Bijlagen bij COM(2021)759 - Digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage daarbij.

1.4.2.Specifieke doelstelling(en)

Specifieke doelstelling nr. 1

Met het initiatief wordt beoogd de efficiëntie van de grensoverschrijdende justitiële samenwerking in burgerlijke, handels- en strafzaken in de EU te vergroten door het gebruik van een digitaal communicatiekanaal tussen de bevoegde autoriteiten verplicht te stellen.

Specifieke doelstelling nr. 2

Met dit initiatief wordt beoogd de huidige belemmeringen voor grensoverschrijdende interacties binnen de EU weg te nemen en bij te dragen tot het vergemakkelijken van de toegang tot de rechter. Dit zal worden gedaan door de lidstaten te verplichten om elektronisch ingediende stukken van burgers en bedrijven te aanvaarden en te erkennen, mogelijkheden in te voeren om vergoedingen langs elektronische weg te betalen en partijen toe te staan om met behulp van technologie voor communicatie op afstand (videoconferenties) deel te nemen aan procedures.

1.4.3.Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

De verwachte resultaten en gevolgen van het initiatief op de doelgroepen zijn als volgt:

– verbeterde efficiëntie en veerkracht van de nationale bevoegde autoriteiten die deelnemen aan procedures voor grensoverschrijdende justitiële samenwerking;

– tijd- en kostenbesparingen voor burgers, ondernemingen, beoefenaars van juridische beroepen, rechtbanken en andere bevoegde autoriteiten;

– verminderde administratieve lasten voor rechtbanken en andere bevoegde autoriteiten bij de behandeling van grensoverschrijdende zaken;

– in potentie een aanzienlijke toename van het gebruik van de bestaande grensoverschrijdende instrumenten in de EU, met name in burgerlijke zaken, dankzij de beschikbaarheid van gebruiksvriendelijkere middelen voor de communicatie van burgers, wettelijke vertegenwoordigers en bedrijven met de nationale bevoegde autoriteiten en andersom;

– een positieve sociale impact op de toegang tot de rechter, gegeven de mogelijkheid om langs elektronische weg vorderingen in te stellen en verzoeken en overige documenten in te dienen, alsook om terechtzittingen op afstand te houden;

– een positieve economische impact die voortvloeit uit de efficiëntiewinst in de vorm van verminderde administratieve lasten en logistieke en verzendkosten;

– een positieve milieu-impact, met name als gevolg van een verminderd gebruik van papier en drukbenodigdheden, minder reisbewegingen en een geringere afhankelijkheid van traditionele logistieke middelen om documenten te vervoeren.


1.4.4.Prestatie-indicatoren

Vermeld de indicatoren voor de monitoring van de voortgang en de beoordeling van de resultaten.

Indicator nr. 1 voor specifieke doelstelling nr. 1:

Aantal elektronische uitwisselingen dat plaatsvindt via het bij de verordening opgerichte gedecentraliseerde IT-systeem. Deze indicator zal:

– worden vastgesteld voor een of meer bij EU-recht ingevoerde procedures voor justitiële samenwerking (bijvoorbeeld het Europees aanhoudingsbevel);

– worden afgezet tegen een uitgangswaarde van het aantal uitwisselingen dat via traditionele (bestaande) communicatiemiddelen plaatsvindt. De vergelijking zal strikt worden verricht in de door de lidstaten voorgestelde controlegroep van bevoegde autoriteiten;

– jaarlijks worden gemonitord, en niet eerder dan één jaar na de start van de digitale uitwisseling in het kader van de gecontroleerde procedure(s) en gedurende ten minste vijf jaar.

Indicator nr. 2 voor specifieke doelstelling nr. 2:

Aantal via het bij de verordening opgerichte gedecentraliseerde IT-systeem verzonden en ontvangen elektronische vorderingen, verzoeken en stukken. Deze indicator zal:

– worden vastgesteld voor een of meer bij EU-recht ingevoerde procedures voor justitiële samenwerking waarbij particulieren en bedrijven een vordering kunnen instellen bij een bevoegde nationale autoriteit (bijvoorbeeld de Europese procedure voor geringe vorderingen);

– worden afgezet tegen een uitgangswaarde van het aantal vorderingen dat via traditionele (bestaande) communicatiemiddelen wordt uitgewisseld. Deze vergelijking zal strikt worden verricht in de door de lidstaten voorgestelde controlegroep van bevoegde autoriteiten;

– jaarlijks worden gemonitord, en niet eerder dan één jaar nadat het verplicht wordt om elektronisch ingediende stukken te aanvaarden, in het kader van de gecontroleerde procedure(s) en gedurende ten minste vijf jaar.

1.5.Motivering van het voorstel/initiatief 

1.5.1.Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief

Bij de uitvoering van dit initiatief wordt een gefaseerde aanpak gehanteerd. Na de inwerkingtreding van deze verordening zal worden gewerkt aan de vaststelling van een uitvoeringsbesluit tot vaststelling van de technische voorwaarden voor de digitalisering van een eerste reeks prioritaire instrumenten voor justitiële samenwerking binnen het toepassingsgebied van de verordening, gevolgd door de technische uitvoering. Tegelijkertijd zal worden gewerkt aan het uitvoeringsbesluit voor de volgende groep prioritaire instrumenten. De planning is om te beginnen met de digitalisering van een “reeks” van zes tot tien rechtsinstrumenten, met als doel om tegen 2029 de volledige digitalisering van alle onder de verordening vallende rechtsinstrumenten inzake burgerlijk, handels- en strafrecht te voltooien.

De voorlopige tijdlijn ziet er als volgt uit:

– 2022: vaststelling van de verordening

– 2023: vaststelling van een uitvoeringshandeling tot vaststelling van de digitaliseringsaspecten met betrekking tot de instrumenten van de eerste reeks

– 2024-2025: technische uitvoering van het gedecentraliseerde IT-systeem wat betreft de instrumenten van de eerste reeks

– 2025: vaststelling van een uitvoeringshandeling tot vaststelling van de digitaliseringsaspecten met betrekking tot de instrumenten van de tweede reeks

– 2026-2027: technische uitvoering van het gedecentraliseerde IT-systeem wat betreft de instrumenten van de tweede reeks

– 2027: vaststelling van een uitvoeringshandeling tot vaststelling van de digitaliseringsaspecten met betrekking tot de instrumenten van de derde reeks

– 2027-2028: technische uitvoering van het gedecentraliseerde IT-systeem wat betreft de instrumenten van de derde reeks

– 2028: vaststelling van een uitvoeringshandeling tot vaststelling van de digitaliseringsaspecten met betrekking tot de instrumenten van de vierde reeks

– 2028-2029: technische uitvoering van het gedecentraliseerde IT-systeem wat betreft de instrumenten van de vierde reeks

Na 2029 zullen er evenwel nog aanvullende uitvoeringsactiviteiten nodig zijn met het oog op de voortzetting van de coördinatie, het technisch beheer, het onderhoud, de ondersteuning en de monitoring. 

Alle maatregelen voor de periode na 2027 hangen af van de beschikbaarheid van middelen in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) en lopen niet vooruit op het toekomstige Commissievoorstel voor het MFK na 2027.

1.5.2.Toegevoegde waarde van de deelname van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder “toegevoegde waarde van de deelname van de Unie” verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die door een optreden van alleen de lidstaten zou zijn gecreëerd.

Redenen voor maatregelen op Europees niveau (ex ante)

Het initiatief heeft als doel om de grensoverschrijdende justitiële samenwerking doeltreffender en veerkrachtiger te maken en de toegang tot de rechter te verbeteren met betrekking tot het corpus van EU-rechtsinstrumenten inzake justitiële samenwerking door holistische digitaliseringsbepalingen in te voeren. Hoewel uit de effectbeoordeling 89 weliswaar blijkt dat er reeds enkele succesvolle proefprojecten hebben plaatsgevonden, kunnen de doelstellingen en streefdoelen van de initiatieven niet worden verwezenlijkt op basis van vrijwillige samenwerking. Dit vloeit ook voort uit het bestaan van rechtsonzekerheden (bijvoorbeeld ten aanzien van de erkenning van elektronische documenten, handtekeningen en zegels) die niet kunnen worden weggenomen zonder een gecoördineerd wetgevend optreden dat alleen op EU-niveau kan plaatsvinden.

Verwachte toegevoegde waarde van de Unie (ex post)

Het initiatief zal bijdragen tot een efficiëntere en veerkrachtigere grensoverschrijdende justitiële samenwerking in de EU en een vlottere toegang tot de rechter, en kan leiden tot een intensiever gebruik van het toepasselijke acquis. Voor meer informatie over de verwachte positieve toegevoegde waarde, zie de hierboven uiteengezette effecten.

1.5.3.Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

In het initiatief wordt rekening gehouden met de nuttige ervaringen die zijn opgedaan met de verschillende proefprojecten die op vrijwillige basis zijn uitgevoerd bij de ontwikkeling van het e-Codex-systeem 90 .

Vanuit een meer recent perspectief bouwt het initiatief voort op de ervaringen die zijn opgedaan in het kader van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken 91 en de verordening betreffende bewijsverkrijging 92 (herschikking), waarin voor het eerst aspecten in verband met het verplichte gebruik van een gedecentraliseerd IT-systeem voor digitale grensoverschrijdende communicatie zijn ingevoerd. 

1.5.4.Verenigbaarheid met het meerjarige financiële kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten

Dit initiatief vormt de vervolgstap naar aanleiding van de op 2 december 2020 aangenomen mededeling van de Commissie over digitalisering van justitie in de Europese Unie 93 .

Het initiatief creëert synergieën met:

– het voorstel voor een verordening betreffende een geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) 94 , aangezien de voorziene elektronische uitwisselingen en het onderliggende gedecentraliseerde IT-systeem gebaseerd zullen worden op e-Codex als technische oplossing voor veilige en interoperabele grensoverschrijdende communicatie;

– Verordening (EU) nr. 910/2014 95 (de eIDAS-verordening), omdat bij dit initiatief wordt voorzien in het gebruik van gekwalificeerde vertrouwensdiensten (gekwalificeerde elektronische zegels en handtekeningen) in het kader van de elektronische communicatie via het gedecentraliseerde IT-systeem.

1.5.5.Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking

In het kader van het initiatief zal de eDelivery-bouwsteen volledig worden hergebruikt, en mogelijk ook de bouwstenen van eID en vertrouwensdiensten die zijn ontwikkeld in het kader van de Connecting Europe Facility. Bovendien is het de bedoeling om het in het kader van het digitaal systeem voor de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal (eEDES) ontwikkelde platform te hergebruiken. Ondanks deze synergieën zal financiering nodig zijn voor de digitalisering van de communicatie in het kader van de procedures voor justitiële samenwerking, die momenteel geschiedt met behulp van traditionele middelen (d.w.z. papier). De uitvoering start met een voorbereidende analyse en zal eindigen met de uitrol en de ingebruikneming van de oplossing.

De lidstaten kunnen voor het opzetten/verbeteren van hun desbetreffende nationale infrastructuur financiering aanvragen bij bestaande programma’s van de Unie — met name de cohesiebeleidsfondsen en het programma Justitie 96 .

1.6.Duur en financiële gevolgen van het voorstel/initiatief

◻ beperkte geldigheidsduur

–◻    van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ

–◻    financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ voor vastleggingskredieten en vanaf JJJJ tot en met JJJJ voor betalingskredieten.

☒ onbeperkte geldigheidsduur

–Uitvoering met een opstartperiode vanaf 2022 tot en met 2029 97 ,

–gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7.Beheersvorm(en) 98  

☒ Direct beheer door de Commissie

–☒ door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

–◻ door de uitvoerende agentschappen.

◻ Gedeeld beheer met lidstaten

◻ Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

–◻ derde landen of de door hen aangewezen organen;

–◻ internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

–◻ de EIB en het Europees Investeringsfonds;

–◻ de in de artikelen 70 en 71 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

–◻ publiekrechtelijke organen;

–◻ privaatrechtelijke organen met een openbare dienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

–◻ privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

–◻ personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

–Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder “Opmerkingen”.

Opmerkingen


2. BEHEERSMAATREGELEN 

Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De verordening wordt voor het eerst geëvalueerd wanneer zij vijf jaar volledig is toegepast, en vervolgens om de vijf jaar. De Commissie moet aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitbrengen over de bevindingen.

2.1.Beheers- en controlesyste(e)m(en) 

2.1.1.Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie

Deze verordening laat de bestaande beheerswijze(n) en controlesystemen van de Commissie onverlet.

Bij de verordening wordt onder meer een digitaal kanaal ingesteld voor de elektronische communicatie tussen de bevoegde nationale autoriteiten voor het volledige corpus van EU-recht op het gebied van grensoverschrijdende justitiële samenwerking in burgerlijke, handels- en strafzaken.

Hiertoe moeten technische specificaties en normen worden vastgesteld, moet software worden ontwikkeld en moeten de activiteiten van de nationale autoriteiten worden gecoördineerd. Gelet op de geringe digitalisering van de communicatie in grensoverschrijdende zaken in de lidstaten voorziet de verordening in de ontwikkeling van referentie-implementatiesoftware door de Commissie. Voorts voorziet de verordening in de ontwikkeling van een Europees toegangspunt voor burgers en bedrijven op het Europese e-justitieportaal.

Om deze taken te kunnen oppakken, moeten de diensten van de Commissie van voldoende middelen worden voorzien. Voor de periode tot en met 2027 is een personele inzet van in totaal 22 vte nodig, de dienstverlening door externe leveranciers niet meegerekend.

Voor 2022:

– 1 vte voor juridische en beleidswerkzaamheden, onder meer met betrekking tot de coördinatie met de nationale bevoegde autoriteiten;

– 1 vte voor de implementatie van IT-instrumenten (bedrijfs-, project- en contractbeheer).

Voor de periode 2023-2027 (per jaar):

– 2 vte voor juridische en beleidswerkzaamheden, onder meer met betrekking tot de coördinatie met de nationale bevoegde autoriteiten;

– 2 vte voor de implementatie van IT-instrumenten (bedrijfs-, project- en contractbeheer).

2.1.2.Informatie over de geïdentificeerde risico’s en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico’s te beperken

De belangrijkste risico’s hebben betrekking op:

a) overschrijding van termijnen en kosten als gevolg van onvoorziene problemen bij de uitvoering van de IT-oplossingen voor de ontwikkeling van het gedecentraliseerde IT-systeem, met name de door de Commissie te ontwikkelen referentie-implementatiesoftware. Dit risico wordt afgezwakt door het feit dat er al belangrijke, beproefde bouwstenen voorhanden zijn die kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van het gedecentraliseerde IT-systeem — te weten het e-Codex-systeem (dat weer is gebaseerd op de eDelivery-bouwsteen) en het digitaal systeem voor de uitwisseling van elektronisch bewijsmateriaal.

Dit risico zal worden aangepakt door standaardsystemen voor interne controle in te voeren, met name projectbeheercontroles die van toepassing zijn op alle door de Commissie ontwikkelde systemen (d.w.z. toezicht op de governance, project- en risicobeheer);

b) vertragingen bij de uitvoering en uitrol bij de respectieve autoriteiten van de lidstaten. Dit risico zal worden beperkt door bij de uitwerking van de uitvoeringshandelingen de haalbaarheid te waarborgen en overeenstemming te bereiken over het uitvoeringstijdpad, te zorgen voor een regelmatige follow-up en technische ondersteuning te bieden aan de met de uitvoering belaste nationale autoriteiten.

2.1.3.Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting). 

Deze verordening is niet van invloed op de kosteneffectiviteit van de bestaande controles door de Commissie.

2.2.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie.

De voor deze verordening vereiste kredieten zullen vallen onder de bestaande fraudepreventiemaatregelen die van toepassing zijn op de Commissie.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1.Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven 

·Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kaderBegrotingsonderdeelType of
uitgave
Bijdrage
NummerGK/ NGK 99van EVA-landen 100

van kandidaat-lidstaten 101

van derde landenin de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
102.04.05.01NGKNEENEENEENEE

·Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kaderBegrotingsonderdeelType of
uitgave
Bijdrage
NummerGK/ NGKvan EVA-landenvan kandidaat-lidstatenvan derde landenin de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
[XX.YY.YY.YY]

JA/NEEJA/NEEJA/NEEJA/NEE

3.2.Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten 

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel
kader
Nummer1

DG: JUSTJaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL
• Beleidskredieten 
Begrotingsonderdeel 102 : 02.04.05.01Vastleggingen(1a)01,7004,0001,5004,0004,00015,200
Betalingen(2a)01,7004,0001,5004,0004,00015,200
BegrotingsonderdeelVastleggingen(1b)
Betalingen(2b)
Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten 103  

Begrotingsonderdeel(3)
TOTAAL kredieten
voor DG JUST 104
Vastleggingen=1a+1b +301,7004,0001,5004,0004,00015,200
Betalingen=2a+2b

+3
01,7004,0001,5004,0004,00015,200


• TOTAAL beleidskredieten 
Vastleggingen(4)01,7004,0001,5004,0004,00015,200
Betalingen(5)01,7004,0001,5004,0004,00015,200
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten 
(6)
TOTAAL kredieten
voor RUBRIEK 1
van het meerjarige financiële kader
Vastleggingen= 4 + 6
01,7004,0001,5004,0004,00015,200
Betalingen= 5 + 6
01,7004,0001,5004,0004,00015,200

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere beleidsrubrieken, herhaal bovenstaand deel:

• TOTAAL beleidskredieten (alle beleidsrubrieken)
Vastleggingen(4)
Betalingen(5)
TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten (alle beleidsrubrieken)
(6)
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 6
van het meerjarige financiële kader
(referentiebedrag)
Vastleggingen= 4 + 6
01,7004,0001,5004,0004,00015,200
Betalingen= 5 + 6
01,7004,0001,5004,0004,00015,200


Rubriek van het meerjarig financieel
kader
7“Administratieve uitgaven”

Dit deel moet worden ingevuld aan de hand van de “administratieve begrotingsgegevens”, die eerst moeten worden opgenomen in de bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL
DG: JUST
• Personele middelen 
0,3040,6080,6080,6080,6080,6083,344
• Andere administratieve uitgaven 
0,0060,2540,2540,2540,2540,2541,276
TOTAAL DG JUSTKredieten0,3100,8620,8620,8620,8620,8624,620

TOTAAL kredieten
voor RUBRIEK 7
van het meerjarige financiële kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)0,3100,8620,8620,8620,8620,8624,620

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarige financiële kader 
Vastleggingen0,3102,5624,8622,3624,8624,86219,820
Betalingen0,3102,5624,8622,3624,8624,86219,820


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten 

Vastleggingskredieten, in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Vermelde doelstellingen en outputsJaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
Soort 105

Gem. kostenGeenkostenGeenkostenGeenkostenGeenkostenGeenkostenGeenkostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN nrs. 1 en 2 106
— OutputAantal gedigitali-seerde procedures voor de justitiële samen-werking in de EU85,34395,3431710,686
Subtotaal voor specifieke doelstellingen nrs. 1 en 285,34395,3431710,686
TOTAAL85,34395,3431710,686

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
2022
Jaar
2023
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0,3040,6080,6080,6080,6080,6083,344
Andere administratieve uitgaven0,0060,2540,2540,2540,2540,2541,276
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
0,3100,8620,8620,8620,8620,8624,620

Buiten RUBRIEK 7 107
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere uitgaven
van administratieve aard
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader 

TOTAAL0,3100,8620,8620,8620,8620,8624,620

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.4.Geraamde personeelsbehoeften 

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar
2022
Jaar
2023
Jaar 2024Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)244444
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz   108

— op de zetel

— bij delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT — eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL244444

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel2 juridische/beleidsmedewerkers (AD) — zij zijn verantwoordelijk voor de uitwerking, opstelling en vaststelling van de uitvoeringshandelingen, het analyseren van de wettelijke vereisten, het organiseren en voorzitten van de werkzaamheden van het comité / de comités en het onderhouden van contacten met eu-LISA.

1 manager bedrijfsvoering (AD) — deze is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten van de lidstaten, en definieert de werkstromen, de bedrijfs- en productvereisten en adviesdiensten ter plaatse.

1 IT-projectbeheerder (AD) — deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning van het gedecentraliseerd IT-systeem, de referentie-implementatie daarvan, en het project-, kwaliteits- en contractbeheer.
Extern personeel

3.2.5.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

Het voorstel/initiatief:

–☒    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

–◻    vereist dat een beroep wordt gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

–◻    vereist een herziening van het MFK.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.6.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–☒    voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
N 109
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Voer zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–☒    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

◻    voor de eigen middelen

◻    voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 110
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
Voer zoveel jaren in als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel …

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]

(1) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).
(2) COM(2021) 700 final.
(3) Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40) en Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79).
(4) Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1).    
(5) COM(2020) 710 final.
(6) In het kader van dit voorstel voor een verordening moet onder het “standaard digitaal”-beginsel worden verstaan: een manier om de communicatie efficiënter en veerkrachtiger te maken en de kosten en administratieve lasten te verminderen door het digitale kanaal aan te wijzen als het voorkeurskanaal voor communicatie.
(7) COM(2020) 690 final.
(8) COM(2020) 712 final.
(9) COM(2018) 225 final — 2018/0108(COD).
(10) Conclusies van de Raad over het vormgeven van de digitale toekomst van Europa (PB C 202I van 16.6.2020, blz. 1).
(11) Conclusies van de Raad over toegang tot justitie — de kansen van digitalisering benutten (PB C 342I van 14.10.2020, blz. 1).
(12) Opgezet naar aanleiding van de conclusies van de Raad van 9 juni 2016 over verbetering van de strafrechtspleging in de cyberruimte.
(13) Conclusies van de Raad “Het Europees aanhoudingsbevel en de uitleveringsprocedures — Uitdagingen en de weg vooruit” (PB C 419 van 4.12.2020, blz. 23).
(14) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(15) COM(2021) 281 final.
(16) JOIN(2020) 18 final.
(17) COM(2020) 823 final.
(18) COM(2020) 713 final.
(19) Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 47).
(20) SWD(2021) 392.
(21) https://data.europa.eu/doi/10.2838/118529
(22) SWD(2021) 392.
(23) Dit is het belangrijkste IT-instrument dat tot dusver op EU-niveau is ontwikkeld. eIDAS is een centraal loket dat toegang biedt tot informatie en diensten op justitiegebied.
(24) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(25) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(26) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
(27) SWD(2021) 392.
(28) Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
(29) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Digitalisering van justitie in de Europese Unie — Een instrumentarium met mogelijkheden, COM(2020) 710 final.
(30) Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40).
(31) Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79).
(32) Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1).
(33) Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, blz. 1).
(34) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(35) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(36) Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1).
(37) Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (PB L 178 van 2.7.2019, blz. 1).
(38) Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).
(39) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(40) Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1).
(41) Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1).
(42) Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 59).
(43) Verordening (EU) 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1).
(44) *     RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/8/EG van de Raad, de Kaderbesluiten 2002/465/JBZ, 2002/584/JBZ, 2003/577/JBZ, 2005/214/JBZ, 2006/783/JBZ, 2008/909/JBZ, 2008/947/JBZ, 2009/829/JBZ en 2009/948/JBZ van de Raad en Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de digitalisering van justitiële samenwerking.
(45) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(46) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).
(47) Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PB L 280 van 26.10.2010, blz. 1) en Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PB L 142 van 1.6.2012, blz. 1); Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 van 6.11.2013, blz. 1); Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 1); Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1); Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (PB L 297 van 4.11.2016, blz. 1).
(48) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
(49) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(50) Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 1).
(51) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(52) Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1).
(53) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(54) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(55) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(56) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(57) Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1).
(58) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(59) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(60) Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 59).
(61) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(62) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(63) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(64) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(65) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(66) Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 19).
(67) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(68) Verordening (EU) 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 1).
(69) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(70) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(71) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(72) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(73) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(74) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(75) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(76) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(77) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(78) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(79) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(80) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(81) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(82) *     Voorstel voor een verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (COM(2021) 759).
(83) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(84) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(85) *     Verordening (EU) […] van het Europees Parlement en de Raad betreffende de digitalisering van de justitiële samenwerking en de toegang tot de rechter in grensoverschrijdende burgerlijke, handels- en strafzaken, en tot wijziging van bepaalde handelingen op het gebied van justitiële samenwerking (PB L …).
(86) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(87) Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240. (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
(88) SWD(2021) 392.
(89) https://www.e-codex.eu/
(90) Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40).
(91) Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1).
(92) COM(2020) 710 final.
(93) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex), en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (COM(2020) 712 final).
(94) Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(95) Verordening (EU) 2021/693 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het programma Justitie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1382/2013 (PB L 156 van 5.5.2021, blz. 21).
(96) Alle maatregelen voor de periode na 2027 hangen af van de beschikbaarheid van middelen in het volgende meerjarig financieel kader (MFK) en lopen niet vooruit op het toekomstige Commissievoorstel voor het MFK na 2027.
(97) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(98) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(99) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(100)    Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(101)    Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(102)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(103)    DG CNECT zal de kredieten ter beschikking stellen van DG JUST zodra de desbetreffende werkprogramma’s zijn vastgesteld.
(104)    Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(105)    Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en) …”
(106)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(107)    Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(108)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(109)    Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.