Bijlagen bij COM(2022)57 - Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen2,3342,3342,3342,3341,6901,44812,474
Andere administratieve uitgaven0,3430,3430,3430,3430,3430,3432,058
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(totaal vastleggingen = totaal betalingen)2,6672,6672,6672,6672,0331,79114,532


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen2,677140,927246,877391,877396,23341433,8541 612,445
Betalingen2,677132,927152,877342,877342,23333341,841297,0131 612,445


Ter informatie: naast het ruimtevaartprogramma en het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit, bevat het MFK-pakket een afzonderlijk budget voor de EU-bijdrage aan het Agentschap in de vorm van begrotingsonderdeel 04.1001 met een aanvankelijke waarde van 504 miljoen EUR. Er is een aanvullende bijdrage van 20 miljoen EUR om het extra personeel voor het Euspa (30 posten in 2027) te financiering.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Beleidskredieten 04.10 01 EU-bijdrage aan het AgentschapVastleggingen56,17568,34572,81275,77076,05977,57777,777504,515
Betalingen56,17568,34572,81275,77076,05977,57777,777504,515
Bijdrage vanuit de begroting voor veilige connectiviteit aan de begroting van het EuspaVastleggingen1,9502,8503,8505,5005,85020,000
Betalingen1,9502,8503,8505,5005,85020,000
TOTAAL EuspaVastleggingen56,17568,34574,76278,62079,90983,07783,627524,515

Betalingen56,17568,34574,76278,62079,90983,07783,627524,515Het aanvullende budget voor het Euspa is als volgt verdeeld:


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Titel 1 — SalarissenVastleggingen1,2251,8252,4503,7003,95013,150
Betalingen1,2251,8252,4503,7003,95013,150
Titel 2 — Overige administratieve uitgavenVastleggingen0,4500,7501,0001,4001,4005,000
Betalingen0,4500,7501,0001,4001,4005,000
Titel 3 — Operationele uitgavenVastleggingen0,2750,2750,4000,4000,5001,850
Betalingen0,2750,2750,4000,4000,5001,850
TOTAAL aanvullend budget EuspaVastleggingen1,9502,8503,8505,5005,80020,000

Betalingen1,9502,8503,8505,5005,80020,000Benodigd personeel van het Euspa, 2021-2027 (aantal personeelsleden):

Aanvankelijk personeel Euspa, volgens de ruimtevaartverordening2021202220232024202520262027
Tijdelijke functionarissen AD189229249249249249249
Tijdelijke functionarissen AST2222222
Arbeidscontractanten34343434343434
Gedetacheerde nationale deskundigen13141414161616
TOTAAL238279299299301301301

Aanvullend personeel gevraagd voor het Euspa2021202220232024202520262027
Tijdelijke functionarissen AD0058101515
Tijdelijke functionarissen AST0000000
Arbeidscontractanten004571012
Gedetacheerde nationale deskundigen0011233
TOTAAL001014192830

TOTAAL personeel Euspa2021202220232024202520262027
Tijdelijke functionarissen AD189229254257259264264
Tijdelijke functionarissen AST2222222
Arbeidscontractanten34343839414446
Gedetacheerde nationale deskundigen13141515181919
TOTAAL238279309313320329331


De 30 aanvullende posten voor het Euspa houden verband met de bediening van de overheidsinfrastructuur en de verlening van overheidsdiensten, met inbegrip van het beheer van de bijbehorende overeenkomsten, alsook met de beveiligingshomologatie van de overheidsinfrastructuur en -diensten en de algehele coördinatie van gebruikersgerelateerde aspecten van de overheidsdiensten.


3.2.4.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig 

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen2,3342,3342,3342,3341,6901,44812,474
Andere administratieve uitgaven0,3430,3430,3430,3430,3430,3432,058
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
2,6772,6772,6772,6772,0331,79114,532

Buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven (vroegere “BA”-onderdelen)0,2500,2000,2000,2000,0500,900
Subtotaal buiten RUBRIEK 7
van het meerjarige financiële kader
0,2500,2000,2000,2000,0500,900

TOTAAL2,6772,9272,8772,8772,2331,84115,432


De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.4.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig 

–✓    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) voor DG DEFIS
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie1111111187
Delegaties
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE) - AC. AL. END. INT en JED voor DG DEFIS

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader — zetel777754
— delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma — zetel
— delegaties
Onderzoek
Andere (specificeer)
TOTAAL181818181311


Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel11 VTE’s om de activiteiten op te starten, verlaagd tot 7 in 2027 om voor het beheer van het PPP en de operationele, financiële en juridische monitoring van de activiteiten te zorgen.
Extern personeel7 VTE’s om de activiteiten op te starten (3 CA’s en 4 GND’s), verlaagd tot 4 in 2027 (1 CA en 3 GND’s) om voor het beheer van het PPP en de operationele monitoring van de activiteiten te zorgen.

3.2.5.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

Het voorstel/initiatief:

–☑    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Rubrieken 1, 5 en 6. Zie details in punt 3.2.

–☑    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Marges van de rubrieken 1 en 5. Zie details in punt 3.2.

–◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.6.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–◻    voorziet niet in medefinanciering door derden

–☑    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

20232024202520262027Totaal
ESA en/of lidstaten (nog te bevestigen)(nog te bevestigen)(nog te bevestigen)(nog te bevestigen)(nog te bevestigen)(nog te bevestigen)
TOTAAL medegefinancierde kredieten


Het ESA en/of de lidstaten zullen hun deelname aan dergelijke activiteiten later bevestigen

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen 

–◻    voor overige ontvangsten

–Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 56
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]


(1) Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg en Spanje zijn bijvoorbeeld eigenaars van hun satellietcommunicatie voor de overheid. 
(2) Bijvoorbeeld Satcom BW in Duitsland of GovSat in Luxemburg.
(3) Conclusies van de Europese Raad, 19-20 december 2013 .
(4) Ruimtevaartstrategie voor Europa, COM(2016) 705 final.
(5) Europees defensieactieplan, COM(2016) 950 final.
(6) Europese Raad, december 2013 ; Raad Concurrentievermogen, december 2014 ; Raad Buitenlandse Zaken, mei 2015
(7)

    PwC (2016), “Satellite Communication to support EU Security Policies and Infrastructures” .

(8) Met name European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services ( ENTRUSTED ), een onderzoeksproject dat wordt gefinancierd uit hoofde van het EU-programma Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en het onderzoek “Bouwstenen naar een veilig connectiviteitssysteem voor de ruimtevaart” (DEFIS/2020/OP/008).
(9) “Latentietijd”: vertraging die optreedt bij een gegevenstransmissie naar een satelliet en terug, in milliseconden (ms). 
(10) Verklaring betreffende de Europese infrastructuur voor kwantumcommunicatie (EuroQCI) .
(11) Strategisch prognoseverslag 2021 .
(12) Bijvoorbeeld de zogeheten transportlaag (“Transport Layer”) van het Space Development Agency van de VS, een constellatie van 300 tot meer dan 500 satellieten met een lage omloopbaan op 750 tot 1 200 km hoogte, of “Sfera” van het Russische Roscosmos, een constellatie van 640 satellieten in omloop op 870 km hoogte.
(13) DEFIS/OP/2020/008 .
(14) De European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services ( ENTRUSTED ) is een onderzoeksproject dat wordt gefinancierd uit hoofde van het EU-programma Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
(15) Raad van de EU, “De EU in de ruimte” .
(16) IADC .
(17) Normen voor de beperking van ruimteschroot die zijn aangenomen door staten en internationale organisaties
(18) CSDP/PSDC 152, CFSP/PESC 274, COPS 103.
(19) COM(2021) 70 final.
(20) JOIN(2021) 30 final.
(21) EEAS(2017) 359.
(22) PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
(23) Verordening (EU) 2021/695 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1290/2013 en (EU) nr. 1291/2013 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 1).
(24) Verordening (EU) 2021/694 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het programma Digitaal Europa en tot intrekking van Besluit (EU) 2015/2240 (PB L 166 van 11.5.2021, blz. 1).
(25) Verordening (EU) 2021/947 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juni 2021 tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de wereld, tot wijziging en intrekking van Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) 2017/1601 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 van de Raad (PB L 209 van 14.6.2021, blz. 1).
(26) Verordening (EU) 2021/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (PB L 249 van 14.7.2021, blz. 38).
(27) Verordening (EU) 2021/696 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 69).
(28) Verordening (EU) 2021/697 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot oprichting van het Europees Defensiefonds en tot intrekking van Verordening (EU) 2018/1092 (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 149).
(29) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
(30) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(31) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(32) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(33) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(34) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(35) Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).
(36) Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).
(37) Besluit van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1.).
(38) Besluit (GBVB) 2021/698 van 30 april 2021 betreffende de beveiliging van systemen en diensten die worden gestationeerd, geëxploiteerd en gebruikt in het kader van het ruimtevaartprogramma van de Unie en die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid van de Unie, en tot intrekking van Besluit 2014/496/GBVB van de Raad (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 178).
(39) Besluit van de Raad van 26 juli 2010 tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden (2010/427/EU) (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 30).
(40) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(41) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(42) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(43) Verordening (EU) 2021/696 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU (PB L 170 van 12.5.2021, blz. 69).
(44) Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17).
(45) Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).
(46) Besluit van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1.).
(47) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(48) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(49) In de zin van artikel 58, lid 2, punten a) of b), van het Financieel Reglement.
(50) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(51) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(52) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(53) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(54) Vooral verwacht van cyberbeveiliging
(55) De volgende middelen zullen worden gecodelegeerd aan DG CNECT:
(56) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.