiatief ter bevordering van een brede en inclusieve deelname van mobiele EU-burgers aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en aan gemeenteraadsverkiezingen in Europa ( https://ec.europa.eu/info/files/study-preparation-impact-assessment-electoral-directives ) en de bijlagen daarbij ( https://ec.europa.eu/info/files/annexes-study-preparation-impact-assessment-electoral-directives ).
(10) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12684-Inclusive-EUParliament-elections-supporting-EU-citizens-right-to-vote-and-stand-as-candidates-in-another-EU-country/public-consultation_nl
(11) “Political participation of Mobile EU Citizens - Insights from pilot studies on Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Hungary, Ireland and Poland”.
(12) Studie uitgevoerd in 2021 ter ondersteuning van de voorbereiding van een effectbeoordeling betreffende een mogelijk EU-beleidsinitiatief ter bevordering van een brede en inclusieve deelname van mobiele EU-burgers aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en aan gemeenteraadsverkiezingen in Europa ( https://ec.europa.eu/info/files/study-preparation-impact-assessment-electoral-directives ) en de bijlagen daarbij ( https://ec.europa.eu/info/files/annexes-study-preparation-impact-assessment-electoral-directives ).
(13) Ter ondersteuning van de studie is bij mobiele EU-burgers een gerichte online-enquête gehouden om hun ervaringen met politieke participatie in hun lidstaat van verblijf te evalueren, alsook de diverse factoren die van invloed zijn op hun participatie.
(14) https://ec.europa.eu/info/files/terms-reference-european-cooperation-network-elections_en
(15) https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
(16) https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/previous-programmes-2014-2020/europe-citizens-efc_nl
(17) De deskundigengroep inzake electorale aangelegenheden werd opgericht in 2005. De deskundigengroep heeft de volgende taken: nauwe samenwerking tot stand brengen tussen de organen van de lidstaten en de Commissie inzake verkiezingsaangelegenheden; de Commissie bijstaan door informatie en advies te verstrekken over de situatie van het kiesrecht in de EU en haar lidstaten, en de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken op dit gebied vergemakkelijken. Zie voor meer informatie het  Register van deskundigengroepen van de Commissie en andere adviesorganen (europa.eu)
(18) Het Europees samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen werd opgericht in 2019. Het brengt vertegenwoordigers van de verkiezingsautoriteiten van de lidstaten samen en is een forum voor concrete en praktische uitwisselingen over een reeks onderwerpen die van belang zijn voor het waarborgen van vrije en eerlijke verkiezingen, waaronder gegevensbescherming, cyberveiligheid, transparantie en bewustmaking. Meer informatie op: Europees samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen | Europese Commissie (europa.eu)
(19) Commissie/België, C-543/17.
(20) Zie de arresten Commissie/Roemenië, C-549/18 en Commissie/Ierland, C-550/18.
(21) Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten (PB L 368 van 31.12.1994, blz. 38).
(22) Verslag over het EU-burgerschap 2020 - Burgers meer zeggenschap geven en hun rechten beschermen, COM(2020) 730 final.
(23) Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de Unieburgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (herschikking).
(24) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(25) Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35).
(26) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(27) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39-98).
(28) Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1-38).