Bijlagen bij COM(2022)68 - Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

annex-1_nl">bijlagen bij het werkprogramma van de Commissie voor 2020 — Een Unie die de lat hoger legt , COM (2020) 37 van 29 januari 2020.
(3) COM/2020/66 final .
(4) Europese Raad, Bijeenkomst van de Europese Raad (21-22 oktober 2021) — Conclusies EUCO 17/21, 2021 , blz. 2.
(5) Europese Raad, Verklaring van de leden van de Europese Raad (25 maart 2021) — Verklaring SN 18/21 , blz. 4.
(6) Europese Raad, Bijeenkomst van de Europese Raad (1-2 oktober 2020) — Conclusies EUCO 13/21, 2020 , blz. 5.
(7) Europese Commissie (2020). Commission welcomes Member States' declaration on EU cloud federation , persbericht.
(8) Resolutie van het Europees Parlement van 25 maart 2021 over een nieuwe datastrategie voor Europa ( 2020/2217(INI) ).
(9) PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20 .
(10) PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1 .
(11) PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37 .
(12) PB L 303 van 28.11.2018, blz. 59 ; SWIPO (2021), zie website .        
(13) PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29 .
(14) PB L 335 van 18.12.2010, blz. 36 .
(15) PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20 .
(16) PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57 .
(17) PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56 .
(18) PB L 318 van 4.12.2015, blz. 1 .
(19) COM/2020/767 final .
(20) PB L 186 van 11.7.2019, blz. 57 .
(21) COM/2020/98 final .
(22) Initiatief GreenData4All (REFIT) | Dienstregeling wetgevingstrein (Engels) | Europees Parlement (europa.eu) .
(23) PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1 .
(24) PB L 158 van 14.6.2019, blz. 54 .
(25) PB L 158 van 14.6.2019, blz. 125 .
(26) PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35 .
(27) PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1 ; PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1 .
(28) PB L 207 van 06.08.2010, blz. 1 .
(29) PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1 ; PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10 ; PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20 .
(30) PB L 308 van 29.10.2014, blz. 82 .
(31) PB L 96 van 12.4.2016, blz. 46 .
(32)

    COM/2021/559 final .

(33) COM/2020/67 final .
(34) PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17 .
(35) COM(2021) 400 final .
(36) COM/2019/640 final .
(37) Digitalisering ten bate van het milieu, 11 december 2020 , Conclusies van de Raad over het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, 11 december 2020 , Conclusies van de Raad over de biodiversiteitsstrategie voor 2030, 16 oktober 2020 , Conclusies over de verbetering van de luchtkwaliteit, 5 maart 2020
(38) Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu, 28 november 2019 (europa.eu).
(39) COM/2021/350 final .
(40) COM/2020/66 final .
(41) COM/2020/760 final .
(42) COM/2021/102 final .
(43) PB L 151 van 7.6.2019.
(44) COM/2017/09 final ; SWD(2018) 146 final, punt 5.4.2; Studie ter ondersteuning van een effectbeoordeling voor de evaluatie van de databankrichtlijn.
(45) COM/2017/09 final ; COM/2020/66 final ; COM/2020/760 final .
(46) Fixtures Marketing Ltd/Veikkaus Ab (C-46/02, 9/11/2004), Fixtures Marketing Ltd/Svenska Spel Ab (C-338/02, 9/11/2004) British Horseracing Board Ltd/William Hill (C-203/02, 9/11/2004) Fixtures Marketing Ltd/OPAP (C-444/02, 9/11/2004).
(47) COM/2017/09 final .
(48) Europese Commissie (2020). Resultaat van de onlineraadpleging over de Europese datastrategie .
(49) Webpagina van de Europese Commissie: Geef uw mening - Dataverordening en gewijzigde regels voor de rechtsbescherming van databanken.
(50) Europese Commissie (2021). Openbare raadpleging over de dataverordening: Samenvattend verslag .
(51) COM/2018/232 final ; SWD(2018) 125 final van 25.4.2018.
(52) Advies 3/2020 van de EDPS over de Europese datastrategie .
(53) [Links to final document and to the summary sheet to be added.].
(54) SWD(2021) 305 final .
(55) Voor meer uitleg over de oneerlijkheidstoets en het beginsel van contractvrijheid, zie de effectbeoordeling, bijlage 11.
(56) Zie bijlage 11 bij de effectbeoordeling voor meer uitleg over de oneerlijkheidstoets, onder meer over de werking in de praktijk.
(57) PB C , blz. .
(58) PB C , blz. .
(59) Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (“Richtlijn oneerlijke handelspraktijken”) (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22).
(60) Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad.
(61) Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie.
(62) Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).
(63) Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.
(64) PB L 303 van 28.11.2018, blz. 59 .
(65) Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).
(66) Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 27.3.1996, blz. 20).
(67) Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 1).
(68) Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 345 van 27.12.2017, blz. 1).
(69) Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van Richtlijn 2009/22/EG (PB L 409 van 4.12.2020, blz. 1).
(70) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1
(71) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(72) Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PB L 172 van 17.5.2021, blz. 79).
(73) PB [...].