Bijlagen bij COM(2021)756 - Samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage V te worden opgenomen.

3.2.6.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

–☑    Het voorstel/initiatief kan gedeeltelijk worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarige financiële kader (MFK).

Wat de kredieten voor eu-LISA betreft, vereist het voorstel het gebruik van rubriek 1 van het MFK – het programma Digitaal Europa (begrotingslijn 02.04) – en een marge in rubriek 4 van het MFK.

–☑    Het voorstel/initiatief vereist dat beroep wordt gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Wat de kredieten voor Eurojust betreft, vereist het voorstel dat gebruik wordt gemaakt van de niet-toegewezen marge in rubriek 2b van het MFK.

3.2.7.Bijdragen van derden 

–☑    Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–◻    voor overige ontvangsten

–Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 46
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


(1) PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3.
(2) PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1.
(3) CET nr. 182.
(4) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 34.
(5) https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/JITs/2018-02_2nd-Report-JIT-Evaluation_EN.pdf
(6) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1
(7) Mededeling van de Commissie, Digitalisering van justitie in de Europese Unie – Een instrumentarium met mogelijkheden, COM(2020) 710 final van 2 december 2020.
(8) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
(9) Mededeling van de Commissie, Digitalisering van justitie in de Europese Unie – Een instrumentarium met mogelijkheden, COM(2020) 710 final van 2 december 2020.
(10) Mededeling van de Commissie, Werkprogramma van de Commissie voor 2021 – Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld, COM(2020) 690 final.
(11) Mededeling van de Commissie betreffende de EU-strategie voor de veiligheidsunie, COM(2020) 605 final.
(12) Mededeling van de Commissie over een terrorismebestrijdingsagenda voor de EU, COM(2020) 795 final.
(13) Mededeling van de Commissie over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025), COM(2021) 170 final.
(14) Cross-border Digital Criminal Justice (eindverslag), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en .
(15) SWD(2021) 390.
(16) PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391.
(17) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/41/EU, met betrekking tot de aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, COM(2021) 21 final.
(18) https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf .
(19) Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1);
(20) PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3.
(21) CET nr. 182.
(22) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 34.
(23) Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99).
(24) Raad van de Europese Unie, Resultaat van de werkzaamheden van het Comité van artikel 36 op 7 en 8 juli 2005, punt 7 van de agenda: Gemeenschappelijke onderzoeksteams — Voorstel voor de aanwijzing van nationale deskundigen, 11037/05.
(25) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
(26) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(27) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(28) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).
(29) Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).
(30) Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).
(31) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(32) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(33) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(34) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(35) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(36) 2024 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel wordt begonnen – na de geplande goedkeuring in 2023.
(37) 2024 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel wordt begonnen – na de geplande goedkeuring in 2023.
(38) 2024 is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel wordt begonnen – na de geplande goedkeuring in 2023.
(39) De kostenramingen voor personeel zijn cumulatief. Ze zijn gemaakt op basis van de gemiddelde kosten voor tijdelijk personeel, geïndexeerd volgens de correctiecoëfficiënt voor Nederland per 7/2020 (113,9 %).
(40) Cumulatief. Het bij elk jaar vermelde aantal is het aantal reeds aanwezige personeelsleden van het voorgaande jaar of de voorgaande jaren plus het aantal nieuw aangeworven personeelsleden.
(41) De kostenramingen voor personeel zijn cumulatief. Ze zijn gemaakt op basis van de gemiddelde kosten voor tijdelijk personeel en arbeidscontractanten.
(42) Cumulatief. Het bij elk jaar vermelde aantal is het aantal reeds aanwezige personeelsleden van het voorgaande jaar of de voorgaande jaren plus het aantal nieuw aangeworven personeelsleden.
(43) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(44) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(45) Voornamelijk voor de fondsen van het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).
(46) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.