Bijlagen bij COM(2022)209 - Regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage.

3.2.5.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

    Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarig financieel kader.

⌧    Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarig financieel kader.

Het voorstel omvat aanvullende financiële en personele middelen voor het EU-centrum inzake seksueel misbruik van kinderen. De budgettaire gevolgen van de extra financiële middelen voor het EU-centrum zullen worden gecompenseerd door verlaging van de geprogrammeerde uitgaven in rubriek 5.

◻    Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarig financieel kader 67 .

3.2.6.Bijdragen van derden

⌧ Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar NJaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Zo veel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–    voor de eigen middelen

–    voor overige ontvangsten

–◻ Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 68
Jaar NJaar N+1Jaar N+2Jaar N+3Zo veel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ………….

Voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[…]

1. BIJLAGE bij het financieel memorandum

Benaming van het voorstel/initiatief:

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

1. NODIG GEACHTE PERSONELE MIDDELEN EN KOSTEN DAARVAN

2. KOSTEN VAN ANDERE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

3. TOTALE ADMINISTRATIEVE KOSTEN

4. VOOR KOSTENRAMINGEN GEBRUIKTE BEREKENINGSMETHODEN

4.1.Personele middelen

4.2.Andere administratieve uitgaven

Deze bijlage moet het financieel memorandum vergezellen wanneer met de dienstenoverkoepelende raadpleging wordt begonnen.

De gegevens in tabelvorm worden gebruikt als bron voor de in het financieel memorandum opgenomen tabellen. Zij zijn voor strikt intern gebruik binnen de Commissie.


1. Kosten van nodig geachte personele middelen

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

☑    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
202220232024202520262027TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
□ Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
20 01 02 01 — Centrale diensten en vertegenwoordigingen van de CommissieAD20,15750,56050,81750,83350,85050,86754,084
AST
20 01 02 03 — EU-delegatiesAD
AST
□ Extern personeel 69
20 02 01 en 20 02 02 — Extern personeel — Centrale diensten en vertegenwoordigingen van de CommissieAC00,00030,13030,26530,27130,27630,28231,224
END10,04410,09010,09210,09310,09510,09710,511
INT
20 02 03 — Extern personeel — EU-delegatiesAC
AL
END
INT
JPD
Andere HR-begrotingsonderdelen (te vermelden)
Subtotaal HR — RUBRIEK 730,20190,78091,17491,19791,22191,24595,818


Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
202220232024202520262027TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
□ Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
01 01 01 01 Onderzoek onder contract 70

01 01 01 11 Eigen onderzoek

Anders (licht toe)
AD
AST
□ Extern personeel 71
Extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen)– centrale diensten
AC
END
INT
– EU-delegaties
AC
AL
END
INT
JPD
01 01 01 02 Onderzoek onder contract

01 01 01 12 Eigen onderzoek

Anders (licht toe) 72
AC
END
INT
Andere HR-begrotingsonderdelen (te vermelden)
Subtotaal HR — Buiten RUBRIEK 7
Totaal HR (alle rubrieken van het MFK)30,20190,78091,17491,19791,22191,24595,818
Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
202220232024202520262027TOTAAL
VTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredietenVTEKredieten
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)
01 01 01 01 Onderzoek onder contract 73

01 01 01 11 Eigen onderzoek

Anders (licht toe)
AD
AST
• Extern personeel 74
Extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen)– centrale diensten
AC
END
INT
– EU-delegaties
AC
AL
END
INT
JPD
01 01 01 02 Onderzoek onder contract

01 01 01 12 Eigen onderzoek

Anders (licht toe) 75
AC
END
INT
Andere HR-begrotingsonderdelen (te vermelden)
Subtotaal HR — Buiten RUBRIEK 7
Totaal HR (alle rubrieken van het MFK)30,20190,78091,17491,19791,22191,24595,818


2. Kosten van andere administratieve uitgaven

    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
202220232024202520262027Totaal
Op de zetel of op het grondgebied van de EU:
20 02 06 01 — Dienstreizen en representatie0,0000,2000,2000,1000,0000,0000,500
20 02 06 02 — Conferenties en vergaderingen0,0000,4600,4600,2300,0000,0001,150
20 02 06 03 — Comités 76
20 02 06 04 — Studies en adviezen
20 04 — Uitgaven die verband houden met informatie- en communicatietechnologie 77  
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)
EU-delegaties
20 02 07 01 — Dienstreizen, conferenties en representatie
20 02 07 02 — Bijscholing van personeel
20 03 05 — Infrastructuur en logistiek
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)
Subtotaal Andere — RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
0,0000,6600,6600,3300,0000,0001,650


in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
202220232024202520262027Totaal
Uitgaven voor technische en administratieve bijstand (exclusief extern personeel) uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen):
– centrale diensten
– EU-delegaties
Overige beheersuitgaven voor onderzoek
IT-uitgavenbeleid inzake operationele programma’s 78  
IT-bedrijfsuitgaven inzake operationele programma’s 79
Andere niet HR-begrotingsonderdelen (te vermelden waar nodig)
Subtotaal Andere — Buiten RUBRIEK 7

van het meerjarig financieel kader
Totale andere administratieve uitgaven (alle MFK-rubrieken)0,0000,6600,6600,3300,0000,0001,650


3. Totale administratieve kosten (alle MFK-rubrieken)

in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Samenvatting202220232024202520262027Totaal
Rubriek 7 — Personele middelen0,2010,7801,1741,1971,2211,2455,818
Rubriek 7 — Andere administratieve uitgaven0,6600,6600,3301,650
Subtotaal rubriek 7
Buiten rubriek 7 — Personele middelen
Buiten rubriek 7 — Andere administratieve uitgaven
Subtotaal andere rubrieken
TOTAAL

RUBRIEK 7 en buiten RUBRIEK 7
0,2011,4401,8341,5271,2211,2457,468


De benodigde administratieve kredieten zullen worden gefinancierd uit de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

4. Voor kostenramingen gebruikte berekeningsmethoden

4.1. Personele middelen

In dit deel wordt de berekeningsmethode toegelicht die is gebruikt om de benodigde personele middelen te ramen (veronderstelde werklast, bijzondere taken (Sysper 2-taakprofielen, personeelscategorieën en overeenkomstige gemiddelde kosten)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
NB: De gemiddelde kosten van elke personeelscategorie op het hoofdkantoor zijn te vinden op BudgWeb:

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx
ŸAmbtenaren en tijdelijk personeel


De kosten voor de ambtenaren bij het verantwoordelijke DG HOME zijn berekend op basis van de volgende gemiddelde kosten: 157 000 EUR per jaar (referentie: circulaire van DG Begroting aan RUF, Ares(2021)7378761 van 30.11.2021, door vanaf 2023 een inflatie van 2 % per jaar toe te passen.


In het financieel memorandum wordt voorgesteld aanvullende personele middelen binnen het verantwoordelijke DG (DG HOME) te gebruiken, dat wil zeggen nog eens 9 vte’s boven op de vte’s die reeds werkzaam zijn op het beleidsterrein Beveiliging in de digitale wereld voor de bredere EU-strategie inzake seksueel misbruik van kinderen en voor administratieve ondersteuning.


De personele middelen worden als volgt verdeeld (in vte):

* 5 AD
ŸExtern personeel


De kosten voor de gedetacheerde nationale deskundigen en arbeidscontractanten bij het partner-DG zijn berekend op basis van de volgende gemiddelde kosten: 88 000 EUR en 85 000 EUR per jaar, (referentie: circulaire van DG Begroting aan RUF, Ares(2021)7378761 van 30.11.2021, door vanaf 2023 een inflatie van 2 % per jaar toe te passen.


De personele middelen worden als volgt verdeeld (in vte):

* 1 SNE en 3 AC

Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
□ Alleen uit de begroting voor onderzoek gefinancierde posten 

□ Extern personeel

Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
• Alleen uit de begroting voor onderzoek gefinancierde posten 

• Extern personeel4.2. Andere administratieve uitgaven

Verstrek nadere informatie over de berekeningsmethode die is gebruikt voor elk begrotingsonderdeel en in het bijzonder de onderliggende aannames (bv. het aantal vergaderingen per jaar, gemiddelde kosten enz.)

RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader
Onder deze kosten vallen: operationele activiteiten (bv. vergaderingen met belanghebbenden over technologie); ondersteuning van netwerken van deskundigen (coördinatiewerkzaamheden, vergaderingen); vertaling en vertolking; publicaties en de verspreiding van onderzoek; communicatie (met inbegrip van campagnes).

Buiten RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader


(1) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 2012/C 326/02 van 26 oktober 2012.
(2) Algemene opmerking nr. 25 (2021) van de VN over kinderrechten in verband met de digitale omgeving.
(3) One in Five Campaign , Raad van Europa, 2010-2015.
(4) Enquête van Economist Impact onder meer dan 5 000 18-20-jarigen in 54 landen, gepubliceerd in de Global Threat Assessment, WeProtect Global Alliance, 2021 .
(5) Speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN inzake geweld tegen kinderen, Children with Disabilities .
(6) Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad.
(7) EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen , COM (2020) 607, 24 juli 2020, blz. 2.
(8) Voorstel voor een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium, COM(2022) 28 van 26 januari 2022.
(9) EU-strategie voor de rechten van het kind , COM(2021) 142 van 24 maart 2021.
(10) Het voor 2021 gerapporteerde cijfer van ongeveer 29,4 miljoen houdt een stijging in op jaarbasis met 35 %, EU Cybertipline data snapshot NCMEC , geraadpleegd op 11 maart 2022.
(11) Geïllustreerd door het belasten van diverse nieuwe of bestaande instanties met het toezicht op en de handhaving van de verschillende verplichtingen die van toepassing zijn op de verschillende soorten dienstenaanbieders, zoals bepaald in de nationale wetgevingen van de lidstaten. Zie voor meer informatie afdeling 3 van bijlage 5 bij het effectbeoordelingsverslag dat bij dit voorstel is gevoegd.
(12) Zie afdeling 4, Fragmentation of rules for digital services, in Business Journeys on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers , SWD(2020) 54 van 10 maart 2020.
(13) Verordening 2021/1232/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (Voor de EER relevante tekst).
(14) COM(2022) 212 van 11 mei 2022.
(15) Council of Europe Convention on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, CETS nr. 201, 25 oktober 2007.
(16) Council of Europe Convention on Cybercrime, ETS nr. 185, 23 november 2001.
(17) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
(18) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.
(19) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie).
(20) Voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten ( wet inzake digitale diensten ) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG, COM(2020) 825 final van 15 december 2020.
(21) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_22_2545
(22) Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ.
(23) Materiaal van seksueel misbruik van kinderen is ook het enige type illegale inhoud waarvan alleen al het bezit illegaal is.
(24) Zie bv. Hof van Justitie van de Europese Unie, Digital Rights Ireland, gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12, gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 , punt 42.
(25) Respectievelijk de artikelen 1, 3, 4 en 24 van het Handvest .
(26) Respectievelijk de artikelen 7 en 8 van het Handvest .
(27) Zie met name Hof van Justitie van de Europese Unie, La Quadrature du Net , gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18, punt 126.
(28) Respectievelijk de artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest .
(29) Zie bv. Hof van Justitie van de Europese Unie, gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 , punt 120.
(30) Artikel 16 van het Handvest .
(31) Zie bv. Hof van Justitie van de Europese Unie, Sky Österreich , zaak C-283/11, punten 45-46.
(32) Microsoft meldt bijvoorbeeld dat zijn instrument voor het opsporen van grooming 88 % nauwkeurig is, wat betekent dat van de 100 gesprekken die worden aangemerkt als een mogelijke criminele benadering van kinderen, er 12 bij nader inzien kunnen worden uitgesloten en niet aan de rechtshandhaving worden gemeld; zie bijlage 8 bij de effectbeoordeling.
(33) Zie artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).
(34) Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.
(35) PB C van , blz. .
(36) PB C van , blz. .
(37) PB C van , blz. .
(38) Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1).
(39) Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (richtlijn inzake elektronische handel) (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
(40) Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende een interne markt voor digitale diensten (wet inzake digitale diensten) en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (PB L ….).
(41) Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).
(42) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(43) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37).
(44) Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1).
(45) Verordening (EU) 2021/1232 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021 betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen (PB L 274 van 30.7.2021, blz. 41).
(46) Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(47) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(48) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(49) Verordening (EU) 2015/2120 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 tot vaststelling van maatregelen betreffende open-internettoegang en tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten en Verordening (EU) nr. 531/2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1).
(50) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36). 
(51) Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1).
(52) PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1.
(53) Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende de veiligheidsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 53).
(54) Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de Commissie van 13 maart 2015 betreffende veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 41).
(55) Verordening nr. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58).
(56) Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).
(57) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(58) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(59) EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, COM(2020) 607 van 24 juli 2020.
(60) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(61) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb :
(62) C(2013) 3288 final van 4 juni 2013.
(63) Jaar 1 omvat 5 miljoen EUR aan initiële opstartkosten voor infrastructuur (d.w.z. een indicatorendatabank en het gebouw)
(64) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(65) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(66) Voornamelijk voor de fondsen voor het cohesiebeleid van de EU, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Fonds voor maritieme visserij en aquacultuur (EFMZVA).
(67) Zie de artikelen 12 en 13 van Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
(68) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
(69) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(70) Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.
(71) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(72) Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.
(73) Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.
(74) AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(75) Betrokken begrotingsonderdeel kiezen, of een ander aanduiden, indien nodig; indien het om meer begrotingsonderdelen gaat, moet het personeel per betrokken begrotingsonderdeel worden uitgesplitst.
(76) Vermeld het soort comité en de groep waartoe het behoort.
(77) Hiervoor is het advies van DG DIGIT – IT Investments Team vereist (zie de Guidelines on Financing of Information Technology and Cybersecurity (IT), C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7).
(78) Hiervoor is het advies van DG DIGIT – IT Investments Team vereist (zie de Guidelines on Financing of Information Technology and Cybersecurity (IT), C(2020) 6126 final van 10.9.2020, blz. 7).
(79) Dit omvat lokale administratieve systemen en bijdragen aan de cofinanciering van IT-bedrijfssystemen (zie de Guidelines on Financing of Information Technology and Cybersecurity (IT), C(2020)6126 final van 10.9.2020).