Bijlagen bij COM(2022)46 - Kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Bijlage II bevat de eerste versies van meetbare indicatoren voor monitoring van de uitvoering en verslaglegging over de voortgang van het initiatief bij de verwezenlijking van de doelstellingen:

1. Het aantal juridische entiteiten (onderverdeeld naar omvang, type en land van vestiging) dat betrokken is bij de door het initiatief ondersteunde acties.

2. Het aantal ontwerpinstrumenten dat in het kader van het initiatief is ontwikkeld of geïntegreerd.

3. Het totale bedrag aan mede-investeringen in ontwerpcapaciteiten en proeflijnen, in het kader van het initiatief.

4. Het aantal gebruikers of gebruikersgemeenschappen dat toegang krijgt tot ontwerpcapaciteiten en proeflijnen in het kader van het initiatief.

5. Het aantal bedrijven dat gebruik heeft gemaakt van de diensten van door het initiatief ondersteunde nationale kenniscentra.

6. Het aantal personen dat een opleiding heeft genoten voor het verwerven van geavanceerde vaardigheden en opleiding heeft gekregen op het gebied van halfgeleider- en kwantumtechnologieën die door het initiatief worden ondersteund.

7. Het aantal start-ups, scale-ups en kmo’s dat durfkapitaal van het Chipfonds heeft ontvangen en het totale bedrag aan kapitaalinvesteringen dat is verricht.

8. Het bedrag aan investeringen door ondernemingen die in de EU actief zijn, rekening houdend met het segment van de waardeketen waarin zij actief zijn.


1.3.Motivering van het voorstel/initiatief 

1.3.1.Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief

Deze verordening moet kort na de vaststelling ervan in werking treden, d.w.z. op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. De eerste onderdelen moeten echter al vroeger aanwezig zijn, ondersteund door de aanbeveling van de Commissie, die tegelijk met de voorgestelde verordening wordt aangenomen.

De Europese Raad voor halfgeleiders moet opgericht zijn en de lidstaten moeten een contactpunt hebben aangewezen voor de vergaderingen van de Raad voor halfgeleiders. Op het moment van inwerkingtreding moet de Europese Raad voor halfgeleiders volledig operationeel zijn.

Het verzamelen van informatie van representatieve verenigingen van halfgeleiderondernemingen moet al bezig zijn en de lidstaten moeten reeds een aantal mogelijke maatregelen in de crisistoolbox hebben besproken en de monitoring van de waardeketen voor halfgeleiders op zich hebben genomen.


1.3.2.Toegevoegde waarde van de deelname van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder "toegevoegde waarde van de deelname van de Unie" verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die door een optreden van alleen de lidstaat zou zijn gecreëerd.

Halfgeleiderchips spelen een centrale rol in de digitale economie. Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders heeft aangetoond dat Europa afhankelijk is van leveringen van een beperkt aantal bedrijven en geografische gebieden, en kwetsbaar is voor uitvoerbeperkingen van derde landen en andere verstoringen in de huidige geopolitieke context. Voorts wordt deze afhankelijkheid nog versterkt door de extreem hoge belemmeringen voor de toegang tot de markt en de kapitaalintensiteit van de sector. Zo moeten de chips met de meeste rekenkracht tot op enkele nanometer (nm) nauwkeurig worden gefabriceerd. Voor de bouw van dergelijke faciliteiten is een initiële investering van ten minste 15 miljard EUR vereist en er is drie jaar tijd nodig om klaar te zijn voor een productie met voldoende opbrengsten. De uitgaven voor het ontwerpen van dergelijke chips kunnen variëren van 0.5 miljard EUR tot ruim 1 miljard EUR. De O&O-intensiteit in de sector is hoog en bedraagt meer dan 15 %. Geen enkele lidstaat kan dit alleen bereiken.

Optreden op het niveau van de Unie is het beste middel om de uitdagingen aan te pakken die voortvloeien uit de complexiteit van het ecosysteem voor halfgeleiders, de structurele afhankelijkheid van de Unie en verregaande verstoringen van de toeleveringsketen.

Het initiatief Chips voor Europa moet worden opgezet als een Uniebreed initiatief voor ondersteuning van een industriële sector in heel Europa. Een initiatief op het niveau van de Unie kan zorgen voor de nodige graad van uniformiteit voor de doeltreffende werking van financieringsprogramma’s ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders.

Voor de leveringszekerheid wordt optreden op het niveau van de Unie gerechtvaardigd door de noodzaak te komen tot een uniforme toepassing van de nieuwe regels, met name de definitie van faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen, alsook een uniforme procedure voor de erkenning en de ondersteuning ervan.

Voorts bestaat een belangrijk element van dit voorstel uit maatregelen om ernstige verstoringen van vitale maatschappelijke functies of economische activiteiten op het niveau van de Unie aan te pakken. Het opzetten van een mechanisme voor coördinatie tussen de lidstaten en de Commissie voor monitoring van en crisisrespons op tekorten aan halfgeleiders moet belangrijke coördinatievoordelen opleveren.


1.3.3.Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

De Commissie heeft in 2013 een mededeling gepubliceerd over “Een Europese strategie voor micro- en nano-elektronische onderdelen en systemen” 68 . Hierin werd een industriële strategie voorgesteld om opnieuw te zorgen voor groei en in tien jaar tijd een productieniveau in de EU te bewerkstelligen dat dichter aanleunt bij haar aandeel in het mondiale bbp. Meer in het bijzonder moest de strategie:

- bewerkstelligen dat de voor het concurrentievermogen van Europese sleutelindustrieën onmisbare micro- en nano-elektronica beschikbaar zijn;

- zorgen voor meer investeringen in geavanceerde productiecapaciteit in Europa en een beter industrieel concurrentievermogen in de hele waardeketen, van ontwerp tot productie;

- de leidende positie handhaven als leverancier van uitrusting en materialen en in segmenten als “meer dan Moore” en energie-efficiënte onderdelen;

- leiderschap opbouwen in het ontwerp van chips op snelgroeiende markten, meer bepaald in het ontwerp van complexe onderdelen.

Het is duidelijk dat de Unie er niet volledig in is geslaagd de doelstellingen van deze industriestrategie te verwezenlijken.

Een van de redenen hiervoor is dat de EU-acties naar aanleiding van de mededeling grotendeels gericht waren op ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld via de Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel. De capaciteitsopbouw in de sector van de micro-elektronica werd echter niet goed aangepakt.

Voorts wordt in de mededeling melding gemaakt van te nemen maatregelen aan de vraagzijde. In de ondernomen acties werd echter onvoldoende rekening gehouden met dergelijke maatregelen aan de vraagzijde. Er moet meer aandacht uitgaan naar maatregelen aan de vraagzijde, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerpactiviteiten.

Ten slotte beschikte de mededeling van 2013, wat het eerste punt betreft, over weinig instrumenten. Momenteel zijn er meer instrumenten beschikbaar, is in het mededingingsbeleid gezorgd voor openingen en is het politieke momentum nu duidelijker geworden.


1.3.4.Verenigbaarheid met het meerjarige financiële kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten

Om de positieve effecten ervan te maximaliseren, zal het initiatief Chips voor Europa (pijler 1) voortbouwen op de sterke kennisbasis en synergieën met acties die momenteel door de Unie en de lidstaten worden ondersteund, versterken door middel van programma’s en acties op het gebied van onderzoek en innovatie inzake halfgeleiders en door ontwikkelingen in een deel van de toeleveringsketen. Het gaat hierbij met name om het kaderprogramma Horizon Europa en het programma Digitaal Europa, met als doel Europa te versterken als mondiale speler op het gebied van halfgeleidertechnologie en de toepassingen daarvan, zodat het mondiale aandeel in de productie tegen 2030 zal stijgen. Als aanvulling op deze activiteiten zou het initiatief Chips voor Europa nauw samenwerken met de industriële alliantie op het gebied van processors en halfgeleidertechnologieën.

Voorts voorziet de verordening in een procedureel kader om gecombineerde financiering door de lidstaten, de EU-begroting en particuliere investeringen te bevorderen.

Het voorgestelde initiatief past in de context van een aantal Europese beleidslijnen en prioriteiten die recentelijk zijn aangekondigd:

- de industriële strategie;

- het herstelplan voor Europa;

- de Green Deal;

- artificiële intelligentie;

- onderzoek en innovatie in het kader van het voorgestelde programma voor Horizon Europa, pijler II, cluster “Digitaal, industrie en ruimte”, met als doel een concrete bijdrage te leveren aan de drie overkoepelende beleidslijnen van de EU: “een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk”, “een economie die werkt voor mensen” en “een Europese Green Deal”.

- de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Wat mogelijke synergieën met andere passende instrumenten betreft, kan de rol van bevoegde autoriteiten op nationaal niveau worden vervuld door nationale autoriteiten die vergelijkbare functies krachtens andere EU-wetgeving vervullen. Zie ook hoofdstuk 1 van de toelichting.


1.3.5.Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking


1.4.Duur en financiële gevolgen van het voorstel/initiatief

 beperkte geldigheidsduur

    in werking vanaf de datum van goedkeuring van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (chipwet)

    financiële gevolgen vanaf 2023 tot en met 2027 voor vastleggingskredieten en vanaf 2023 tot en met 2031 voor betalingskredieten.

 onbeperkte geldigheidsduur    

1 uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,

2 gevolgd door een volledige uitvoering.

1.5.Beheersvorm(en) 

 Direct beheer door de Commissie

 door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

 door de uitvoerende agentschappen;

 Gedeeld beheer met lidstaten

 Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

 derde landen of de door hen aangewezen organen;

 internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

 de EIB en het Europees Investeringsfonds;

 de in de artikelen 70 en 71 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

 publiekrechtelijke organen;

 privaatrechtelijke organen met een openbare dienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

 privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

 personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".

Opmerkingen

Met uitzondering van a) activiteiten en budgetten in verband met het Chipfonds en b) activiteiten en budgetten die in het kader van de Europese Innovatieraad zijn gereserveerd, zal het initiatief Chips voor Europa onder indirect beheer worden uitgevoerd door de uitvoering van taken toe te vertrouwen aan de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”, die zal worden omgedoopt tot “Gemeenschappelijke Onderneming voor chips”. De lidstaten en andere deelnemende staten cofinancieren acties onder contract.

Andere onderdelen, zoals de activiteiten in het kader van pijler 2 en pijler 3, vallen onder direct beheer. Het gaat om taken die aan de Commissie zijn toevertrouwd wat betreft het toezicht op de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips, het onderzoek en de besluitvorming inzake aanvragen van het Europees consortium voor chipinfrastructuur, het onderzoek en de besluitvorming inzake faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen, de ondersteuning van de Europese Raad voor halfgeleiders, en – samen met de lidstaten – het toezicht op de toeleveringsketens van halfgeleiders en indien nodig beslissingen over acties.

2. BEHEERSMAATREGELEN 

2.1.Regels inzake het toezicht en de verslagen 

Vermeld frequentie en voorwaarden.

Als orgaan van de Unie functioneert de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips volgens strikte toezichtregels. Toezicht wordt op de volgende manieren uitgeoefend:

- de eigen internecontrolecapaciteit en de auditdienst van de Commissie;

- toezicht door de raad van bestuur. De uitvoerend directeur zal intern toezien op de activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming;

- een reeks kwantitatieve en kwalitatieve prestatie-indicatoren die zal worden vastgesteld om toe te zien op de uitvoering van het programma en om de effecten ervan te meten;

- tussentijdse en eindevaluaties van het programma door externe deskundigen, onder toezicht van de Commissie;

- het werkprogramma en het jaarlijks activiteitenverslag van de Gemeenschappelijke Onderneming.


2.2.Beheers- en controlesyste(e)m(en) 

2.2.1.Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie

De verordening voert een nieuw beleidskader in met betrekking tot het aantrekken van investeringen in en het verbeteren van de productie van geavanceerde halfgeleiders in de Unie en voert geharmoniseerde regels in voor een gecoördineerde aanpak van de monitoring van en de paraatheid bij tekorten aan halfgeleiders.

Deze nieuwe regels vereisen een coherentiemechanisme voor de grensoverschrijdende toepassing van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening en voor de coördinatie van de activiteiten van de nationale autoriteiten en van de Commissie via een nieuwe adviesgroep, de Europese Raad voor halfgeleiders.

Deze taken worden verricht onder direct beheer. Om deze nieuwe taken in het kader van de pijlers 2 en 3 en met betrekking tot het Chipfonds te kunnen uitvoeren, moeten aan de diensten van de Commissie voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.

Voor andere onderdelen is indirect beheer gerechtvaardigd omdat de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips een publiek-privaat partnerschap is waarbij een deel van de medefinanciering wordt verstrekt via bijdragen van de deelnemende staten en bijdragen in natura van particuliere leden.

Elk jaar wordt een besluit over de EU-bijdrage aan de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips genomen via de EU-begroting voor dat jaar.

In een kaderovereenkomst inzake financieel partnerschap tussen de Europese Commissie en de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips zal worden vermeld dat de Commissie voor de jaarlijks uit te voeren taken een bijdrage zal betalen zodra een bijdrageovereenkomst met de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips is ondertekend en de Gemeenschappelijke Onderneming de overeenkomstige betalingsverzoeken heeft doen toekomen aan de andere leden dan de Unie.

De Commissie zorgt ervoor dat de regels voor de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips volledig stroken met de vereisten van het financieel reglement. In overeenstemming met artikel 71 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 zal de Gemeenschappelijke Onderneming de beginselen van goed financieel beheer in acht nemen. De Gemeenschappelijke Onderneming voor chips voldoet ook aan de bepalingen van de op de Gemeenschappelijke Onderneming toepasselijke financiële modelregeling. Elke afwijking van die financiële modelregeling die nodig is om in de specifieke behoeften van de Gemeenschappelijke Onderneming te voorzien, moet vooraf door de Commissie worden goedgekeurd.

Alle toezichtsregelingen, ook via de vertegenwoordiging van de Unie in de raad van bestuur en de raad van overheidsinstanties van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips en verslagleggingsregelingen, moeten waarborgen dat de diensten van de Commissie hun verantwoordingsplicht tegenover het college en de begrotingsautoriteit kunnen nakomen.

Het kader voor interne controle van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips is gebaseerd op:

- de toepassing van normen voor interne controle die ten minste even sterke waarborgen bieden als die van de Commissie;

- procedures voor het selecteren van de beste projecten door middel van onafhankelijke evaluatie, en voor de vertaling daarvan naar rechtsinstrumenten;

- project- en contractbeheer gedurende de gehele projectcyclus;

- controles vooraf van alle declaraties (met inbegrip van het opvragen van auditcertificaten) en certificering vooraf van methoden voor de kostenberekening;

- controles achteraf van een steekproef van de declaraties als onderdeel van de controles achteraf van Horizon Europa;

- wetenschappelijke evaluatie van projectresultaten.


2.2.1.Informatie over de geïdentificeerde risico's en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico's te beperken

Er zijn diverse maatregelen vastgesteld om het inherente risico op belangenconflicten binnen de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips te beperken, in het bijzonder:

-·een gelijk aantal stemmen in de raad van bestuur (een derde) voor de Commissie, de deelnemende staten (samen) en de particuliere leden (samen); - een gelijk aantal stemmen (de helft) in de raad van overheidsinstanties voor de Commissie en de deelnemende staten (samen);

- besluiten op hoog niveau over de activiteiten/budgetten voor de activiteiten van het initiatief Chips voor Europa (capaciteitsopbouw in toekomstige werkprogramma’s) worden uitsluitend door de raad van overheidsinstanties met lidstaten genomen;

- het deel van het werkprogramma dat betrekking heeft op activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw wordt uitsluitend door de raad van overheidsinstanties met lidstaten goedgekeurd;

- selectie van de uitvoerend directeur door de raad van bestuur op voordracht van de Commissie;

-·onafhankelijkheid van het personeel;

-·evaluaties door onafhankelijke deskundigen op basis van bekendgemaakte evaluatiecriteria, in combinatie met beroepsmechanismen en volledige belangenverklaringen;

-·een verplichting voor de raad van bestuur om regels vast te stellen voor het voorkomen, vermijden en beheren van belangenconflicten in de Gemeenschappelijke Onderneming, in overeenstemming met de financiële regeling van de Gemeenschappelijke Onderneming en met het statuut voor het personeel.

De bevordering van ethische en organisatorische waarden wordt een van de kerntaken van de Gemeenschappelijke Onderneming en de Commissie zal hierop toezien.

De uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips is als ordonnateur verplicht om een kosteneffectief systeem voor interne controle en intern beheer in te voeren. Zij moeten verslag doen aan de Commissie over het ingestelde internecontrolekader.

De Commissie zal toezien op het risico van niet-overeenstemming door middel van het rapportagesysteem dat zij zal ontwikkelen, alsmede door het opvolgen van de resultaten van controles achteraf van de ontvangers van EU-financiering van de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips, als onderdeel van controles achteraf met betrekking tot Horizon Europa als geheel.

Er bestaat een duidelijke behoefte aan een efficiënt en effectief beheer van de begroting waarbij fraude en verspilling moeten worden voorkomen. In het controlesysteem moet evenwel een goed evenwicht worden gevonden tussen het bereiken van een aanvaardbaar foutenpercentage en de vereiste controlebelasting en moet worden vermeden dat het onderzoeksprogramma van de Unie minder aantrekkelijk wordt gemaakt.


2.2.3.Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting). 

Aangezien de regels van Horizon Europa en het programma Digitaal Europa die van toepassing zijn op de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips, vergelijkbaar zijn met de regels die de Commissie zal hanteren in haar werkprogramma, met een groep begunstigden met een gelijksoortig risicoprofiel als die van de programma’s onder direct beheer, kan worden verwacht dat het foutenpercentage vergelijkbaar zal zijn met het door de Commissie voor Horizon Europa en het programma Digitaal Europa beoogde niveau, d.w.z. dat er een redelijke zekerheid bestaat dat het foutenrisico gedurende de meerjarige uitgavenperiode op jaarbasis tussen de 2 en 5 % beweegt, met als einddoel tot een resterend foutenpercentage te komen dat zo dicht mogelijk bij 2 % ligt bij de sluiting van de meerjarige programma’s, wanneer rekening is gehouden met het financiële effect van alle audits en corrigerende en herstelmaatregelen.


2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie.

De Commissie draagt er zorg voor dat procedures voor fraudebestrijding in alle stadia van het beheerproces worden toegepast door de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips.

De Commissie zal zorgen voor passende maatregelen zodat bij de uitvoering van uit hoofde van deze verordening gefinancierde acties het financiële belang van de Unie wordt beschermd door de toepassing van preventieve maatregelen tegen fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten, door doeltreffende controles en, indien onregelmatigheden worden ontdekt, door de terugvordering van de ten onrechte betaalde bedragen en, voor zover van toepassing, door doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.

De Rekenkamer is bevoegd om bij alle begunstigden van subsidies, contractanten en subcontractanten die uit hoofde van het programma EU-middelen hebben ontvangen, audits uit te voeren op basis van documenten en controles ter plaatse.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan overeenkomstig de procedures van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 controles en verificaties ter plaatse bij de direct of indirect bij de financiering betrokken economische subjecten uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van fraude, corruptie of andere onwettige activiteiten in verband met een subsidieovereenkomst of -besluit of een contract betreffende financiering door de Unie, waardoor de financiële belangen van de Unie zijn geschaad. De Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten eveneens toetreden tot het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) kan overeenkomstig de bepalingen en procedures van Verordening (EU) 2017/193923 van de Raad onderzoeken uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van strafbare feiten waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad.


3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1.Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven 

Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kaderBegrotingsonderdeelSoort uitgaveBijdrage
Nummer  GK/ NGK 69van EVA-landen 70

van kandidaat-lidstaten 71

van derde landenin de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
101 02 02 30 – Cluster Civiele veiligheid voor de samenlevingGKJAJAJANEE
101 02 02 40 – Cluster Digitaal, industrie en ruimteGKJAJAJANEE
101 02 02 42¨Programma Horzion Europa – Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”GKJAJAJANEE
101 02 02 50 – Cluster Klimaat, energie en mobiliteitGKJAJAJANEE
101 02 03 01 — Europese InnovatieraadGKJAJAJANEE
102 03 01 Connecting Europe Facility (CEF) – VervoerGKNEEJAJANEE
102 03 03 01 Connecting Europe Facility (CEF) – DigitaalGKNEEJAJANEE
102 04 01 10 Programma Digitaal Europa - CyberbeveiligingGKJAJAJANEE
102 04 01 11 - Programma Digitaal Europa - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiligingGKJAJAJANEE
102 04 02 11 – Programma Digitaal Europa – Gemeenschappelijke onderneming high-performance computing (EuroHPC)GKJAJAJANEE
102 04 03 – Programma Digitaal Europa – Artificiële intelligentieGKJAJAJANEE
102 04 04 – Programma Digitaal Europa – VaardighedenGKJAJAJANEE
102 04 05 01 Programma Digitaal Europa – ToepassingGKJAJAJANEE
102 04 05 02 Programma Digitaal Europa – Toepassing / InteroperabiliteitGKJAJAJANEE
1Niet-toegewezen marge – Rubriek 1GKNEENEENEENEE

Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kaderBegrotingsonderdeelSoort 
uitgave
Bijdrage
Nummer  GK/ NGKvan EVA-landenvan kandidaat-lidstatenvan derde landenin de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
102 04 06 10 Programma Digitaal Europa - ChipsGKJAJAJANEE
102 04 06 11 Programma Digitaal Europa - Gemeenschappelijke Onderneming voor chipsGKJAJAJANEE


3.2.Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten 

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

    Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader 1Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid

Het voorstel zal het totale niveau van de onder rubriek 1 van het meerjarig financieel kader 2021-2027 geprogrammeerde uitgaven niet verhogen. De bijdrage uit de EU-begroting aan het initiatief Chips voor Europa zal worden gebundeld uit het programma Horizon Europa en het programma Digitaal Europa en, met uitzondering van de actie in het kader van de Europese Innovatieraad, gekanaliseerd naar de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” (toekomstige Gemeenschappelijke Onderneming voor chips) voor de uitvoering. Daartoe zal in het kader van het programma Digitaal Europa een zesde specifieke doelstelling worden vastgesteld.

Deze zesde specifieke doelstelling zal worden gefinancierd door:

i    een interne herschikking van het huidige budget van het programma Digitaal Europa,

ii    het gebruik van niet-toegewezen marge van rubriek 1, en

iii    een verlaging van de middelen van de Connecting Europe Facility – Vervoer en de Connecting Europe Facility – Digitaal.

De overzichtstabel onder punt 3.2.4 geeft een volledig beeld van alle financieringsbronnen.

·Beleidskredieten die binnen Horizon Europa zijn gereserveerd of herbestemd voor gebruik in het kader van het initiatief Chips voor Europa

Beleidskredieten in het kader van Horizon Europa2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Beleidskredieten die in het kader van Horizon Europa zijn gereserveerd
01 02 02 42 – Programma Horizon Europa – Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”Vastleggingen(1a)108,850112,60997,47091,78189,290500,000
01 02 03 01 — Europese Innovatieraad 72Vastleggingen(1a)75,25155,05455,50156,49957,696300,000
Beleidskredieten die in het kader van Horizon Europa zijn herbestemd
01 02 02 30 – Cluster Civiele veiligheid voor de samenlevingVastleggingen(1a)40,80047,40041,40010,20010,200150,000
01 02 02 40 – Cluster Digitaal, industrie en ruimteVastleggingen(1a)108,800126,400110,40027,20027,200400,000
01 02 02 50 – Cluster Klimaat, energie en mobiliteitVastleggingen(1a)81,60094,80082,80020,40020,400300,000
TOTAAL beleidskredieten in het kader van Horizon Europa Vastleggingen415,302436,263387,570206,080204,785-1 650,000

·Te bundelen beleidskredieten in het kader van een zesde specifieke doelstelling van het programma Digitaal Europa voor de uitvoering van het initiatief Chips voor Europa door de toekomstige Gemeenschappelijke Onderneming voor chips:

Beleidskredieten in het kader van Digitaal Europa – zesde doelstelling2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Beleidskredieten die zijn overgeheveld van andere programma’s (Horizon Europa, Connecting Europe Facility)
01 02 02 40 – Cluster Digitaal, industrie en ruimteVastleggingen(1a)80,00080,00080,00080,00080,000400,000
02 03 01 Connecting Europe Facility (CEF) – VervoerVastleggingen(1a)96,00086,00034,00034,000250,000
02 03 03 01 Connecting Europe Facility (CEF) – DigitaalVastleggingen(1a)57,60051,60020,40020,400150,000
Beleidskredieten die binnen het programma Digitaal Europa zijn herbestemd
02 04 01 10 Programma Digitaal Europa - CyberbeveiligingVastleggingen(1a)16,32018,96016,5604,0804,08060,000
02 04 01 11 - Programma Digitaal Europa - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiligingVastleggingen(1a)16,32018,96016,5604,0804,08060,000
02 04 02 11 – Programma Digitaal Europa – Gemeenschappelijke onderneming high-performance computing (EuroHPC)Vastleggingen(1a)40,80047,40041,40010,20010,200150,000
02 04 03 – Programma Digitaal Europa – Artificiële intelligentieVastleggingen(1a)59,84069,52060,72014,96014,960220,000
02 04 04 – Programma Digitaal Europa – VaardighedenVastleggingen(1a)16,32018,96016,5604,0804,08060,000
02 04 05 01 Programma Digitaal Europa – ToepassingVastleggingen(1a)10,88012,64011,0402,7202,72040,000
02 04 05 02 Programma Digitaal Europa – Toepassing / InteroperabiliteitVastleggingen(1a)2,7203,1602,7600,6800,68010,000
Bijdrage uit de beschikbare marge onder rubriek 1 van het meerjarige financiële kader
Niet-toegewezen marge Rubriek 1Vastleggingen(1a)50,00050,00050,00050,00050,000250,000
Totaal gebundelde kredieten voor Digitaal EuropaVastleggingen=1a293,200473,200433,200225,200225,200-1 650,000


Ter informatie: overzicht van de uitvoering door de Europese Innovatieraad en de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips

AHorizon Europa

Uitvoering door de Europese Innovatieraad

Beleidskredieten die in het kader van Horizon Europa - Europese Innovatieraad zijn gereserveerd2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
01 02 03 01 — Europese Innovatieraad 73Vastleggingen(1a)75,25155,05455,50156,49957,696300,000
Betalingen(2a)45,15148,08251,83658,03056,97339,928300,000


Uitvoering door de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips


Een bedrag van 500 miljoen EUR dat gereserveerd is voor initiatief Chips voor Europa binnen de reeds bestaande financiële middelen van de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” zal worden uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips:

“Gereserveerde” beleidskredieten in het kader van Horizon Europa – Digitale sleuteltechnologieën2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
01 02 02 42 – Programma Horizon Europa – Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”Vastleggingen(1 a)108,850112,60997,47091,78189,290500,000
Betalingen(2a)60,89774,92683,99783,12679,271117,783500,000

De 850 miljoen EUR die in het kader van Horizon Europa wordt herbestemd, zal ten uitvoer worden gelegd door de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” (toekomstige Gemeenschappelijke Onderneming voor chips) en zal als volgt over operationele en ondersteunende uitgaven worden verdeeld:

Kredieten die binnen Horizon Europa zijn overgeheveld naar de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Beleidskredieten
01 02 02 42    Programma Horizon Europa — Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” – BeleidsuitgavenVastleggingen(1a)230,809267,842233,37156,54652,897841,465
Betalingen(2a)138,329206,642216,371130,32695,28154,516841,465
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten 74  
01 02 02 42    Programma Horizon Europa – Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” – Ondersteunende uitgavenVastleggingen(1b)0,3910,7581,2291,2544,9038,535
Betalingen(2b)0,3910,7581,2291,2541,2793,6248,535
TOTAAL aanvullende kredieten 
voor de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips in het kader van Horizon Europa
Vastleggingen=1a+1b +3231,200268,600234,60057,80057,800-850,000
Betalingen=2a+2b +3138,720207,400217,600131,58096,56058,140850,000

De geconsolideerde kredieten van de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” (toekomstige Gemeenschappelijke Onderneming voor chips) in het kader van Horizon Europa, met inbegrip van kredieten voor vroegere activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” die geen deel uitmaken van het initiatief Chips voor Europa, zijn als volgt:

Gemeenschappelijke Onderneming voor chips2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Beleidskredieten
01 02 02 42    Programma Horizon Europa — Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” – BeleidsuitgavenVastleggingen(1 a)207,637247,490518,207565,170490,661298,788287,1852 615,139
Betalingen(2a)51,909113,782334,342447,834486,757397,896350,073432,5452 615,139
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten
01 02 02 42    Programma Horizon Europa – Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” – Ondersteunende uitgavenVastleggingen(1b)2,3632,5102,9933,4303,9394,01215,61534,861
Betalingen(2b)2,3632,5102,9933,4303,9394,0124,07611,53934,861
TOTAAL kredieten 
voor de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips in het kader van Horizon Europa
Vastleggingen=1a+1b +3210,000250,000521,200568,600494,600302,800302,8002 650,000
Betalingen=2a+2b +354,272116,292337,335451,264490,696401,908354,149444,0832 650,000


BProgramma Digitaal Europa


Uitgezonderd voor 125 miljoen EUR die in het kader van InvestEU ten uitvoer moet worden gelegd, zal door het programma Digitaal Europa 1 525 miljoen EUR ten uitvoer worden gelegd door de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” (toekomstige Gemeenschappelijke Onderneming voor chips) en zal dit bedrag als volgt over operationele en ondersteunende uitgaven worden verdeeld:

Gemeenschappelijke Onderneming voor chips2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Beleidskredieten
02 04 06 11 – Programma Digitaal Europa - Gemeenschappelijke Onderneming voor chips – Operationele uitgavenVastleggingen(1a)258,498432,340396,494214,450207,9041 509,687
Betalingen(2a)154,818310,700349,674276,800254,305163,3891 509,687
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten
02 04 06 11 – Programma Digitaal Europa - Gemeenschappelijke Onderneming voor chips – Operationele uitgavenVastleggingen(1b)0,7021,3602,2062,2508,79615,313
Betalingen(2b)0,7021,3602,2062,2502,2956,50115,313
TOTAAL kredieten 
voor Gemeenschappelijke Onderneming voor chips
Vastleggingen=1a+1b +3259,200433,700398,700216,700216,7001 525,000
Betalingen=2a+2b +3155,520312,060351,880279,050256,600169,8901 525,000

De totale aanvullende kredieten die in rubriek 1 zijn samengebracht en die door de toekomstige Gemeenschappelijke Onderneming voor chips moeten worden uitgevoerd met het oog op het initiatief Chips voor Europa, bedragen 2 375 miljoen EUR, waarvan 850 miljoen EUR in het kader van Horizon Europa en 1 525 miljoen EUR in het kader van Digitaal Europa. Het zal als volgt over operationele uitgaven (titel 3) en ondersteunende uitgaven (titel 1 en titel 2) worden verdeeld:

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Titel 1Vastleggingen(4)0,7921,5352,4892,5389,92417,277
Betalingen(5)0,7921,5352,4892,5382,5897,33517,277
Titel 2Vastleggingen(4)0,3010,5840,9470,9663,7756,572
Betalingen(5)0,3010,5840,9470,9660,9852,7906,572
Titel 3Vastleggingen(4)489,307700,182629,865270,996260,8012 351,152
Betalingen(5)293,147517,342566,045407,126349,586217,9052 351,152
TOTAAL kredietenVastleggingen=4+ 6490,400702,300633,300274,500274,5002 375,000
Betalingen=5+ 6294,240519,460569,480410,630353,160228,0302 375,000


De in het kader van Horizon Europa en Digitaal Europa door de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips uit te voeren totale kredieten, met inbegrip van de kredieten voor vroegere activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën” die geen deel uitmaken van het initiatief Chips voor Europa, bedragen 4 175 miljoen EUR. Het zal als volgt over operationele uitgaven (titel 3) en ondersteunende uitgaven (titel 1 en titel 2) worden verdeeld:

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Titel 1Vastleggingen(4)1,8041,8612,7323,5164,5084,59518,011-37,027
Betalingen(5)1,8041,8612,7323,5164,5084,5954,68513,32637,027
Titel 2Vastleggingen(4)0,5590,6490,9631,2741,6371,6666,399-13,147
Betalingen(5)0,5590,6490,9631,2741,6371,6661,6854,71413,147
Titel 3Vastleggingen(4)207,637247,490776,705997,510887,155513,238495,0904 124,826
Betalingen(5)51,909113,782489,161758,534836,432674,696604,378595,9334 124,826
TOTAAL kredietenVastleggingen=4+ 6210,000250,000780,4001 002,300893,300519,500519,5004 175,000
Betalingen=5+ 654,272116,292492,855763,324842,576680,958610,749613,9734 175,000


Rubriek van het meerjarige financiële kader 
7"Administratieve uitgaven"

Dit deel moet worden ingevuld aan de hand van de "administratieve begrotingsgegevens", die eerst moeten worden opgenomen in de bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027TOTAAL
DG CNECT
□ Personele middelen 1,1251,1251,1251,1251,1255,625
□ Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG CNECT1,1251,1251,1251,1251,1255,625

TOTAAL kredieten 
onder RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,1251,1251,1251,1251,1255,625

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten onder RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarige financiële kader 
Vastleggingen709,627910,588821,895432,405431,110-3 305,625
Betalingen421,813674,093738,438572,261504,728394,2913 305,625


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten 


De indicatieve doelstellingen en outputs in de onderstaande tabel zijn eerste ontwerpen, grotendeels gebaseerd op de indicatoren in bijlage II bij de voorgestelde verordening. Naar verwachting zullen in een later stadium meer verfijnde definities beschikbaar komen.


Vastleggingskredieten, in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Indicatieve doelstellingen en outputsJaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
Soort 75

Gem. kostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenNr.KostenTotaal nr.Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 1 Initiatief Chips voor Europa
- Output
Aantal juridische entiteiten dat betrokken is bij acties154,241198,938179,80096,67996,383726,041
- Output
Aantal ontwikkelde/geïntegreerde ontwerpinstrumenten76,81199,07089,53948,14547,998361,563
- Output
Bedrag aan mede-investeringen in ontwerpcapaciteiten en proeflijnen117,984152,174137,53473,95373,726555,370
- Output
Aantal gebruikers dat toegang heeft tot ontwerpcapaciteiten en proeflijnen95,818123,584111,69560,05959,875451,030
- Output
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van diensten van kenniscentra65,08083,93975,86440,79240,667306,343
- Output
Aantal personen dat een opleiding krijgt43,91456,63951,19127,52527,441206,710
- Output
Bedrag aan investeringen in de EU door halfgeleiderbedrijven120,654155,618140,64875,62775,395567,942
- Output
Bedrag aan investeringen in de EU door halfgeleiderbedrijven34,00039,50034,5008,5008,500125,000
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1708,502909,463820,770431,280429,9853 300,000
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2 “Leveringszekerheid”
- Output
Aantal beoordeelde aanvragen voor faciliteiten voor geïntegreerde productie en open EU-gieterijen0,5000,5000,5000,5000,5002,500
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 20,5000,5000,5000,5000,5002,500
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 3 “Paraatheid en monitoring”
- Output
Aantal organisaties waarvoor gegevens over de toeleveringsketen worden verzameld0,6250,6250,6250,6250,6253,125
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 30,6250,6250,6250,6250,6253,125
TOTALEN709,627910,588821,895432,405431,1103 305,625

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen1,1251,1251,1251,1251,1255,625
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
1,1251,1251,1251,1251,1255,625

Buiten RUBRIEK 7 76  
of the multiannual financial framework

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal – Buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader

TOTAAL1,1251,1251,1251,1251,1255,625

Aangezien het om een nieuw initiatief gaat, zijn er geen personeelsleden van het DG die reeds zijn toegewezen aan het beheer van de actie en die daarom binnen het DG kunnen worden overgeplaatst. De benodigde personele middelen moeten derhalve worden gefinancierd met een extra toewijzing aan het beherende DG in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure en met inachtneming van de budgettaire beperkingen.


3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


Onderstaande tabel is het extra personeel voor de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips als gevolg van de voorgestelde verordening.


Raming in voltijdequivalenten

20212022202320242025202620272028202920302031
□ Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming (TA)358888542
□ Extern personeel (in voltijdequivalenten (VTE)) 77
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming (CA)371010101010104
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming (END)001111000
TOTAAL6121919191915146

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Aangezien het om een nieuw initiatief gaat, zijn er geen personeelsleden van het DG die reeds zijn toegewezen aan het beheer van de actie en die daarom binnen het DG kunnen worden overgeplaatst. De benodigde personele middelen moeten derhalve worden gefinancierd met een extra toewijzing aan het beherende DG in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure en met inachtneming van de budgettaire beperkingen.


Onderstaande tabel is het totale personeel voor de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips als gevolg van de voorgestelde verordening.


Raming in voltijdequivalenten

20212022202320242025202620272028202920302031
□ Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming (TA)1414141719222222221310
□ Extern personeel (in voltijdequivalenten (VTE)) 78
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming (CA)1616161923262626262626
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Gemeenschappelijke Onderneming (END)00011222200
TOTAAL3030303743505050503936


Extra personeel van de Commissie als gevolg van de voorgestelde verordening bestaat uit 5 VTE’s ambtenaren en 4 VTE’s arbeidscontractanten voor elk jaar van de periode 2023-2027.

2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)55555
• Extern personeel (in voltijdequivalenten (VTE)) 79

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden) Personeel van de Commissie (CA)44444
TOTAAL99999

Aangezien het om een nieuw initiatief gaat, zijn er geen personeelsleden van het DG die reeds zijn toegewezen aan het beheer van de actie en die daarom binnen het DG kunnen worden overgeplaatst. De benodigde personele middelen moeten derhalve worden gefinancierd met een extra toewijzing aan het beherende DG in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure en met inachtneming van de budgettaire beperkingen.


Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelambtenaren:

- Toezicht op de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips

- Toezicht op de juiste uitvoering van de verplichtingen die de verordening stelt aan particuliere ondernemingen en lidstaten

- Voorbereiding en opstelling van uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen, in overeenstemming met deze verordening

- Onderzoeken, controles en andere analyses uitvoeren, met inbegrip van gegevensanalyse

- Administratieve ondersteuning van de Europese Raad voor halfgeleiders en organisatie van vergaderingen, voorbereiding van adviezen en andere ondersteuning van de Europese Raad voor halfgeleiders

Tijdelijke functionarissen zijn personeelsleden van de Gemeenschappelijke Onderneming:

- Zie artikel 19 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa.
Extern personeelExtern personeel bij de Europese Commissie

- Toezicht op de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips

- Onderzoeken, controles en andere analyses uitvoeren

- Administratieve ondersteuning van de Europese Raad voor halfgeleiders en organisatie van vergaderingen, voorbereiding van adviezen en andere ondersteuning van de Europese Raad voor halfgeleiders

Extern personeel bij de gemeenschappelijke onderneming:

- Zie artikel 19 van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

Het voorstel/initiatief:

    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Vanaf lijnBedrag (miljoen EUR)Tot lijn
01 02 03 01Europese Innovatieraad300,000gereserveerd
01 02 02 30Cluster “Civiele veiligheid voor de samenleving”150,00001 02 02 42
01 02 02 40Cluster “Digitaal, industrie en ruimte”400,00001 02 02 42
01 02 02 40Cluster “Digitaal, industrie en ruimte”400,00002 04 06 11
01 02 02 42Programma Horizon Europa – Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”500,000gereserveerd
01 02 02 50Cluster “Klimaat, energie en mobiliteit”300,00001 02 02 42
Subtotaal HEprogramma Horizon Europa2 050,000
02 03 01Connecting Europe Facility (CEF) — Vervoer250,00002 04 06 11
02 03 03 01Connecting Europe Facility (CEF) — Digitaal150,00002 04 06 11
Subtotaal CEFConnecting Europe Facility (CEF)400,000
02 04 01 10Programma Digitaal Europa - Cyberveiligheid60,00002 04 06 11
 02 04 01 11Programma Digitaal Europa - Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging60,00002 04 06 11
02 04 02 11Programma Digitaal Europa – Gemeenschappelijke onderneming high-performance computing (EuroHPC)150,00002 04 06 11
02 04 03Programma Digitaal Europa – Artificiële intelligentie220,00002 04 06 11
02 04 04Programma Digitaal Europa - Vaardigheden60,00002 04 06 11
02 04 05Programma Digitaal Europa - Toepassing50,00002 04 06 11
Subtotaal DEPProgramma Digitaal Europa600,000
Totaal3 050,000


    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

Bedrag (miljoen EUR)Tot lijn
- Niet-toegewezen marge Rubriek 1250,00002 04 06 11


    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

3.2.5.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

    voorziet niet in medefinanciering door derden

    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Totaal
Deelnemende staten489,307700,182629,865270,996260,8012 351,152
TOTAAL medegefinancierde kredieten489,307700,182629,865270,996260,8012 351,152


Van de deelnemende staten wordt verwacht dat zij aan de extra operationele uitgaven een bedrag leveren dat in verhouding staat tot de bijdrage van de Unie.

Van andere leden dan de Unie wordt niet verwacht dat zij bijdragen aan de extra administratieve kosten van de GO.


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

    voor de eigen middelen

    voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven    

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 80
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Vermeld zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[...]

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[...]


BIJLAGE 
bij het FINANCIEEL MEMORANDUM


Benaming van het voorstel/initiatief:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (chipwet) en van het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa


1 NODIG GEACHTE PERSONELE MIDDELEN EN KOSTEN DAARVAN

2 KOSTEN VAN ANDERE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

3 TOTALE ADMINISTRATIEVE KOSTEN

4 VOOR KOSTENRAMINGEN GEBRUIKTE BEREKENINGSMETHODEN

   4.1    Personele middelen

   4.2    Andere administratieve uitgaven


Deze bijlage moet het financieel memorandum vergezellen wanneer met de dienstenoverkoepelende raadpleging wordt begonnen.

De gegevens in tabelvorm worden gebruikt als bron voor de in het financieel memorandum opgenomen tabellen. Zij zijn voor strikt intern gebruik binnen de Commissie.


1Kosten van nodig geachte personele middelen

◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

■    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarige financiële kader
Jaar 2021Jaar 2022Jaar 2023Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 - Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAD 50,785 0,785  50,785 0,785 0,785 3,925
AST
20 01 02 03 - EU-delegatiesAD
AST
• Extern personeel 81
20 02 01 en 20 02 02 – Extern personeel – Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAC0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 1,700
END
INT
20 02 03 – Extern personeel - EU-delegatiesAC
AL
END
INT
JPD
Andere HR-begrotingsonderdelen (te vermelden)
Subtotaal HR– RUBRIEK 791,125 91,125 91,125 9 1,125 1,1255,625 

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarige financiële kader
Jaar 2021Jaar 2022Jaar 2023Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027 en daarnaTOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
01 01 01 01 Onderzoek door derden 82

01 01 01 11 (eigen onderzoek)

Anders (licht toe)
AD
AST
• Extern personeel 83
Extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA” -onderdelen).- op zetel
AC
END
INT
- in EU-delegaties
AC
AL
END
INT
JPD
01 01 01 02 Onderzoek door derden

01 01 01 12 (eigen onderzoek)

Anders (licht toe) 84
AC
END
INT
Andere HR-begrotingsonderdelen (te vermelden)
Subtotaal HR– Buiten RUBRIEK 7
Totaal HR (alle rubrieken van het MFK)91,125 91,125 91,125 9 1,125 1,1255,625 

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

2Kosten van andere administratieve uitgaven

■    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

◻    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarige financiële kader
Jaar N 85Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Jaar N+4Jaar N+5Jaar N+7Totaal
Op de zetel of op het grondgebied van de EU:
20 02 06 01 – Dienstreizen en representatie
20 02 06 02 – Conferenties en vergaderingen
20 02 06 03 - Comités 86
20 02 06 04 Studies en adviezen
20 04 – Uitgaven die verband houden met informatie- en communicatietechnologie 87  
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)
In EU-delegaties
20 02 07 01 – Dienstreizen, conferenties en representatie
20 02 07 02 – Bijscholing van personeel
20 03 05 — Infrastructuur en logistiek
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)
Subtotaal Andere – RUBRIEK 7

van het meerjarige financiële kader


in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

Buiten RUBRIEK 7 

van het meerjarige financiële kader
Jaar 2021Jaar 2022Jaar 2023Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027Totaal
Uitgaven voor technische en administratieve bijstand (exclusief extern personeel) uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen):
- op zetel
- in EU-delegaties
Overige beheersuitgaven voor onderzoek
IT-uitgavenbeleid inzake operationele programma’s 88  
IT-bedrijfsuitgaven inzake operationele programma’s 89
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)
Subtotaal Andere – Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarige financiële kader
Totale andere administratieve uitgaven (alle MFK-rubrieken)


3Totale administratieve kosten (alle MFK-rubrieken)


in miljoenen EUR (tot op drie decimalen)

SamenvattingJaar 2021Jaar 2022Jaar 2023Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027Totaal
Rubriek 7 - Personele middelen1,1251,1251,1251,1251,1255,625
Rubriek 7 — Andere administratieve uitgaven
Subtotaal rubriek 71,1251,1251,1251,1251,1255,625
Buiten rubriek 7 — Personeel (titel 1 GO)
Buiten rubriek 7 — Andere administratieve uitgaven (Titel 2 GO)
Subtotaal andere rubrieken
TOTAAL

RUBRIEK 7 en buiten RUBRIEK 7
1,1251,1251,1251,1251,1255,625


De benodigde administratieve kredieten zullen worden gefinancierd uit de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


4Voor kostenramingen gebruikte berekeningsmethoden

4.1 Personele middelen


In dit deel wordt de berekeningsmethode toegelicht die is gebruikt om de benodigde personele middelen te ramen (veronderstelde werklast, bijzondere taken (Sysper 2-taakprofielen), personeelscategorieën en overeenkomstige gemiddelde kosten)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
NB: De gemiddelde kosten van elke personeelscategorie op het hoofdkantoor zijn te vinden op BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
• Ambtenaren en tijdelijk personeel


Voltijdequivalenten vermenigvuldigd met gemiddelde kosten (157 000 EUR)

• Extern personeel


Voltijdequivalenten vermenigvuldigd met gemiddelde kosten (85 000 EUR)


Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader
• Alleen uit de begroting voor onderzoek gefinancierde posten 

• Extern personeel4.2Andere administratieve uitgaven


Verstrek gegevens over de voor elk begrotingsonderdeel gebruikte berekeningsmethode

en meer in het bijzonder over de achterliggende aannamen (bv. aantal vergaderingen per jaar, gemiddelde kosten, enz.)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader

Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader


(1) Bij de fabricage van halfgeleiders wordt de procestechnologie van oudsher gekoppeld aan de afmetingen van de transistor. De “procesnode” wordt gemeten in nanometer (nm): 1 nanometer = 1 miljoenste van een millimeter. Met kleinere procesnodes worden kleinere transistors geproduceerd, die sneller en energiezuiniger zijn. Momenteel is de meest geavanceerde procesnode 5 nm groot; 3 nm bevindt zich in de preproductiefase en 2 nm in de ontwikkelingsfase.
(2) https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-new-advanced-semiconductor-fab-site-in-taylor-texas , 24.11.2021.
(3) https://semianalysis.substack.com/p/tsmc-3nm-wafer-shipments-pushed-into , 14.10.2021.
(4) https://min.news/en/tech/def29226dea2b06f47efea4aae13e8f3.html , 22.1.2022.
(5) Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era, BCGxSIA, april 2021. https://www.bcg.com/publications/2021/strengthening-the-global-semiconductor-supply-chain
(6) Een van de doelstellingen van het digitaal kompas is dat tegen 2030 “de productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders in Europa, met inbegrip van processors, ten minste 20 % van de waarde van de wereldproductie bedraagt” (COM(2021) 118 van 9.3.2021). In het voorstel voor het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium” is die ambitie bekrachtigd (zie voetnoot 15).
(7) De wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling ongeveer elke twee jaar verdubbelt.
(8) Toespraak over de Staat van de Unie 2021. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_nl_1.pdf
(9) COM(2022) 45 van 8.2.2022. Een Europese wet voor chips.
(10)

   Electronic Design Automation, d.w.z. software voor het ontwerpen van geïntegreerde schakelingen.

(11) Met “pioniersfaciliteit” wordt een industriële installatie bedoeld die geschikt is om halfgeleiders te fabriceren, met inbegrip van front-end en/of back-end processing, die nog niet wezenlijk bestaat of waarvan de bouw nog niet vaststaat in de Unie, bijvoorbeeld met betrekking tot technologienodes, substraatmateriaal zoals siliciumcarbide en galliumnitride, en andere productinnovaties die betere prestaties, procesinnovaties of energie- en milieuprestaties kunnen bieden.
(12) Faciliteiten voor geïntegreerde productie zijn pioniersfaciliteiten voor het ontwerp en de fabricage van halfgeleiders, met inbegrip van front-end en/of back-end processing, in de Unie die bijdragen tot de leveringszekerheid op de interne markt. Open EU-gieterijen zijn pioniersfaciliteiten voor de fabricage van halfgeleiders, met inbegrip van front-end en/of back-end processing, in de Unie die productiecapaciteit bieden aan onafhankelijke ondernemingen en aldus bijdragen tot de leveringszekerheid op de interne markt.
(13) In 2020 was 31 % van de cyberaanvallen gericht tegen de EU. https://www.ibm.com/security/data-breach/threat-intelligence
(14) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium (COM(2021) 118 final).
(15) COM(2021) 574 final. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”. 15.9.2021.
(16) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa (COM(2021) 350 final).
(17) De Commissie heeft de alliantie op het gebied van processors en halfgeleidertechnologieën opgericht in juli 2021. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies
(18) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: “Een EU-strategie voor normalisatie - Mondiale normen vaststellen ter ondersteuning van een veerkrachtige, groene en digitale eengemaakte markt van de EU” (COM(2022) 31).
(19) Mededeling van de Commissie — Het jaarlijkse werkprogramma van de Unie voor Europese normalisatie voor 2022 (C(2022) 546).
(20) Actieplan voor synergieën tussen de civiele, defensie- en ruimtevaartindustrieën (COM(2021) 70).
(21) Gemeenschappelijke verklaring over processors en halfgeleidertechnologieën. 7 december 2020.
(22) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Een mededingingsbeleid dat geschikt is voor nieuwe uitdagingen (COM(2021) 713 van 18 november 2021).
(23) Verordening (EU) 2021/2085 van de Raad van 19 november 2021 voor de oprichting van Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 219/2007, (EU) nr. 557/2014, (EU) nr. 558/2014, (EU) nr. 559/2014, (EU) nr. 560/2014, (EU) nr. 561/2014 en (EU) nr. 642/2014 (PB L 427 van 30.11.2021, blz. 17).
(24) Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
(25) Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1).
(26) Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30).
(27) Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17).
(28) Mededeling betreffende de EU-strategie voor de veiligheidsunie (COM(2020) 605 final).
(29) COM(2022) 47 van 8.2.2022.
(30) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: De Europese Green Deal (COM(2019) 640 van 11.12.2019).
(31) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (herschikking) (COM(2021) 558 van 14.7.2021).
(32) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
(33) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. “Fit for 55”: het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit (COM(2021) 550 van 14.7.2021).
(34) Het aandeel van elektrische auto’s in de nieuw verkochte auto’s in Europa wordt groter en zal in 2021 naar verwachting 14 % bedragen. https://think.ing.com/articles/slow-start-for-electric-vehicles-in-the-us-but-times-are-changing
(35) https://www.idtechex.com/en/research-article/ev-power-electronics-driving-semiconductor-demand-in-a-chip-shortage/24820
(36) COM(2020) 98 final van 11.3.2020.
(37) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_en
(38) Zo heeft Spanje bijvoorbeeld aangekondigd dat het van plan is zijn nationale veiligheidswet (Ley de Seguridad Nacional) in die zin te hervormen.
(39) Vier lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk) en het Verenigd Koninkrijk namen deel aan het eerste IPCEI. Het omvat 32 bedrijven, met 1,9 miljard EUR overheidssteun en een bijdrage van de industrie van ongeveer 6 miljard EUR.
(40) Speciale toespraak over de “Staat van de wereld” door voorzitter Von der Leyen op het Economisch Wereldforum. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_443
(41) Bijvoorbeeld: de VS: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1260?s=1&r=52      China: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46767      Japan: https://www.reuters.com/technology/japan-create-scheme-subsidise-domestic-chip-output-nikkei-2021-11-07/      Zuid-Korea: https://spectrum.ieee.org/south-koreas-450billion-investment-latest-in-chip-making-push
(42) https://ecscollaborationtool.eu/ecs-sria-workshops.html
(43) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ceo-roundtable-semiconductors-10-january-2022  
(44) Een niet-limitatieve lijst: Measuring distortions in international markets: The semiconductor value chain, OESO 2019; Geopolitics of Semiconductors, opgesteld door de EURASIA-groep, september 2020; The global semiconductor value chain, Stiftung Neue Verantwortung, oktober 2020; Weak Links in China’s Drive for Semiconductors, Montaigne-instituut, januari 2021; Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era, BCGxSIA, april 2021; SIA Factbook, mei 2021; Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth, A Report by the White House, juni 2021; Mapping China’s semiconductor ecosystem in global context, Stiftung Neue Verantwortung, juni 2021; Semiconductors Global Policy Review Access Partnership, september 2021; Semiconductors: U.S. Industry, Global Competition, and Federal Policy, Congressional Report Service, oktober 2021; Semiconductor Strategy for Germany and Europe, ZVEI, oktober 2021; A semiconductor strategy for the European Union, Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIN-D), 2021; Understanding the global chip shortage, Stiftung Neue Verantwortung, november 2021.
(45) PB C 444I van 22.12.2020, blz. 3.
(46) Overeenkomstig de bovenstaande conclusie over de samenhang van de Europese chipwet met andere beleidsterreinen van de Unie, met name de Europese Green Deal en het “Fit for 55”-pakket, mag dat geen negatieve gevolgen hebben voor de algemene doelstellingen van CEF-Vervoer en de uitrol van duurzame vervoersinfrastructuur.
(47) PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.
(48) COM(2020) 829 final. 16.12.2020.
(49) PB C  van , blz. .
(50) PB C  van , blz. .
(51) Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1).
(52) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
(53) Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30).
(54) Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
(55)    […].
(56) Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
(57) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.
(58) Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (PB L 79I van 21.3.2019, blz. 1).
(59) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).
(60) Verordening (EU) 2015/479 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer (PB L 83 van 27.3.2015, blz. 34).
(61) COM(2020) 829 final. 16.12.2020.
(62) Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29).
(63) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(64) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(65) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).
(66) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
(67) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(68) https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/COM(2013)298_0/de00000000485396?rendition=false  
(69) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(70) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(71) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(72) In het kader van de Europese Innovatieraad zal maximaal 300,000 miljoen EUR worden gereserveerd voor gebruik in het kader van het initiatief Chips voor Europa. De jaarlijkse programmering van de toewijzing is indicatief.
(73) In het kader van de Europese Innovatieraad zal maximaal 300,000 miljoen EUR worden gereserveerd voor gebruik in het kader van het initiatief Chips voor Europa. De jaarlijkse profilering van de toewijzing is volledig indicatief.
(74) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(75) Outputs zijn te leveren producten en te verstrekken diensten (bv.: aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(76) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(77) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(78) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(79) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(80) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
(81) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(82) Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.
(83) AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(84) Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.
(85) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang "N" door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(86) Specificeer het soort comité en de groep waartoe het behoort.
(87) Hiervoor is advies van DG DIGIT – IT Investments Team vereist (zie de Guidelines on Financing of IT, C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7)
(88) Hiervoor is advies van DG DIGIT – IT Investments Team vereist (zie de Guidelines on Financing of IT, C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7)
(89) Dit omvat lokale administratieve systemen en bijdragen aan de cofinanciering van IT-bedrijfssystemen (zie de Guidelines on Financing of IT, C(2020) 6126 final van 10.9.2020)