Bijlagen bij COM(2021)757 - Wijziging van Verordening 2018/1727 en Besluit 2005/671/JBZ, wat de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage V worden opgenomen.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

Het voorstel/initiatief:

–    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, met vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

–☑    er moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, met vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

Volgens het voorstel moet de niet-toegewezen marge in rubriek 2b van het MFK als volgt worden gebruikt: voor begrotingsonderdeel 07.1007 (Eurojust) in 2024: 2,158 miljoen EUR, in 2025: 10,811 miljoen EUR, in 2026: 10,403 miljoen EUR en in 2027: 9,371 miljoen EUR.


3.2.5.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–☑    voorziet niet in medefinanciering door derden

–voorziet in medefinanciering, zoals hieronder geraamd:

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–◻    voor overige ontvangsten

–◻    Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven


miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 63
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vul zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel …

Vermeld voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen” het betrokken begrotingsonderdeel of de betrokken begrotingsonderdelen voor uitgaven.

[…]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[…]


(1) Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (PB L 253 van 29.9.2005, blz. 22).
(2) Europol is het agentschap van de EU op het gebied van rechtshandhaving. Europol verleent steun aan de rechtshandhavingsautoriteiten in de gehele EU in het kader van misdaadbestrijding op al zijn taakgebieden.
(3) Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).
(4) Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1
(5) Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).
(6) Zie artikel 23, lid 1, van de Eurojust-verordening.
(7) Zie artikel 23, lid 6, van de Eurojust-verordening.
(8) Er zijn samenwerkingsovereenkomsten tussen Eurojust en Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Georgië, IJsland, Liechtenstein, Moldavië, Noorwegen, Zwitserland, Oekraïne en de Verenigde Staten. Eurojust heeft ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Denemarken, dat overeenkomstig Protocol nr. 22 bij het Verdrag van Lissabon geen lid is van Eurojust. In deel drie, titel IV, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, zijn eveneens bepalingen opgenomen over de toekomstige samenwerking tussen de nationale autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk en Eurojust.
(9) Mededeling van de Commissie: Digitalisering van justitie in de Europese Unie – Een instrumentarium met mogelijkheden, COM(2020) 710 final van 2 december 2020.
(10) e-CODEX is een softwarepakket dat het mogelijk maakt om nationale systemen met elkaar te verbinden, waardoor gebruikers, zoals rechterlijke autoriteiten, rechtsbeoefenaars en leden van het publiek, snel en veilig documenten, juridische formulieren, bewijsmateriaal en andere informatie kunnen verzenden en ontvangen. e-CODEX wordt reeds gebruikt door het digitaal systeem voor de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal (eEDES) en bepaalde proefprojecten. Om de duurzaamheid ervan op lange termijn te waarborgen, heeft de Commissie een voorstel aangenomen om de verdere ontwikkeling en het onderhoud ervan toe te vertrouwen aan het Agentschap van de EU voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.
(11) Mededeling van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2021 – Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld, COM(2020) 690 final.
(12) Richtlijn (EU) […/…] van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad wat betreft de aanpassing aan de EU-regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens (PB L …).
(13) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
(14) Mededeling van de Commissie betreffende de EU-strategie voor de veiligheidsunie, COM(2020) 605 final.
(15) Mededeling van de Commissie: Een terrorismebestrijdingsagenda voor de EU, COM(2020) 795 final.
(16) Mededeling van de Europese Commissie over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021–2025), COM(2021) 170 final.
(17) Besluit (EU) 2021/7072 van de Raad van 16 maart 2021.
(18) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(19) Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).
(20) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(21) Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624 (PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1).
(22) JOIN(2020) 18 final.
(23) COM(2020) 823 final.
(24) Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1
(25) SWD(2021) 391.
(26) Artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna “het Handvest” genoemd).
(27) Artikel 7 van het Handvest.
(28) Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1 , blz. 244.
(29) Bij de studie werd uitgegaan van een onderhoudsperiode en een totaalbedrag van 39 miljoen EUR. Aangezien de huidige EU-begroting (het meerjarig financieel kader of MFK) slechts de periode tot en met 2027 bestrijkt, zijn de onderhoudskosten voor 2028 en 2029 van dit bedrag afgetrokken.
(30) Cross-border Digital Criminal Justice, Final Report, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e38795b5-f633-11ea-991b-01aa75ed71a1 , blz. 265 e.v.
(31)    […].
(32) Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138).
(33) Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatie-uitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard (PB L 253 van 29.9.2005, blz. 22).
(34) Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).
(35) Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees justitieel netwerk (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 130).    
(36) Verordening (EU) […/…] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in burgerlijke, handels- en strafzaken (PB L […]).
(37) Verordening (EU) […/…] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in burgerlijke, handels- en strafzaken (PB L […]).
(38) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(39) https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework
(40) Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (PB L 149 van 30.4.2021, blz. 10).
(41) Besluit (EU) 2021/7072 van de Raad van 16 maart 2021.
(42) Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees justitieel netwerk (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 130).
(43) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(44) Mededeling van de Commissie betreffende de EU-strategie voor de veiligheidsunie, COM(2020) 605 final.
(45) Mededeling van de Commissie Een terrorismebestrijdingsagenda voor de EU, COM(2020) 795 final.
(46) Mededeling van de Commissie Digitalisering van justitie in de Europese Unie – Een instrumentarium met mogelijkheden, COM(2020) 710 final van 2 december 2020.
(47) Mededeling van de Commissie over de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025), COM(2021) 170 final.
(48) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(49) Verordening (EU) 2018/1727.
(50) https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf  
(51) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(52) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(53) Kandidaat-lidstaten en aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(54) De technische kosten voor titel 3 omvatten exploitatie- en onderhoudskosten, aangezien alle kosten in verband met het CMS momenteel onder titel 3 zijn vastgelegd.
(55) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(56) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(57) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)”
(58) De kostenramingen voor personeel zijn cumulatief. Zij zijn gemaakt op basis van de gemiddelde kosten voor tijdelijk personeel en arbeidscontractanten, geïndexeerd volgens de correctiecoëfficiënt voor Nederland per 07/2020 (113,9 %).
(59) Cumulatief. Het bij elk jaar vermelde aantal is het aantal reeds aanwezige personeelsleden van het voorgaande jaar of de voorgaande jaren plus het aantal nieuw aangeworven personeelsleden. Het totale aantal nieuwe personeelsleden (25) zal in 2027 worden bereikt.
(60) AC = agent contractuel (arbeidscontractant); AL = agent local (plaatselijk functionaris); END = expert national détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(61) Subplafond voor extern personeel betaald uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(62) Voornamelijk voor de fondsen voor het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).
(63) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.