Bijlagen bij COM(2021)723 - Europees centraal toegangspunt dat gecentraliseerde toegang biedt tot voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid relevante publiek beschikbare informatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage V, deel 3, te worden opgenomen.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

◻    Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader

☑    Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

In beperkte mate zal van de marge onder rubriek 1 moeten worden gebruikgemaakt om de programmering voor Uniebijdragen aan de ESMA <Begrotingsonderdeel 03.10.04> met 4,557 miljoen EUR (in lopende prijzen) te verhogen tijdens de duur van het MFK 2021-2027, bestaande uit 1,007 miljoen EUR in 2024, 1,079 miljoen EUR in 2025, 1,394 miljoen EUR in 2026 en 1,077 miljoen EUR in 2027.

◻    Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader 59 .

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

[…]

3.2.5.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

202220232024202520262027Totaal
Bijdragen van nationale bevoegde autoriteiten volgens de standaardfinancieringsformule voor de ESMA zoals uiteengezet in overweging 68 bij de oprichtingsverordening daarvan, Verordening (EU) nr. 1095/2010 601,5281,6562,1281,5366,848
TOTAAL medegefinancierde kredieten1,5281,6562,1281,5366,848


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

☑ Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

◻ Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

◻    voor de eigen middelen

◻    voor overige ontvangsten

◻ Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 61
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ….

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[…]


Bijlage bij het financieel memorandum


De verwachte gevolgen voor de Uniebedragen na de aangenomen inwerkingtreding van de wetgevingsvoorstellen begin 2024 werden geraamd op de volgende basis:


Titel 1 — Personeelsuitgaven

De drie extra tijdelijke functionarissen die de ESMA naar raming nodig zou hebben om de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van het ESAP te overzien, zouden worden aangeworven in de beginrang AD 5. De aanname is dat zij (in doorsnee) begin juli in dienst komen en daarom worden zij in 2024 voor 6 maanden en voor de jaren nadien volledig begroot.

De geraamde kosten voor elke tijdelijke functionaris werden berekend als de standaard gemiddelde kosten van tijdelijke functionarissen die worden gebruikt bij de raming van personeelsuitgaven in financiële memoranda die in 2021 worden opgesteld (152 000 EUR), minus het vaste bedrag (25 000 EUR) voor de gebouwen en IT-kosten (“habillage”) dat is opgenomen in die standaard gemiddelde bekostiging (127 000 EUR), aangepast met de correctiecoëfficiënt voor Parijs (120,5) en aangepast voor een verwachte inflatie van 2 % na 2022 62 .


Titel 2 − Infrastructuur- en operationele uitgaven

De kosten zijn geraamd door het aantal personeelsleden voor het deel van het jaar dat zij in dienst zijn, te vermenigvuldigen met de standaardkosten voor “habillage”, namelijk 25 000 EUR plus 2 500 EUR per personeelslid ter dekking van andere administratieve uitgaven. Beide bedragen zijn gecorrigeerd voor een verwachte inflatie van 2 % in de periode na 2022.


Titel III — Operationele uitgaven

De uitgaven stemmen overeen met infrastructuur waarop de functionaliteiten en specificaties kunnen functioneren die in de ESAP-wetgeving zijn vastgesteld en die de technische interoperabiliteit 63 van het systeem verzekeren. Het moet een soepele en hoogkwalitatieve dienstverlening, veilige opslag en communicatie, betrouwbare toegang enz. garanderen. Hoe de technische vormgeving van de infrastructuur eruitziet, zal worden beslist door het leidinggevende orgaan van het ESAP. Daarom geeft deze bijlage een aantal mogelijke realistische trajecten, die als basis dienen voor de kostenaannames.

De indicatieve kosten zijn die voor vijf fasen die over de periode van medio 2022 tot en met 2027 zullen uitgevoerd: Proof-of-Concept, werkzaamheden rond de ontwikkeling van functionaliteiten en capaciteit, licentievergoedingen, systeemonderhoud, kosten voor cloud computing/-opslag/-netwerk.

De geraamde kosten zijn aangepast voor een verwachte inflatie van 2 % na 2022.

(1) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590 final van 24.9.2020.
(2) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een EU-strategie voor het digitale geldwezen, COM(2020) 591 final van 24.9.2020.
(3) Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (PB L 169 van 30.6.2017, blz. 46).
(4) https://e-justice.europa.eu/489/NL/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu  
(5) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Een Europese datastrategie”, COM(2020) 66 final van 19.2.2020.
(6) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie”, COM(2021) 390 final van 6.7.2021.
(7) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
(8) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590 final van 24.9.2020.
(9) SWD(2021) 81 final van 21.4.2021.
(10) SWD(2021) 344 final.
(11) Het HLF deed de aanbeveling dat ESAP toegang moet geven tot publieke financiële en niet-financiële informatie van entiteiten, maar ook tot andere publieke informatie over financiële producten of voor activiteiten relevante informatie, die vrij toegankelijk moet zijn voor het publiek en waarvoor geen vergoedingen of gebruikslicenties nodig zijn; zie Final Report of the High Level Forum on the Capital Markets Union: A New Vision for Europe’s Capital markets, juni 2020.
(12) ISBN 978-92-76-13304-9.
(13) ISBN 978-92-76-13305-6.
(14) ISBN 978-92-76-25267-2.
(15) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(16) Deze planning laat de goedkeuringsprocedure voor het volgende werkprogramma (2023-2024) onverlet, en met name, beoordelingen van de prioritering voor financiering en het akkoord van het betrokken programmacomité.
(17) Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
(18) Zie de voorstellen van de Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft vereisten inzake kredietrisico, risico van aanpassing van de kredietwaardering, operationeel risico, marktrisico en de output floor, en met name de wijzigingen van artikel 433.
(19) Zie artikel 21 van Richtlijn 2004/109/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004, als gewijzigd.
(20) SWD(2021) 305 final van 3.11.2021.
(21) PB C [...] van [...], blz. [...].
(22) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590 final van 24.9.2020.
(23) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een EU-strategie voor het digitale geldwezen, COM(2020) 591 final van 24.9.2020.
(24) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie”, COM(2021) 390 final van 6.7.2021.
(25) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
(26) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(27) Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).
(28) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(29) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(30) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
(31) Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48).
(32) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
(33) Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).
(34) Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
(35) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).
(36) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(37) Op Unieniveau vastgestelde formaten zijn onder meer de formaten die zijn vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 van de Commissie van 17 december 2018 betreffende het European Single Electronic Format (ESEF).
(38) Of zoals het in de strategie voor het duurzame geldwezen wordt geformuleerd: “Uiterlijk in 2024 moet informatie die in het kader van de EU-wetgeving inzake financiële diensten moet worden bekendgemaakt, in gestandaardiseerde en machineleesbare formaten openbaar moet worden gemaakt.” – Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een EU-strategie voor het digitale geldwezen, COM(2020) 591 final.
(39) Zes prioriteiten van de Commissie voor 2019-2024, Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
(40) Europese Commissie, Mededeling: Europese datastrategie van 19.2.2020.
(41) COM(2020) 591 final van 24.9.2020.
(42) Europese Commissie, Mededeling: De Europese Green Deal van 11.12.2019.
(43) Europese Commissie, Geldwezenpakket, Mededeling: Strategie voor het digitale geldwezen van 24.9.2020.
(44) Mededeling: Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan van 24.9.2020.
(45) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(46) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(47) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(48) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(49) Zoals voorzien in afdeling 2.2.1.9 “Preparatory actions for the Financial Data Space” van de bijlage bij de Commission Implementing Decision on the financing of the Digital Europe Programme and the adoption of the multiannual work programme for 2021-2022, C(2021) 7914 final van 10.11.2021.
(50) Voor planningdoeleinden wordt ermee gerekend dat de kosten van de ESMA in 2023 (d.w.z. voordat de wetgevingsvoorstellen naar verwachting in werking treden) kunnen worden gefinancierd uit een bijdrageovereenkomst tussen de Commissie en de ESMA met financiering uit het programma Digitaal Europa. Deze planning laat de goedkeuringsprocedure voor het volgende werkprogramma (2023-2024) onverlet, en met name, beoordelingen van de prioritering voor financiering en het akkoord van het betrokken programmacomité.
(51) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(52) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(53) Kosten voor de Uniebegroting, ongerekend de bijdrage van nationale bevoegde autoriteiten en ongerekend de geplande bijdrage uit het programma Digitaal Europa.
(54) Volledige kosten (inclusief pensioenpremies) van 3 arbeidscontractanten voor 12 maanden waarvan de aanname voor praktische doeleinden is dat die, onverminderd toekomstige besluitvorming en goedkeuring van het vereiste financieringsbesluit, zullen worden gedekt door een bijdrageovereenkomst gefinancierd uit het programma Digitaal Europa.
(55) Aanwerving gepland voor juli en daardoor wordt 50 % van de gemiddelde kosten in aanmerking genomen voor 2024.
(56) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(57) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(58) Voornamelijk voor de fondsen van het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).
(59) Zie de artikelen 12 en 13 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
(60) Nl. 40 % Uniebijdrage tegenover 60 % bijdragen van nationale bevoegde autoriteiten in de lidstaten, samen met het aandeel van die autoriteiten in de pensioenpremies van de werkgever.
(61) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
(62) Het aandeel van de werkgever in de pensioenpremies dat overeenstemt met het aandeel van de nationale bevoegde autoriteiten in de lidstaten zoals vastgesteld in overweging 68 bij de verordening tot oprichting van de ESMA, Verordening (EU) 1095/2010, is opgenomen in de raming van de bijdragen van die autoriteiten in afdeling 3.2.5 van het financieel memorandum.
(63) “Technische interoperabiliteit” betreft applicaties en infrastructuren die systemen en diensten koppelen, en omvat aspecten zoals interfacespecificaties, interconnectiediensten, presentatie en uitwisseling van data, en protocollen voor beveiligde communicatie.