Bijlagen bij COM(2022)18 - Drugsagentschap van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2022)18 - Drugsagentschap van de EU.
document COM(2022)18 EN
datum 27 juni 2023
bijlage V, derde onderdeel, worden opgenomen.

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader

-  Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader

-  Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarig financieel kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

Het voorstel voorziet in extra financiële en personele middelen voor het EMCDDA in vergelijking met wat momenteel is begroot in het MFK-voorstel (MFK-fiche nr. 68). De budgettaire gevolgen van de extra financiële middelen voor het EMCDDA zullen worden gecompenseerd door verlaging van de geprogrammeerde uitgaven in rubriek 4.


-  Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarig financieel kader0.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.


3.2.5. Bijdragen van derden

-  Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

- Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

-  Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

-  Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:-  voor de eigen middelen

-  voor overige ontvangsten

-  Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief0
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.


1Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), Europees drugsrapport 2021, European Drug Report 2021 | www.emcdda.europa.eu.

2In 2019 werden er in Europa meer dan 370 drugslaboratoria ontmanteld; Europees drugsrapport 2021.

3EMCDDA/Europol, rapport over de drugsmarkten in de EU 2019, https://www.emcdda.europa.eu/2019/drug-markets.

4Zie Transcrime, From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe, 2015, http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/03/OCP-Full-Report.pdf; Europol, dreigingsevaluatie van de zware en georganiseerde criminaliteit voor 2021 (Socta).

5Dit omvat het misbruik van benzodiazepinen die aan therapeutisch gebruik zijn onttrokken of opduiken als nieuwe benzodiazepinen. “Nieuwe benzodiazepinen” worden gedefinieerd als nieuwe psychoactieve stoffen die een benzodiazepine-kern bevatten en niet worden gecontroleerd in het kader van het internationale drugscontrolesysteem.

6De Wereldgezondheidsorganisatie definieert polydruggebruik als het gebruik van meer dan één stof of soort stof door een persoon, tegelijkertijd of kort na elkaar. Bron: https://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/.

7EMCDDA/Europol, rapport over de drugsmarkten in de EU 2019, https://www.emcdda.europa.eu/2019/drug-markets.

8EMCDDA, Europees drugsrapport 2021; EMCDDA, De gevolgen van COVID-19 voor drugsmarkten, drugsgebruik, drugsgerelateerde schade en drugsdiensten in de samenleving en in gevangenissen, april 2021| www.emcdda.europa.eu.

9PB C 102I van 24.3.2021, blz. 1.

10PB C 272 van 8.7.2021, blz. 2.

11Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1-13).

12De EU-drugsstrategie 2021-2025, strategische prioriteit 11, punt 5.

13COM(2019) 228.

14Voor nadere bijzonderheden zie de hieronder in punt 3 beschreven voorkeursoptie.

15De gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde agentschappen van de EU omvat een uitgebreide reeks grondbeginselen die de werking van de gedecentraliseerde agentschappen van de EU samenhangender, doeltreffender en verantwoordelijker moeten maken; zie de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over de gedecentraliseerde agentschappen - Gemeenschappelijke aanpak, 2012; https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

16Verordening (EU) 2017/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie over, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (PB L 305 van 21.11.2017, blz. 1).

17PB L 335 van 11.11.2004, blz. 8. Zie ook Richtlijn (EU) 2017/2103 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van “drug” op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad (PB L 305 van 21.11.2017, blz. 12). Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2019/369 van de Commissie van 13 december 2018 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van “drug” (PB L 66 van 7.3.2019, blz. 3); Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/1687 van de Commissie van 2 september 2020 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad in verband met het opnemen van de nieuwe psychoactieve stof N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazool-1-ethanamine (isotonitazeen) in de definitie van “drug” (PB L 379 van 13.11.2020, blz. 55); Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2021/802 van de Commissie van 12 maart 2021 tot wijziging van de bijlage bij Kaderbesluit 2004/757/JBZ wat betreft het opnemen van de nieuwe psychoactieve stoffen methyl 3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-een-1-yl)-1H-indazool-3-carbonyl]aminobutanoaat (MDMB-4en-PINACA) en methyl 2-[1-(4-fluorbutyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino-3,3-dimethylbutanoaat (4F-MDMB-BICA) in de definitie van “drug” (PB L 178 van 20.5.2021, blz. 1).

18Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53-114).

19Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138-183).

20Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1-33).

21Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 1-11).

22Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1-68).

23Verordening (EU) nr. 513/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer en tot intrekking van Besluit nr. 2007/125/JBZ van de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 93-111). Zie ook het voorstel van de Commissie voor het Fonds voor interne veiligheid voor het volgende meerjarig financieel kader (COM(2018) 472 final).

24Verordening (EU) nr. 1382/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een programma “Justitie” voor de periode 2014-2020 (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 73-83).

25Verordening (EU) 2021/522 tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (“EU4Health-programma”) voor de periode 2021-2027, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 1-29).

26COM(2018) 435 final.

27Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Beschikking nr. 2119/98/EG (PB L 293 van 5.11.2013, blz. 1-15); zie ook het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU (COM(2020) 727 final).

28Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/253 van de Commissie van 13 februari 2017 tot vaststelling van procedures voor alarmmeldingen in het kader van het met betrekking tot ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ingestelde systeem voor vroegtijdige waarschuwing en reactie en voor de informatie-uitwisseling, onderlinge raadpleging en coördinatie van de reacties op dergelijke bedreigingen overeenkomstig Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad (PB L 37 van 14.2.2017, blz. 23-27), dat ook betrekking heeft op bedreigingen in verband met illegale drugs.

29Voor Europol, zie COM(2020) 796 final; voor de gezondheidsinstanties in het algemeen, zie COM(2020) 724, en voor nadere bijzonderheden over EMA, zie COM(2020) 725 en over het ECDC, zie COM(2020) 726.

30De bijbehorende aanvangseffectbeoordeling is te vinden via de volgende link: EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA)

1SWD(2019) 174.

2Internecontrolekader, Eindverslag — Externe evaluatie van het EMCDDA, november 2018; link: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eaca79c-72f6-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search.

3COM(2019) 228.

4SWD(2019) 174.

5Een samenvatting van de belangrijkste resultaten is ook te vinden in punt 2.1 van de effectbeoordeling.

6Beleidsoptie 0: basisscenario — de huidige aanpak ongewijzigd voortzetten; beleidsoptie 1: minimale herziening - nauwere samenwerking; beleidsoptie 2: opheffing van het agentschap - intrekking van de oprichtingsverordening; beleidsoptie 3: samenvoeging van het agentschap met een ander EU-orgaan.

7Zie voetnoot 15.

8Zie het deel over “Subsidiariteit”, blz. 5. Er zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de mogelijkheden tot vereenvoudiging en lastenverlichting. In de recente evaluatie van de EU‑drugsstrategie 2013-2020 werd geconcludeerd dat er geen informatie beschikbaar is over de middelen die de lidstaten uittrekken voor drugsgerelateerde kwesties. Zie de evaluatie van de EU-drugsstrategie 2013-2020 en het EU-drugsactieplan 2017-2020, SWD(2020) 150 final.

9Bijvoorbeeld de werkzaamheden met betrekking tot alternatieven voor repressieve straffen, de werkzaamheden in verband met minimumkwaliteitsnormen bij de terugdringing van de vraag naar drugs en beste praktijken inzake behandeling en schadebeperking.

1Voor nadere bijzonderheden, zie het financieel memorandum in bijlage I.

1Documenten van de Raad 12837/19, 12496/19 en 7829/20.

2Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1-38).

3PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

4PB C van , blz. .

5PB C van , blz. .

6Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (PB L 36 van 12.2.1993, blz. 1).

7Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking) (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 1).

8Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie van 19 juli 2012 over gedecentraliseerde agentschappen: https://european-union.europa.eu/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

9Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

10Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

11PB L 136 van 31.5.1999, blz. 15.

12Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PB L 335 van 11.11.2004, blz. 8).

13Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (PB L 47 van 18.2.2004, blz. 1).

14Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (PB L 22 van 26.1.2005, blz. 1).

15United Nations Treaty Series, vol. 976, nr. 14152.

16United Nations Treaty Series, vol. 1019, nr. 14956.

17United Nations Treaty Series, vol. 1582, nr. 27627.

18Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67).

19Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1).

20Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1).

21Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34).

22Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).

23Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom van de Commissie van 28 april 1999 houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 136 van 31.5.1999, blz. 20).

24Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).

25Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1).

26PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.

27Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

28Verordening nr. 1 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385).

29Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

30Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).

31Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).

32Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 41).

33Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).

0In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

0De vierde evaluatie van het EMCDDA, ref. COM(2019) 228.

0Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (herschikking).

0Reitox is een afkorting die wordt gebruikt voor het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving.

0Het belangrijkste drugsrapport op EU-niveau - het EU Drug Markets Report - wordt bijvoorbeeld gezamenlijk uitgebracht door het EMCDDA en Europol. Een ander voorbeeld is de samenwerking met relevante agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken bij de opleiding voor rechtshandhavingsinstanties en justitiële besluitvormers op het gebied van drugs of in het kader van de risicobeoordelingsprocedure voor nieuwe psychoactieve stoffen.

0Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

0Werkdocument van de diensten van de Commissie over gedecentraliseerde agentschappen en het EOM, 8 juni 2020.

0 Verordening (EU) 2017/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie over, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving is opgericht bij Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad. Deze oprichtingsverordening is in 2006 herschikt bij Verordening (EG) nr. 1920/2006, die bij Verordening (EU) 2017/2101 is gewijzigd door toevoeging van regels die betrekking hebben op de uitwisseling van informatie over, een systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en een risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen.

0 Financieel reglement van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) - https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/1013/financial-regulation-emcdda-Jun2019.pdf

0https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf

0Overeenkomstig het financieel reglement van het EMCDDA, artikel 30 “Interne controle op de begrotingsuitvoering”.

0GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

0EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

0Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.

0Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

0Het in de ontwerpbegroting 2022 vermelde personeelsbestand, in de veronderstelling dat het personeelsbestand tot 2024 stabiel zal blijven, berekend op basis van de gemiddelde personeelskosten die voor het opstellen van de arbeidskrachtenenquête zijn vastgesteld en geïndexeerd volgens de correctiecoëfficiënt voor Portugal (91,1 %).

0Het is in dit stadium niet mogelijk de precieze verdeling tussen tijdelijke AD-functionarissen en tijdelijke AST-functionarissen op te geven. De personeelskostenramingen zijn opgesteld op basis van de gemiddelde kosten voor tijdelijke functionarissen, geïndexeerd volgens de correctiecoëfficiënt voor Portugal (91,1 %).

0AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

0Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

0Voornamelijk voor de fondsen voor het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).


0Zie de artikelen 12 en 13 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.

0Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.

NL NL