Bijlagen bij COM(2022)142 - Totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: GROW
• Personele middelen
0,3831,7402,3252,4692,5412,65612,113
• Andere administratieve uitgaven
0,0050,0050,0960,0970,0970,0900,390
TOTAAL DG GROWKredieten0,3881,7452,4212,5662,6382,74612,503
Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: ENV
• Personele middelen
0,6711,7562,2272,3712,5282,65612,208
• Andere administratieve uitgaven
0,0050,0050,0970,0960,0970,0900,390
TOTAAL DG ENVKredieten0,6761,7612,3242,4672,6252,74612,598
Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: ENER
• Personele middelen
0,7132,0702,2142,2142,2142,21411,639
• Andere administratieve uitgaven
0,0050,0050,0970,0970,0960,0900,390
TOTAAL DG ENERKredieten0,7182,0752,3112,3112,3102,30412,029
Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: TAXUD
• Personele middelen
0,0000,2360,3140,3140,3140,3141,492
• Andere administratieve uitgaven
0000000
TOTAAL DG TAXUDKredieten0,0000,2360,3140,3140,3140,3141,492

TOTAAL kredieten 
voor RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,7815,8167,3707,6587,8878,10938,621

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten voor de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarige financiële kader 
Vastleggingen9,08114,41617,97019,30822,53722,559105,871

Betalingen3,97210,58516,21117,91219,99721,41915,775105,871


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten 

Specifieke doelstellingen:

Nr. 1: de ecologische duurzaamheid van producten en de toegang tot informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen verbeteren

Nr. 2: duurzamere producten en bedrijfsmodellen stimuleren om het waardebehoud te verbeteren

Nr. 3:    zorgen voor een betere toepassing van het wetgevingskader inzake duurzame producten


Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027 en later
TOTAAL
OUTPUTS
Soort 99

Gem. kostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 100De ecologische duurzaamheid van producten en de toegang tot informatie over duurzaamheid in de toeleveringsketen te verbeteren
- Output
Gedelegeerde handelingen (herzieningen)0,300--72,10061,80051,50051,500236,900
- Output
Gedelegeerde handelingen (nieuwe producten)0,800--43,20064,80043,200129,6002620,800
- Output
Uitvoeringshandelingen (markttoezicht, niet-verkochte goederen)1,000--11,00011,00011,00033,000
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1--126,300137,600105,7001711,1005230,700
SPECIFIEKE DOELSTELLING nr. 2duurzamere producten en bedrijfsmodellen te stimuleren om het waardebehoud te verbeteren
- Output
Ondersteuning hub voor circulair ondernemen 1010,500 per jaar----10,50010,50010,50010,50042,000
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2----10,50010,50010,50010,50042,000
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 3zorgen voor een betere toepassing van het wetgevingskader inzake duurzame producten
- Output
Projecten ter ondersteuning van markttoezicht1,000 per project----33,00066,00099,00099,0002727,000
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 3----33,00066,00099,00099,0002727,000
TOTAAL----169,8002014,1002015,2002720,6008359,700

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

·◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

·☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
Personele middelen1,7665,8017,0807,3687,5977,83937,451
Andere administratieve uitgaven0,0150,0150,2900,2900,2900,2701,170
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader
1,7815,8167,3707,6587,8878,10938,621

Buiten RUBRIEK 7 102 van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarige financiële kader

TOTAAL1,7815,8167,3707,6587,8878,10938,621

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

·◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

·☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2022
Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027 en later
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie)828,538424445
incl. DG GROW0711131415
DG ENV4912141515
DG ENER41113131313
DG TAXUD01,52222
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek onder contract)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
• Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE) 103   

20 02 01 (AC, END, SNE van de “totale financiële middelen”)615,513,09,08,09,0
incl. DG GROW4,57,57543,5
DG ENV0,544223,5
DG ENER142222
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz   104

- zetel

- delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek onder contract)
01 01 01 12 (AC, END, SNE – eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL1444,051,051,052,054,0

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG moeten worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelVoor desk officers:

voorbereiding van externe contracten ter ondersteuning van voorbereidende studies, effectbeoordeling, beoordeling geharmoniseerde normen (taakomschrijving of AA, evaluatie, toezicht);

toezicht op voorbereidende studies, evaluaties of andere studies ter voorbereiding op het werkplan, uitvoeringshandelingen, gedelegeerde handelingen;

raadpleging van het forum inzake ecologisch ontwerp, raadpleging van de WTO, interne goedkeuringsprocedure;

follow-up van gedelegeerde handelingen, met inbegrip van het normalisatiemandaat, het toezicht en de bekendmaking van geharmoniseerde normen;

richtsnoeren voor de industrie met betrekking tot de uitvoering en voor markttoezichtautoriteiten met betrekking tot toezichtactiviteiten;

bijdrage aan horizontale taken zoals de evaluatie van resultaten, de presentatie van de wetgeving aan belanghebbenden, de voorbereiding van briefings, correspondentie enz.

Voor assistenten:

het organiseren van vergaderingen (agenda’s, uitnodigingen, administratieve follow-up, notulen, register van deskundigengroepen);

besluitvormingsprocedures (inschrijvingen in Decide, verzoeken om input, comités, voorbereiding van documenten, waaronder juridische verwerking, vertaalaanvragen en bekendmaking);

financiële procedures (voorbereiding van het beheersplan, van aanbestedingen of aanvragen voor diensten of AA’s, evaluaties, verzoeken om vastleggingen en betalingen, verslaglegging).
Extern personeelToezicht op voorbereidende studies, evaluaties of andere studies ter voorbereiding op het werkplan, uitvoeringshandelingen, gedelegeerde handelingen;

raadpleging van het forum inzake ecologisch ontwerp, raadpleging van de WTO;

follow-up van gedelegeerde handelingen, met inbegrip van het normalisatiemandaat, het toezicht en de bekendmaking van geharmoniseerde normen;

richtsnoeren voor de industrie met betrekking tot de uitvoering en voor markttoezichtautoriteiten met betrekking tot toezichtactiviteiten;

bijdrage aan horizontale taken zoals de evaluatie van resultaten, de presentatie van de wetgeving aan belanghebbenden, correspondentie enz.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader 

Het voorstel/initiatief:

·☑kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

De studies, aanbestedingen of projecten die de uitvoering van de wetgeving ondersteunen zullen worden gefinancierd door bestaande programma’s en bestaande begrotingsmiddelen ter ondersteuning van de uitvoering van beleid, voor de Rubrieken 1 en 3 van het MFK. Herprogrammering is niet nodig. Begrotingsbehoeften worden opgenomen in jaarlijkse beheersplannen en volgen standaardprocedures.

De betrokken begrotingsonderdelen zijn de begrotingsonderdelen waarmee reeds de uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp wordt ondersteund in de betrokken DG’s:

03.02.01.01 Werking en ontwikkeling van de interne markt voor goederen en diensten voor DG GROW

09.02.02 LIFE Circulaire economie en levenskwaliteit voor DG ENV

09.02.04 LIFE Overgang naar schone energie voor DG ENER

·◻    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

·◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

·☑    voorziet niet in medefinanciering door derden

·◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 105
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

·☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

·◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

·◻    voor de eigen middelen

·◻    voor overige ontvangsten

·Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven◻    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 106
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


(1) Zoals is bepaald in artikel 46 van Verordening (EU) nr. 952/2013 betreffende het douanewetboek van de Unie.
(2) COM(2020) 98 final.
(3) COM(2022) 141 final.
(4) COM(2022) 144 final.
(5) COM(2022) 143 final.
(6) Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5).
(7) COM(2019) 640 final.
(8) COM(2020) 102 final.
(9) COM(2021) 350 final.
(10) Ook in synergie met maatregelen uit het actieplan Verontreiniging naar nul, COM(2021) 400 final.
(11) Uiteengezet in Aanbeveling (EU) 2021/2279 van de Commissie van 15 december 2021 betreffende het gebruik van milieuvoetafdrukmethoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus.
(12) COM(2022) 71 final.
(13) Zoals het “Fit for 55”-pakket: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_3541
(14) SWD(2019) 92 final.
(15) Evaluation of the Ecodesign Directive (2009/125/EC) , Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES), 2012; Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive , Ecofys, juni 2014; EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-etikettering: aanzienlijke vertragingen en niet-naleving doen afbreuk aan belangrijke bijdrage tot grotere energie-efficiëntie , Europese Rekenkamer, Speciaal verslag 01/2020.
(16) Mededeling over het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid .
(17) Evaluation of the Ecodesign Directive blz. 19.
(18) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_nl
(19) COM(2022) 71 final.
(20) PB L 123 van 12.5. 2016, blz. 1.
(21) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/final_opinion_2021_sbgr2_10_ecodesign.pdf
(22) De hub ondersteunt de omarming van circulaire bedrijfsmodellen, kanaliseert informatie en diensten, waaronder voorlichting, samenwerking, opleiding en uitwisseling van best praktijken. Deze bouwt voort op de deskundigheid en de aangeboden diensten van bestaande EU-acties, voornamelijk het Europees stakeholdersplatform voor de circulaire economie, de duurzaamheidsadviseurs van het Enterprise Europe Network en het netwerk van Europese groene-technologieclusters.
(23) Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10).
(24) PB C , blz. .
(25) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, De Europese Green Deal (COM(2019) 640 final).
(26) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Een nieuw actieplan voor een circulaire economie — Voor een schoner en concurrerender Europa (COM(2020) 98 final).
(27) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Een nieuwe industriestrategie voor Europa (COM(2020) 102 final).
(28) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa (COM(2021) 350 final).
(29) Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10).
(30) P9_TA(2020)0318.
(31) P9_TA(2021)0040 .
(32) 13852/20.
(33) Besluit (EU) 2016/1841 van de Raad van 5 oktober 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (PB L 282 van 19.10.2016, blz. 1).
(34) Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).
(35) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_3541  
(36) Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 210).
(37) Volgens de effectbeoordeling bij het klimaatdoelstellingsplan (Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030: investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal, COM(2020) 562 final) en het [voorstel voor de energie-efficiëntierichtlijn].
(38) Besluit (EU) 2022/…. van het Europees Parlement en de Raad van … betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 [verwijzing toevoegen na bekendmaking in PB — trialoogovereenkomst 2 december 2021].
(39) Zoals uiteengezet is in EU-actieplan Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul (COM(2021) 400 final) en de Strategie voor duurzame chemische stoffen (COM(2020) 667 final), waarin wordt opgeroepen tot het aannemen van de doelstellingen om verontreiniging bij productie en consumptie tot nul terug te dringen.
(40) Met inbegrip van specifieke streefdoelen uit doelstellingen 12 (“Verantwoorde consumptie en productie”).
(41) Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 1).
(42) Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1).
(43) Mededeling “Overheidsopdrachten voor een beter milieu” (COM(2008) 400 definitief) https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
(44) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).
(45) Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67).
(46) Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (PB L 4 van 7.1.2019, blz. 43).
(47) COM(2021) 802 final.
(48) Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 van 20.8.2009, blz. 76).
(49) Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1).
(50) Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).
(51) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (COM(2018) 32 final).
(52) Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1).
(53) Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17).
(54) Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13).
(55) Mededeling “Overheidsopdrachten voor een beter milieu” (COM(2008) 400 definitief).
(56) Aanbeveling (EU) 2021/2279 van de Commissie van 15 december 2021 betreffende het gebruik van milieuvoetafdrukmethoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus.
(57) Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).
(58) Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4).
(59) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).
(60) Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59).
(61) Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).
(62) Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (PB L 170 van 30.6.2009, blz. 1).
(63) Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88).
(64) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s Strategie voor duurzame chemische stoffen Op weg naar een gifvrij milieu COM(2020) 667 final.
(65) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).
(66) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(67) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(68) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(69) Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 6).
(70) Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64).
(71) Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).
(72) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”) ( PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
(73) [Verwijzing toevoegen na het vaststellen van het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (COM(2020) 825 final)].
(74) Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).
(75) Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12).
(76) Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82).
(77) Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de vereisten inzake accreditatie en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).
(78) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
(79) Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).
(80) Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1).
(81) PB L 123 van 12.5. 2016, blz. 1.
(82) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren ( PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13 ).
(83) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
(84) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).
(85) Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13).
(86) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(87) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(88) GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(89) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(90) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(91) Onderhandelingen over de deelname van kandidaat-lidstaten en derde landen aan het programma voor de interne markt zijn nog gaande.
(92) Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(93) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(94) Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(95) Het voorstel voorziet in IT-ontwikkelingen in de douaneomgeving van het EU-éénloketsysteem om de handhaving van productvereisten voor ingevoerde producten te vergemakkelijken en de interoperabiliteit met het digitale productpaspoort te waarborgen. Voor dergelijke werkzaamheden moeten financiële middelen ter beschikking van DG TAXUD worden gesteld. Momenteel kan het niveau van passende middelen voor dergelijke werkzaamheden niet met zekerheid worden bepaald, maar naar schatting zal een geraamde begroting van maximaal 1,25 miljoen EUR voor de periode 2024-2027 nodig zijn, terwijl daarna jaarlijks een onderhoudsvergoeding van 0,16 miljoen EUR nodig zal zijn. voor keuzes inzake IT-ontwikkeling en overheidsopdrachten zal voorafgaande goedkeuring vereist zijn van de raad voor informatietechnologie en cyberbeveiliging van de Europese Commissie;
(96) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(97) Volgens de officiële begrotingsnomenclatuur.
(98) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(99) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv.: aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(100)    Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)...”
(101)    De Europese hub voor circulair ondernemen zou de uitwisseling tussen marktdeelnemers van ervaring met het integreren van circulariteit in het ontwerp en de vervaardiging van producten moeten ondersteunen.
(102)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(103)    AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL= Agent Local (plaatselijk functionaris); END= Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundigen in delegaties).
(104)    Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(105)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(106)    Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.