Bijlagen bij COM(2022)120 - Wijzigen verordening 909/2014 wat betreft een aantal maatregelen en voorzieningen aangaande centrale effectenbewaar­instellingen van derde landen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

In miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
N
Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
DG: <…….>
• Personele middelen 
• Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG <…….>Kredieten

TOTAAL kredieten
voor RUBRIEK 7
van het meerjarige financiële kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)

In miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar N 52Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarige financiële kader 
Vastleggingen
Betalingen


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met operationele kredieten 

Vastleggingskredieten, in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaar
N
Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort 53

Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 54
- Output
- Output
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTAAL

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig.

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

In miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar
N 55
Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader

Buiten RUBRIEK 7 56   
van het meerjarig financieel kader 

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal buiten RUBRIEK 7
van het meerjarige financiële kader

TOTAAL

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar
N
Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek door derden)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
•Extern personeel (in voltijdequivalenten: (VTE) 57

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz 58

– zetel

– in delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek door derden)
01 01 01 12 (AC, END, INT — eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel
Extern personeel

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader 

Het voorstel/initiatief:

–☒    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

–◻    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

–◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–☒    voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar N 59Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Vermeld de medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–☒    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

voor de eigen middelen

voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

In miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 60
Jaar
N
Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Voeg zoveel jaren toe als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie). 

(1) Artikel 2, lid 1, punt 7, van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/20122, PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1 (CSDR).
(2) Deze omvatten het verstrekken van kasrekeningen, het aanvaarden van deposito’s van deelnemers aan een effectenafwikkelingssysteem, het verstrekken van geldkrediet, het verstrekken van garanties en het verlenen van betalingsdiensten. Andere nevendiensten zijn onder meer zekerhedenbeheer, het bijhouden van aandeelhoudersregisters en het ondersteunen van beheersdaden (“corporate actions”).
(3) Gegevens gegenereerd uit de databank voor effectenhandels-, clearing- en afwikkelingsstatistieken van de Europese Centrale Bank, https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691131  
(4) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1. De MiFID was van kracht tot 2 januari 2018. Inmiddels is de MiFID gedeeltelijk herschikt door MiFID2 (Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349) en gedeeltelijk vervangen door de MiFIR (Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).
(5) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.
(6) https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2s/html/index.nl.html  
(7) https://www.fsb.org/wp-content/uploads/pr_101020.pdf  
(8) https://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm  
(9) Zie de mededeling van de Commissie “Een kapitaalmarktenunie ten dienste van mensen en ondernemingen — Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590, actie 13.
(10) Resolutie van het Europees Parlement van 8 oktober over de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie (KMU) (2020/2036, (INI)), zie paragraaf 21.
(11) De regeling inzake afwikkelingsdiscipline is bedoeld als stimulans voor marktdeelnemers om het mislukken van afwikkelingen te voorkomen; de twee belangrijkste elementen zijn de maatregelen om mislukte afwikkelingsoperaties te voorkomen (artikel 6 van de CSDR) en de maatregelen om mislukte afwikkelingen aan te pakken (artikel 7 van de CSDR). Deze laatste steunen op drie hoofdpijlers: verslagleggingsvereisten, geldboetes en verplichte buy-ins.
(12) Gerichte raadpleging van de Commissie over de herziening van de verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_nl  
(13) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad op grond van artikel 75 van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012, COM(2021) 348 final.
(14) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Werkprogramma van de Commissie voor 2021 “Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld”, bijlage I, COM(2020) 690 final.
(15) Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, PB L 166 van 11.6.1998, blz. 45.
(16) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
(17) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.
(18) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190.
(19) Mededeling van de Commissie “Een kapitaalmarktenunie ten dienste van mensen en ondernemingen — Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590.
(20) https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_nl  
(21) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie, COM/2020/594 final.
(22) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_21_6293  
(23) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende digitale operationele veerkracht voor de financiële sector, COM/2020/595 final.
(24) Mededeling van de Commissie, “Het Europese economisch-financieel bestel: openheid, kracht en veerkracht stimuleren” (COM (2021) 32).
(25) Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).
(26) Voor een overzicht van het raadplegingsdocument van de Commissie, de individuele bijdragen en een samenvatting van de ontvangen input, zie “Targeted consultation on the review of Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories” (Gerichte raadpleging over de herziening van de verordening betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen), beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-csdr-review_nl
(27) Voor de aanvangseffectbeoordeling en ontvangen opmerkingen, zie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12649-Financiele-markten-centrale-effectenbewaarinstellingen-herziening-EU-regels-_nl
(28) Verslag van de ESMA aan de Europese Commissie, “CSDR Internalised Settlement”, 5 november 2020, ESMA70-156-3729.
(29) Verslag van de ESMA aan de Europese Commissie, “Cross-border services and handling of applications under Article 23 of CSDR”, 5 november 2020, ESMA70-156-3569.
(30) Verslag van de ESMA aan de Europese Commissie, “Provision of banking-type ancillary services under CSDR”, 8 juli 2021, ESMA70-156-4582.
(31) Verslag van de ESMA aan de Europese Commissie, “Use of FinTech by CSDs”, 2 augustus 2021, ESMA70-156-4576.
(32) “ESMA Report on trends, risks and vulnerabilities”, Europese Autoriteit voor effecten en markten, ESMA-50-165-1287, nr. 2, 2020.
(33) Als een transactie aan het einde van een voorgeschreven periode niet is afgewikkeld, wordt een verplicht buy-inproces gestart door de koper van de effecten, die gedwongen is ze elders terug te kopen. De falende partij is verplicht om het prijsverschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe transactie te voldoen en alle kosten van de buy-in te dragen.
(34) Volgens artikel 69, lid 4, van de CSDR blijven de nationale regels inzake vergunning en erkenning die vóór de inwerkingtreding van de CSDR van toepassing waren, van toepassing totdat de nationale bevoegde autoriteiten en de ESMA vergunning hebben verleend aan respectievelijk EU-CSD’s en CSD’s van derde landen of deze hebben erkend.
(35) PB C [...] van [...], blz. [...].
(36) PB C van , blz. .
(37) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).
(38) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Een kapitaalmarktenunie ten dienste van mensen en ondernemingen – Een nieuw actieplan”.
(39) Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad op grond van artikel 75 van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (COM(2021) 348 final).
(40) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline (PB L 230 van 13.9.2018, blz. 1).
(41) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).
(42) Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).
(43) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(44) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(45) Nadere bijzonderheden over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn te vinden op de BudgWeb-website: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(46) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(47) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(48) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(49) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(50) Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(51) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(52) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(53) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv.: aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(54) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”.
(55) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(56) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(57) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(58) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(59) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(60) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.