Bijlagen bij COM(2021)784 - Geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking (“Prüm II”)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE 5


bij het
BESLUIT VAN DE COMMISSIE

inzake de interne regels betreffende de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie (afdeling Europese Commissie) ter attentie van de diensten van de Commissie


BIJLAGE 
bij het FINANCIEEL MEMORANDUM


BIJLAGE 
bij het FINANCIEEL MEMORANDUM


Benaming van het voorstel:

Voorstel betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking (“Prüm II”) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726, Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818 en tot intrekking van de Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad


1. NODIG GEACHTE PERSONELE MIDDELEN EN KOSTEN DAARVAN

2. KOSTEN VAN ANDERE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

3. TOTALE ADMINISTRATIEVE KOSTEN

4. VOOR KOSTENRAMINGEN GEBRUIKTE BEREKENINGSMETHODEN

4.1.Personele middelen

4.2.Andere administratieve uitgaven


Deze bijlage moet het financieel memorandum vergezellen wanneer de dienstenoverkoepelende raadpleging van start gaat.

De gegevens in tabelvorm worden gebruikt als bron voor de in het financieel memorandum opgenomen tabellen. Zij zijn voor strikt intern gebruik binnen de Commissie.


(1) Kosten van nodig geachte personele middelen

Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

X◻    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
2024202520262027TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 – Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAD50,608 50,684 40,608 4 0,608 42,508
AST
20 01 02 03 – EU-delegatiesAD
AST
• Extern personeel 59
20 02 01 en 20 02 02 – Extern personeel – Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAC
END
INT
20 02 03 – Extern personeel – EU-delegatiesAC
AL
END
INT
JPD
Andere HR-begrotingsonderdelen (te vermelden)
Subtotaal HR – RUBRIEK 750,60850,68440,608 4 0,608 42,508 

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

(2) Kosten van andere administratieve uitgaven

Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


miljoen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
2024202520262027Totaal
Op de zetel of op het grondgebied van de EU:
20 02 06 01 – Dienstreizen en representatie0,0350,0350,0350,035 0,140
20 02 06 02 – Conferenties en vergaderingen 0,125 0,125 0,125 0,1250,500
20 02 06 03 – comités (Prüm II-comité) 60 0,0650,065 0,026 0,0260,182
20 02 06 04 – Studies en adviezen
20 04 – IT-bedrijfsuitgaven 61  
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (indien nodig nader aangeven)
EU-delegaties
20 02 07 01 – Dienstreizen, conferenties en representatie
20 02 07 02 – Bijscholing van personeel
20 03 05 – Infrastructuur en logistiek
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (indien nodig nader aangeven)
Subtotaal Andere – RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
0,225 0,2250,1860,1860,822


miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Buiten RUBRIEK 7 

van het meerjarig financieel kader
2024202520262027Totaal
Uitgaven voor technische en administratieve bijstand (exclusief extern personeel) uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen):
– zetel
– EU-delegaties
Overige beheersuitgaven voor onderzoek
IT-beleidsuitgaven inzake operationele programma’s 62  
IT-bedrijfsuitgaven inzake operationele programma’s 63
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (indien nodig nader aangeven)
Subtotaal Andere– Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Totale andere administratieve uitgaven (alle MFK-rubrieken)0,225 0,2250,1860,186 0,822


(3) Totale administratieve kosten (alle MFK-rubrieken)


miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Samenvatting2024202520262027Totaal
Rubriek 7 – Personele middelen 0,608 0,6840,608  0,6082,508
Rubriek 7 – Andere administratieve uitgaven0,225 0,2250,1860,186 0,822
Subtotaal rubriek 7
Buiten rubriek 7 – Personele middelen
Buiten rubriek 7 – Andere administratieve uitgaven
Subtotaal Overige rubrieken
TOTAAL

RUBRIEK 7 en buiten RUBRIEK 7
0,8330,8330,7940,7943,330


In de benodigde administratieve kredieten zal worden voorzien door de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


4. Berekeningsmethoden voor de kostenramingen

4.1. Personele middelen


In dit deel wordt de berekeningsmethode toegelicht die is gebruikt om de benodigde personele middelen te ramen (veronderstelde werklast, bijzondere taken (Sysper 2 taakprofielen), personeelscategorieën en overeenkomstige gemiddelde kosten)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
NB: De gemiddelde kosten van elke personeelscategorie op het hoofdkantoor zijn te vinden op BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
Ambtenaren en tijdelijk personeel:

Overeenkomstig de circulaire van DG BUDG aan RUF/2020/23 van 30.11.2020 (zie bijlage 1, Ares (2020)7207955 van 30.11.2020) vertegenwoordigt 1 AD een kostprijs van 152 000 EUR per jaar. De helft van de overeenkomstige jaarlijkse kredieten wordt berekend voor het jaar waarin personeel wordt aangeworven en afgebouwd.

Voor de benodigde personele middelen zal deels (3 vte) een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen. Het DG zal ook extra personeel nodig hebben (2 vte).

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Vijf functionarissen voor de follow-up. Dit personeel vervult de taken van de Commissie met betrekking tot de uitvoering van het programma: controle van de conformiteit met het wetgevingsvoorstel, aanpak van nalevingskwesties, rapportage aan het Europees Parlement en de Raad, beoordeling van de vooruitgang van de lidstaten, actualisering van secundaire wetgeving, met inbegrip van eventuele ontwikkelingen op normatief gebied. Aangezien de taken in verband met het programma bovenop de gewone werklast komen, is extra personeel nodig (2 vte). Een van de extra personeelsleden is nodig voor beperkte duur, namelijk alleen tijdens de ontwikkelingsperiode. Het tweede personeelslid is nodig voor het overnemen van de taken van het secretariaat-generaal van de Raad. Dit komt doordat de besluiten van de Raad worden vervangen door een verordening, wat betekent dat de Commissie de taken van het secretariaat-generaal van de Raad moet overnemen, waarvoor 1 vte nodig is.

• Extern personeel


Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
• Alleen uit de begroting voor onderzoek gefinancierde posten 

• Extern personeel4.2.Andere administratieve uitgaven


Verstrek gegevens over de voor elk begrotingsonderdeel gebruikte berekeningsmethode,

en meer in het bijzonder over de achterliggende aannamen (bv. aantal vergaderingen per jaar, gemiddelde kosten, enz.)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader

Voor het bijwonen van vergaderingen en conferenties in verband met Prüm zullen naar schatting jaarlijks gemiddeld 35 dienstreizen plaatsvinden, waaronder dienstreizen voor de statutaire vergaderingen (adviesgroep, werkgroepen van zowel eu-LISA als Europol en vergaderingen in verband met Epris en Eucaris). Voor de berekening van de eenheidsprijs per dienstreis wordt uitgegaan van één ambtenaar die voor elke dienstreis gemiddeld twee dagen op reis is. De eenheidsprijs is vastgesteld op 500 EUR per dienstreis per dag.


De eenheidskosten per deskundigenvergadering/conferentie worden vastgesteld op 25 000 EUR voor 50 deelnemers. Naar schatting zullen jaarlijks vijf vergaderingen worden georganiseerd.


De eenheidskosten per comitévergadering worden vastgesteld op 13 000 EUR voor 26 deelnemers, uitgaande van de vergoeding van één deelnemer per lidstaat voor een dienstreis van één dag om de comitévergadering bij te wonen. Naar schatting zullen in 2024 en 2025 jaarlijks tien vergaderingen worden georganiseerd (vijf als fysieke bijeenkomst en vijf als videoconferentie) en vanaf 2026 vier vergaderingen per jaar (twee als fysieke bijeenkomst en twee als videoconferentie).


Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader


(1) EU-strategie voor de veiligheidsunie 2020, COM(2020) 605 final van 24.7.2020.
(2) EU-dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit 2021.
(3) EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025), COM(2021) 170 final van 14.4.2021.
(4) Dit betreft bijvoorbeeld de wijze waarop bepaalde categorieën gegevens worden uitgewisseld, het kanaal dat voor de uitwisseling wordt gebruikt, de toepasselijke termijnen enz.
(5) [Referentie].
(6) Mededeling “Een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied”, COM(2021) 277 final van 2.6.2021.
(7) Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit en Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ. De besluiten van de Raad zijn gebaseerd op het Verdrag van Prüm van 2005.
(8) Conclusies van de Raad over de uitvoering van de Prümbesluiten, tien jaar na de aanneming ervan (document 11227/18), https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11227-2018-INIT/nl/pdf .
(9) Artikel 87, lid 2, punt a), VWEU.
(10) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad “Een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied”, COM(2021) 277 final van 2.6.2021.
(11) Het SIS helpt de bevoegde instanties in de EU de interne veiligheid te waarborgen nu er geen controles aan de binnengrenzen meer plaatsvinden. Het VIS biedt de Schengenstaten de mogelijkheid om visumgegevens uit te wisselen. Het Eurodac-systeem omvat een EU-vingerafdrukdatabank voor asielzaken, waarmee de lidstaten de vingerafdrukken van asielzoekers kunnen vergelijken om na te gaan of betrokkenen eerder asiel hebben aangevraagd of de EU op irreguliere wijze via een andere lidstaat zijn binnengekomen.
(12) Het EES en het Etias hebben tot doel de veiligheidscontroles van niet-visumplichtige reizigers te verscherpen door deze reizigers vooraf te controleren op risico’s in verband met irreguliere migratie en veiligheid. Ecris-TCN moet de geconstateerde lacune in de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten met betrekking tot veroordeelde onderdanen van derde landen aanpakken.
(13) Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818.
(14) Bijvoorbeeld het project Mobile Competence Team (MCT) (2011-2014), geïnitieerd door Duitsland en gefinancierd via het programma “Preventie en bestrijding van criminaliteit” (ISEC) van de Commissie. Het MCT was bedoeld om expertise en ondersteuning te bieden aan EU-lidstaten die nog niet operationeel waren wat betreft de uitwisseling van DNA- en vingerafdrukgegevens.
(15) In het kader van een project onder leiding van Finland hebben de lidstaten een analyse verricht van de nationale procedures die na een hit werden toegepast. Naar aanleiding daarvan is een reeks goede, facultatieve werkwijzen aanbevolen om de uitwisseling van informatie na een hit in de hele EU te stroomlijnen (zie document 14310/2/16 REV 2, niet openbaar).    Ook heeft Europol in 2012-2013 steun verleend aan de ontwikkeling van standaardformulieren voor vervolginformatie-uitwisseling, onafhankelijk van het gebruikte communicatiekanaal (zie document 9383/13 voor meer informatie). Het is echter niet bekend in hoeverre de nationale contactpunten van deze formulieren gebruikmaken.
(16) COM(2012) 732 final.
(17) Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit en Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ.
(18) Bijlage 4 bij het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie [verwijzing naar de Prümeffectbeoordeling].
(19) Zoals het Europolinformatiesysteem (EIS), de informatiesystemen van Interpol en het Schengeninformatiesysteem (SIS).
(20) Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad;    Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816.
(21) Opgenomen in Besluit 2008/616/JBZ van de Raad.
(22) Tegen vijf lidstaten heeft de Commissie in 2016 al een inbreukprocedure geopend. In oktober 2021 liepen twee van deze inbreukprocedures nog.
(23) Groep informatie-uitwisseling en gegevensbescherming (DAPIX) van de Raad, en vanaf 1 januari 2020 de Groep informatie-uitwisseling en binnenlandse zaken (IXIM).
(24) De aanvangseffectbeoordeling en de bijdragen zijn hier te vinden.
(25) Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Osman/Verenigd Koninkrijk, nr. 87/1997/871/1083 van 28 oktober 1998, punt 116.
(26) Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 9.11.2011, Volker und Markus Schecke en Eifert, C-92/09 en C-93/09, ECLI:EU:C:2010:662.
(27) In overeenstemming met de bevindingen van de Commissie in haar mededeling van 24 juni 2020 “Volgende stappen om het acquis van de voormalige derde pijler aan de gegevensbeschermingsregels aan te passen”, COM(2020) 262 final.
(28) PB C […] van […], blz. […].
(29) PB C […] van […], blz. […].
(30) Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53).
(31) Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1).
(32) Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van 6.8.2008, blz. 12).
(33) Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (PB L 312 van 7.12.2018, blz. 56).
(34) Verordening (EU) 2019/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 en (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad, Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27).
(35) Verordening (EU) 2019/818 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de Unie-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie en tot wijziging van Verordeningen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 en (EU) 2019/816 (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 85).
(36) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(37) Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99).
(38) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(39) [PB C …].
(40) Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89).
(41) Richtlijn (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende … (PB …).
(42) PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
(43) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(44) Besluiten 2008/615/JBZ en 2008/616/JBZ van de Raad.
(45) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(46) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(47) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(48) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(49) Vanwege hun specifieke operationele aard is het niet mogelijk de exacte eenheidskosten per output vast te stellen, noch het exacte verwachte volume van de output, met name omdat sommige outputs verband houden met rechtshandhavingsactiviteiten die een reactie zijn op onvoorspelbare criminele activiteiten.
(50) Vanwege hun specifieke operationele aard is het niet mogelijk de exacte eenheidskosten per output vast te stellen, noch het exacte verwachte volume van de output, met name omdat sommige outputs verband houden met rechtshandhavingsactiviteiten die een reactie zijn op onvoorspelbare criminele activiteiten.
(51) Omvat hardware, software, netwerkvoorzieningen, beveiliging.
(52) Omvat de kosten van professionele diensten, ontwerp en testen.
(53) In de ontwerpbegroting 2021 vermelde personeelsbezetting, berekend op basis van de gemiddelde personeelskosten per eenheid die voor de arbeidskrachtenenquête moeten worden gebruikt. De helft van de overeenkomstige jaarlijkse kredieten is berekend voor het jaar waarin personeel wordt aangeworven.
(54) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(55) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(56) Voornamelijk voor de structuurfondsen, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Visserijfonds (EVF).
(57) Zie de artikelen 11 en 17 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014–2020.
(58) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
(59) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professional in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(60) Prüm II-comité: circa 10 vergaderingen per jaar in 2024 en 2025 en daarna 4 vergaderingen per jaar, waarvan slechts de helft van de kosten is opgenomen (de andere helft betreft videoconferenties).
(61) Hiervoor is het advies van DG DIGIT – IT Investments Team vereist (zie de mededeling Guidelines on Financing of Information Technology and Cybersecurity (IT), C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7).
(62) Hiervoor is het advies van DG DIGIT – IT Investments Team vereist (zie de mededeling Guidelines on Financing of Information Technology and Cybersecurity (IT), C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7).
(63) Dit omvat lokale administratieve systemen en bijdragen aan de cofinanciering van IT-bedrijfssystemen (zie de mededeling Guidelines on Financing of Information Technology and Cybersecurity (IT), C(2020)6126 final van 10.9.2020).