Bijlagen bij COM(2022)144 - Geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
Jaar
2028
Jaar
2029
Post
2029
TOTAAL
DG: GROW
□ Personele middelen1,099  1,0991,099 0,942 0,942 0,628 5,809 
□ Andere administratieve uitgaven0,1700,1700,1700,1700,1700,1701,020
TOTAAL DG GROWKredieten1,269  1,2691,2691,112 1,112 0,798 6,829

TOTAAL kredieten
onder RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,269  1,2691,269 1,112 1,112 0,798 6,829 

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
Jaar
2028
Jaar
2029
Post
2029
TOTAAL
TOTAAL kredieten
onder RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen2,1092,1092,1091,9521,9521,63811,989
Betalingen


3.2.2. Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten

Het wetgevingsvoorstel heeft tot doel de werking van de eengemaakte markt voor bouwproducten te verbeteren door het systeem voor technische harmonisatie aan te pakken, de handhaving en het markttoezicht te verbeteren, de bepalingen voor kmo’s te vereenvoudigen en de juridische duidelijkheid van het kader in zijn geheel te vergroten. Het heeft ook tot doel de veiligheid van bouwproducten te verbeteren en bij te dragen tot het verminderen van de algehele klimaat- en milieueffecten van bouwproducten.

Als zodanig kunnen de resultaten van het initiatief niet worden gelijkgesteld met producten of diensten; er kunnen hiervoor dus geen kostenramingen worden verstrekt.

3.2.3. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

 Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
Jaar
2028
Jaar
2029
Post
2029
TOTAAL

RUBRIEK 7van het meerjarig financieel kader
Personele middelen1,099  1,0991,099 0,942 0,942 0,628 5,809 
Andere administratieve uitgaven0,1700,1700,1700,1700,1700,1701,020
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
1,269 1,2691,269 1,112 1,112 0,798 6,829 

Buiten RUBRIEK 760
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere uitgaven
van administratieve aard
000000
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
000000

TOTAAL1,269 1,2691,269 1,112 1,112 0,798 6,829 

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Geraamde personeelsbehoeften

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

 Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten
Jaar
2024
Jaar
2025
Jaar
2026
Jaar
2027
Jaar
2028
Jaar
2029
Jaar
2029
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)777664
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek onder contract)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE)61

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx jj zz62

- zetel

- delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek onder contract)
01 01 01 12 (AC, END, SNE — eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL777664
XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel- Het voortouw nemen met betrekking tot het acquis inzake de bouwproductenverordening, coördinatie met CEN en EOTA, contacten onderhouden met adviseurs op het gebied geharmoniseerde normen en de bouwproductenverordening, ontwikkeling van gedelegeerde handelingen inzake klassen en drempels en systemen voor de beoordeling en verificatie van prestatiebestendigheid. 
- Ervoor zorgen dat de 600 geharmoniseerde normen (en bijkomstige rechtshandelingen) die in het kader van de vorige bouwproductenrichtlijn en -verordening zijn ontwikkeld, door het CEN worden herzien en opnieuw worden goedgekeurd en door de Commissie opnieuw worden beoordeeld met het oog op een eventuele bekendmaking in het PBEU binnen vijf jaar.
- Ontwikkeling en bekendmaking van nieuwe normen.
- Verwerking van nieuwe EBD’s.
- Het definiëren van aanvullende productvereisten en duurzaamheidsaspecten van bouwproducten die in het kader van het voorstel in de relevante normen moeten worden opgenomen, zal leiden tot extra werklast bij de voorbereiding van de desbetreffende handelingen van de Commissie (sectorale eenheid met steun van het JRC), alsook tot complexere normalisatieverzoeken, waarop normen moeten worden ontwikkeld en beoordeeld.
- Ontwikkeling van technische specificaties door de Commissie wanneer de desbetreffende geharmoniseerde normen niet door de ENO’s worden geleverd.
- Het opzetten en onderhouden van de databank of het systeem van de bouwproductenverordening.
- Behandeling van klachten via het portaal voor waarschuwingen van non-conformiteit.
- Coördinatie van aangemelde instanties.
- Het analyseren van nationale bepalingen gericht op non-conforme producten.
- Uitvoering van de EU-vrijwaringsprocedure.
- Vaststelling van gedelegeerde handelingen met betrekking tot het minimumaantal door de markttoezichtautoriteiten uit te voeren controles.
- Het opstellen van jaarverslagen op basis van gedetailleerde statistische gegevens over de door hun markttoezichtautoriteiten uitgevoerde controles.
- Verzameling en ontwikkeling van interpretatieregels.
- Het verstrekken van opleiding aan markttoezichtautoriteiten, productcontactpunten voor de bouw, aangemelde instanties en andere relevante autoriteiten.
- Ondersteuning van internationale samenwerking (uitwisseling van informatie over handhaving, gegevens van marktdeelnemers, normalisatieactiviteiten, regelgevingskwesties, beoordelings- en testmethoden).
- Het organiseren van informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over stimulansen om duurzame producten bij aanbestedingen te promoten, het bekendmaken van de resultaten van dergelijke uitwisselingen en van richtsnoeren om een zo breed mogelijk gebruik van dergelijke stimulansen te bevorderen.
- Beheer van projecten, technisch secretariaat, gedelegeerde regelgeving in verband met brandveiligheid.
- Briefings voorbereiden.
- Algemene coördinatie.
Extern personeel

3.2.4. Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

 hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

 hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

voorziet niet in medefinanciering door derden

 voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar
N63
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Year

N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron
TOTAAL medegefinancierde kredieten

3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

 Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

 voor de eigen middelen

 voor overige ontvangsten

geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief64
Jaar
N
Jaar
N+1
Jaar
N+2
Jaar
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]


BIJLAGE

bij het FINANCIEEL MEMORANDUM


Benaming van het voorstel/initiatief:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 305/2011


Deze bijlage moet het financieel memorandum vergezellen wanneer met de dienstenoverkoepelende raadpleging wordt begonnen.

De gegevens in tabelvorm worden gebruikt als bron voor de in het financieel memorandum opgenomen tabellen. Zij zijn voor strikt intern gebruik binnen de Commissie.


1. Kosten van nodig geachte personele middelen

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027Jaar 2028Jaar 2029TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 – Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAD 71,09971,09971,09960,94260,94240,6285,809
AST
20 01 02 03 – EU-delegatiesAD
AST
Extern personeel 65
20 02 01 en 20 02 02 – Extern personeel – Zetel en vertegenwoordigingen van de CommissieAC
END
INT
20 02 03 – Extern personeel – EU-delegatiesAC
AL
END
INT
JPD
Andere HR-begrotingsonderdelen (geef aan welke)
Subtotaal HR — RUBRIEK 7 71,09971,09971,09960,94260,94240,6285,809

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027Jaar 2028Jaar 2029TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
01 01 01 01 Onderzoek onder contract66

01 01 01 11 Eigen onderzoek

Anders (licht toe)
AD
AST
Extern personeel 67
Extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA” -onderdelen).- zetel
AC
END
INT
- in EU-delegaties
AC
AL
END
INT
JPD
01 01 01 02 Onderzoek onder contract

01 01 01 12 Eigen onderzoek

Anders (licht toe)68
AC
END
INT
Andere HR-begrotingsonderdelen (geef aan welke)
Subtotaal HR — Buiten RUBRIEK 7
Totaal HR (alle rubrieken van het MFK) 71,09971,09971,09960,94260,94240,6285,809

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

2. Kosten van andere administratieve uitgaven

 Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Jaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027Jaar 2028Jaar 2029TOTAAL
Op de zetel of op het grondgebied van de EU:
20 02 06 01 — Dienstreizen en representatie
20 02 06 02 — Conferenties en vergaderingen 0,1700,1700,1700,1700,1700,1701,020
20 02 06 03 — Comités69
20 02 06 04 — Studies en adviezen
20 04 — Uitgaven die verband houden met informatie- en communicatietechnologie70
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (geef waar nodig aan welke)
In EU-delegaties
20 02 07 01 — Dienstreizen, conferenties en representatie
20 02 07 02 — Bijscholing van personeel
20 03 05 — Infrastructuur en logistiek
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (geef waar nodig aan welke)
Subtotaal Andere — RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
 0,1700,1700,1700,1700,1700,1701,020


De benodigde administratieve kredieten zullen worden gefinancierd uit de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Jaar N71Jaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Jaar N+4Jaar N+5Jaar N+7Totaal
Uitgaven voor technische en administratieve bijstand (exclusief extern personeel) uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen):
- zetel
- in EU-delegaties
Overige beheersuitgaven voor onderzoek
IT-uitgavenbeleid inzake operationele programma’s72
IT-bedrijfsuitgaven inzake operationele programma’s73
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (geef waar nodig aan welke)
Subtotaal Andere — Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Totale andere administratieve uitgaven (alle MFK-rubrieken)


3. Totale administratieve kosten (alle MFK-rubrieken)


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)
SamenvattingJaar 2024Jaar 2025Jaar 2026Jaar 2027Jaar 2028Jaar 2029Totaal
Rubriek 7 — Personele middelen1,099  1,0991,099 0,942 0,942 0,628 5,809 
Rubriek 7 — Andere administratieve uitgaven 0,1700,1700,1700,1700,1700,170 1,020
Subtotaal rubriek 71,269  1,2691,269 1,112 1,112 0,798 6,829 
Buiten rubriek 7 — Personele middelen
Buiten rubriek 7 — Andere administratieve uitgaven
Subtotaal andere rubrieken
1. TOTAAL
2. RUBRIEK 7 en buiten RUBRIEK 7
1,269  1,2691,269 1,112 1,112 0,798 6,829 


De benodigde administratieve kredieten zullen worden gefinancierd uit de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


4. Voor kostenramingen gebruikte berekeningsmethoden

4.1. Personele middelen


In dit deel wordt de berekeningsmethode toegelicht die is gebruikt om de benodigde personele middelen te ramen (veronderstelde werklast, bijzondere taken (Sysper 2-taakprofielen, personeelscategorieën en overeenkomstige gemiddelde kosten)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
NB: De gemiddelde kosten van elke personeelscategorie op het hoofdkantoor zijn te vinden op BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
 Ambtenaren en tijdelijk personeel

- Met de herziening wordt het toepassingsgebied van de bouwproductenverordening uitgebreid, zowel wat betreft de bestreken producten als de vereisten (bv. milieu-, duurzaamheids- en veiligheidsvereisten). Er zullen meer geharmoniseerde normen komen, die complexer zullen zijn. Daarom zal de beoordeling van de geharmoniseerde normen dezelfde middelen vereisen als de Europese beoordelingsdocumenten (EBD’s), d.w.z. 2,5 werkdagen per geharmoniseerde norm.
- Aangezien in de vijf jaar na de inwerkingtreding ongeveer 600 geharmoniseerde normen moeten worden herzien, kan ervan worden uitgegaan dat elk jaar 120 normen moeten worden beoordeeld, d.w.z. 2,5 werkdagen per 1 beoordeling, wat neerkomt op 300 werkdagen.
- Gelijktijdig zal worden gewerkt aan het acquis met betrekking tot de bouwproductenverordening en de ontwikkeling van nieuwe normalisatieverzoeken of uitvoeringshandelingen. Het acquis vereist 1 VTE, wat neerkomt op 220 werkdagen.
- Rekening houdend met 5 rechtshandelingen per jaar (nieuwe normalisatieverzoeken, gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen) en ongeveer 30 dagen ontwikkelingstijd per handeling komt dit neer op 150 werkdagen (met inbegrip van de ondersteuning van een advocaat waarbij de gebruikelijke 0,2 VTE aanzienlijk wordt overschreden).
- De EOTA-route (EBD’s) is beperkt tot producten die niet door geharmoniseerde normen worden bestreken. Er zijn geen nieuwe vereisten ingevoerd voor de EBD’s, zodat voor maximaal 30 EBD’s per jaar kan worden uitgegaan van dezelfde beoordelingstijd als op dit moment (2,5 werkdagen). Dit komt neer op 75 werkdagen.
- De nieuwe bouwproductenverordening bevat een reeks aanvullende bepalingen om technisch personeel in dienst te nemen op basis van 0,5 VTE, dus ongeveer 110 werkdagen;


300+220+150+75+110 = 855 werkdagen; rekening houdend met de eerder geraamde middelen waarbij 0,66 VTE aan ingenieurs is bestemd voor technische harmonisatie 855/(220*0,666) = 5 VTE ingenieurs (naar beneden afgerond als gevolg van een mogelijke herschikking van taken binnen het huidige team).


Wat juridische en administratieve ondersteuning betreft, hebben we, gezien de inzet van 0,2 VTE voor elke activiteit van een ingenieur en ongeveer 1 VTE-advocaat voor de 5 rechtshandelingen per jaar, een minimum van 1 VTE-advocaat + 1 AST nodig om alle procedures te coördineren.


Dit komt dus neer op een totaal van 7 VTE.

 Extern personeel


Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
 Alleen uit de begroting voor onderzoek gefinancierde posten

 Extern personeel4.2. Andere administratieve uitgaven


Verstrek gegevens over de voor elk begrotingsonderdeel gebruikte berekeningsmethode

en meer in het bijzonder over de achterliggende aannamen (bv. aantal vergaderingen per jaar, gemiddelde kosten enz.)
RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader

Het aantal vergaderingen na de inwerkingtreding van het voorstel zou moeten overeenkomen met de pre-COVID-situatie in het kader van de bouwproductenverordening, d.w.z.:

- Adviesgroep voor de bouwproductenverordening: 2 vergaderingen per jaar (gemiddeld 54 deelnemers, gemiddelde kosten 450 EUR per deelnemer), circa 48 600 EUR
- Permanent Comité voor de bouw: 2 vergaderingen per jaar (gemiddeld 54 deelnemers, gemiddelde kosten 450 EUR per deelnemer), circa 48 600 EUR
- Stuurgroep voor het acquis bouwproductenverordening: 3 vergaderingen per jaar (gemiddeld 54 deelnemers, gemiddelde kosten 450 EUR per deelnemer), circa 73 000 EUR

TOTAAL: 170 000 EUR


Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader


1Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5).

2Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, COM(2016) 445 final.

3Werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2019)1770 — Evaluatie van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad.

4Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank, Schone energie voor alle Europeanen, COM(2016) 860.

5Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, De Europese Green Deal, COM(2019) 640.

6Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Een nieuw actieplan voor de circulaire economie.

7COM(2020) 662 final.

8Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking), COM(2021) 802 final.

9Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Nieuwe EU-bosstrategie voor 2030, COM(2021) 572 final.

10Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Duurzame koolstofcycli, COM(2021) 800 final.

11Uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de bouwproductenverordening), 2020/2028(INI) en https://www.consilium.europa.eu/media/41508/st14523-en19.pdf

12Om de vereenvoudiging en vermindering van onnodige regelgevingskosten aan te tonen en tegelijkertijd de onderliggende beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, is in de effectbeoordeling een tabel opgenomen waarin de kostenbesparingen van de voorkeursoptie van het Refit-programma worden geïllustreerd. Bovendien wordt het nieuwe “one in, one out”-beginsel toegepast, waardoor het Refit-programma wordt versterkt.

13Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor vaststelling van de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.

14D.w.z. artikel 5 (afwijkingen van de opstelling van een prestatieverklaring), artikel 36 (bedoeld ter voorkoming van onnodige herhaling van tests), artikel 37 (vereenvoudigde procedures voor micro-ondernemingen) en artikel 38 (vereenvoudigde procedures voor afzonderlijk of als maatwerk in een niet-seriematig productieproces vervaardigde producten).

15Een “digital building logbook” is een dynamisch instrument voor het registreren, raadplegen, verrijken en in specifieke categorieën indelen van uiteenlopende gegevens, informatie en documenten. Het vormt een registratie van belangrijke gebeurtenissen en wijzigingen tijdens de levenscyclus van een gebouw, zoals verandering van eigendom, exploitatie of gebruik, onderhoud, renovatie en andere ingrepen. Definition of the digital building logbook — Bureau voor publicaties van de Europese Unie (europa.eu).

16Level(s) is een door de Europese Commissie ontwikkeld en op circulariteit gebaseerd hulpmiddel voor beoordeling van en rapportage over de duurzaamheidsprestaties van gebouwen: Level(s) (europa.eu)

17[placeholder: 2nd in-depth review]

18COM(2020) 102 final, “The 2020 Industrial Policy package” bevat ook een specifieke strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s; COM(2020) 103 final) en specifieke maatregelen voor aanpak van de belemmeringen voor een goed werkende eengemaakte markt en betere handhaving van de gezamenlijk overeengekomen regels, COM(2020) 93 final en COM(2020) 94 final.

19COM(2021) 350 final, Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa.

20SWD(2021) 419 final, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/47996

21COM(2020) 103 final.

22COM(2022) 31 final.

23Economisti Associati, Milieu & CEPS (2016). Supporting study for the Fitness Check on the construction sector: EU internal market and energy efficiency legislation.

24Evaluatie van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, SWD(2019)1770.

25Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) en Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VI: Results of the horizontal survey (Inception report). De enquête werd gehouden tussen 11 oktober 2019 en 31 oktober 2019.

26Refined indicative options paper (2020), https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40762

27Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) en Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VII: Results of the Company Survey (Second Progress Report). De enquête werd gehouden tussen 10 augustus 2020 en 25 oktober 2020.

28Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) en Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021). Supporting study for the impact assessment of the CPR Review, Annex VIII: Results of the open public consultation survey (First Findings Report). De enquête werd gehouden tussen 4 september 2020 en 25 december 2020.

29Copenhagen Economics (CE), Danish Technological Institute (DTI) en Office for Economic Policy and Regional Development Ltd. (EPRD) (2021), blz. 68.

30“Supporting study for the Impact Assessment for the CPR review”, contract nr. 575/PP/2016/FC, onder leiding van Civic Consulting GmbH.

31Zie de gedetailleerde toelichting bij de specifieke bepalingen van het voorstel voor meer informatie.

32Zie bijgaand financieel memorandum bij het besluit.

33Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, EUR-Lex — 32020L2184 — NL — EUR-Lex (europa.eu).

34Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, EUR-Lex — 31991L0271 — NL — EUR-Lex (europa.eu).

35Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2021 over de uitvoering van Verordening (EU) nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (de bouwproductenverordening) (2020/2028(INI))

36Circulaire economie in de bouwsector — Conclusies van de Raad, aangenomen op 28 november 2019, 14653/19

37Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Een nieuwe industriestrategie voor Europa, COM(2020) 102 final.

38Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa, COM(2021) 350 final.

39Mededeling van de Commissie van 2 februari 2022 aan het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een EU-strategie voor normalisatie — Mondiale normen vaststellen ter ondersteuning van een veerkrachtige, groene en digitale eengemaakte markt van de EU, COM(2022) 31 final.

40Voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake het garanderen van een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit, COM(2021) 801 final 2021/0421 (NLE).

41PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

42Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

43Richtlijn 2014/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften (PB L 96 van 29.3.2014, blz. 251).

44Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).

45Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

46Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 157/2014 van de Commissie van 30 oktober 2013 betreffende de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van prestatieverklaringen van bouwproducten op een website; PB L 52 van 21.2.2014, blz. 1.

47Toekomstige verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor cryptoactiva en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, zie COM(2020) 593 final.


48Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

49Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1).

50Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (PB L 91 van 29.3.2019, blz. 1).

51*[Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten, tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 305/2011 (Voor het Publicatiebureau: gelieve de PB-gegevens in te vullen)]”.

52Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).

53In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.

54Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx

55GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.

56EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

57Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.

58Lopende discussie over de mogelijke deelname van kandidaat-lidstaten en derde landen aan dit begrotingsonderdeel

59Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek onder contract, eigen onderzoek.

60Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek onder contract, eigen onderzoek.

61AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

62Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).

63Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.

64Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.

65AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

66Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.

67AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).

68Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.

69Specificeer het soort comité en de groep waartoe het behoort.

70Hiervoor is advies van DG DIGIT — IT Investments Team vereist (zie de Guidelines on Financing of IT, C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7)

71Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren

72Hiervoor is advies van DG DIGIT — IT Investments Team vereist (zie de Guidelines on Financing of IT, C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7)

73Dit omvat lokale administratieve systemen en bijdragen aan de cofinanciering van IT-bedrijfssystemen (zie de Guidelines on Financing of IT, C(2020) 6126 final van 10.9.2020)

NL NL