Bijlagen bij COM(2022)349 - Wet ter versterking van de Europese defensie-industrie door middel van gemeenschappelijke aanbestedingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlagen) vastgestelde verwachte resultaten is voldaan.


2.2.2.Informatie over de geïdentificeerde risico’s en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico’s te beperken

Het instrument is bedoeld om de samenwerking bij de aankoop van de meest dringende en kritieke defensieproducten te ondersteunen. De belangrijkste vastgestelde risico’s zijn: risico in verband met het tijdschema: tijdschema, vertragingen bij de uitvoering; bestuursrisico: gebrek aan samenwerking tussen de lidstaten en/of de nationale industrie, wat leidt tot vertragingen door inefficiënte uitvoering, financieel risico: kostenbeheer, lage absorptie (vertragingen) enz.; technische risico’s: moeilijkheden bij specifieke ontwikkeling; technische problemen; laag prestatieniveau. Daarom zou de Commissie het instrument in direct beheer uitvoeren op basis van de ervaring die is opgedaan bij de uitvoering van het Europees Defensiefonds, slechts één meerjarig werkprogramma opstellen en goedkeuren, de subsidietermijn verkorten en financiering toepassen die geen verband houdt met kosten.

2.2.3.Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting) 

De begroting van het fonds wordt in direct beheer uitgevoerd. Op basis van de ervaring van de Commissie met het beheer van subsidies worden de totale controlekosten van het instrument door de Commissie geraamd op minder dan 1 % van de kosten van de desbetreffende beheerde financiering.

Wat het verwachte foutenpercentage betreft, wordt beoogd die onder de drempel van 2 % te houden. De Commissie is van mening dat de uitvoering van het fonds in direct beheer, met degelijk opgeleide (ervaren personeel, mogelijk gerecruteerd bij de ministeries van defensie van de lidstaten) en goed bemande teams die onder toezicht van gedelegeerde ordonnateurs staan, duidelijke regels toepassen en de op output gebaseerde instrumenten passend gebruiken (en de financiering dus niet linken aan de kosten), het foutenpercentage onder de materialiteitsdrempel van 2 % zal houden. 

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen, bijv. in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is bevoegd om onderzoek uit te voeren met betrekking tot de werkzaamheden die in het kader van dit initiatief worden ondersteund. De uit deze verordening voortvloeiende overeenkomsten, met inbegrip van overeenkomsten met internationale organisaties, voorzien in toezicht en financiële controle door de Commissie, of een door haar gemachtigde vertegenwoordiger, en in audits door de Europese Rekenkamer, het Europees Openbaar Ministerie (EOM) of OLAF, indien nodig ter plaatse. Functionarissen van de Commissie die over de vereiste veiligheidsmachtiging beschikken, kunnen ook bezoeken ter plaatse uitvoeren.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

3.1.Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven 

·Bestaande begrotingsonderdelen (zie tabel in punt 3.2)

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kaderBegrotingsonderdeelSoort
uitgave
Bijdrage
Nummer  GK/NGK 13 .van EVA-landen 14

van kandidaat-lidstaten 15

van derde landenin de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
[XX.YY.YY.YY]

GK/NGKJA/NEEJA/NEEJA/NEEJA/NEE

·Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kaderBegrotingsonderdeelSoort 
uitgave
Bijdrage
Nummer  GK/NGKvan EVA-landenvan kandidaat-lidstatenvan derde landenin de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement
513.0106NGKJANEENEENEE
513.06GKJANEENEENEE

3.2.Financieringsbronnen voor het initiatief

3.2.1.Financieringsbron van de kredieten in het kader van het voorstel

Bijdrage uit marges en speciale instrumenten van het MFK2021202220232024202520262027Totaal
Marges van post 583 70044 90032 1001160 700
Speciale instrumenten van het MFK111 400227 900339 300
Totaal83 700156 300260 000500 000


3.2.2.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten 

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig 

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt toegelicht:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Rubriek van het
meerjarig
financieel kader 
05Veiligheid en defensie — Cluster 13 Defensie
2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
13.0601 beleidskredieten STI-defensieproductenVastleggingen(1)83 700156 300260 000500 000
Betalingen(2)72 000174 000104 00072 00078 000500 000
13.016 — ondersteunende uitgavenVastleggingen = betalingen(3)p.m.p.m.0
TOTAAL kredieten voor het budget van het programma in rubriek 5Vastleggingen=1+383 700156 300260 000500 000
Betalingen=2+3072 000174 000104 00072 00078 000500 000


Rubriek van het
meerjarig
financieel kader 
7“Administratieve uitgaven”

Dit deel moet worden ingevuld aan de hand van de “administratieve begrotingsgegevens”, die eerst moeten worden opgenomen in de bijlage bij het financieel memorandum (bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.


miljoen EUR (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
Personele middelen0,9611,8311,8311,5171,5171,1878,844
Andere administratieve uitgaven0,0470,2790,2790,0670,0570,0570,786
TOTAAL kredieten onder RUBRIEK 7 van het meerjarig financieel kader(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1 0082 1102 1101 5841 5741 2449 630


miljoen EUR (tot op drie decimalen)

2021202220232024202520262027Na 2027TOTAAL
TOTAAL kredieten
voor alle RUBRIEKEN
van het meerjarige financiële kader
Vastleggingen84 708158 410262 1101 5841 5741 244509 630
Betalingen1 00874 110176 110105 58473 57479 2440509,630


3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig 

–☑    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Jaar2021202220232024202520262027TOTAAL
RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0,9611,8311,8311,5171,5171,1878,844
Andere administratieve uitgaven0,0470,2790,2790,0670,0570,0570,786
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
1,0082,1102,1101,5841,5741,2449,630
Buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen
Andere administratieve
uitgaven (vroegere “BA”-onderdelen)
Subtotaal
buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL1,0082,1102,1101,5841,5741,2449,630


De benodigde administratieve kredieten zullen worden gefinancierd uit de kredieten die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de bestaande budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig. 

–✓    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar2021202220232024202520262027
• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) voor DG DEFIS
Zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie51010887
Delegaties
Onderzoek
• Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) - AC. AL. END. INT en JED voor DG DEFIS

Rubriek 7
Gefinancierd uit RUBRIEK 7 van het meerjarige financiële kader – zetel
233331
– delegaties
Gefinancierd uit het budget van het programma – zetel
– delegaties
Onderzoek
Andere (specificeer)
TOTAAL7131311118


Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.


Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel5 VTE (5 AD) zullen nodig zijn om het instrument in 2022 klaar te stomen en de eerste activiteiten op te starten, 10 VTE (7AD en 3 AST) om de activiteiten uit te voeren – en dit aantal is in 2027 terug te brengen tot 7 (5 AD en 2 AST) om ervoor te zorgen dat het werkprogramma wordt goedgekeurd; beheer van de evaluatie en de operationele, financiële en juridische monitoring van de uitvoering van de projecten.
Extern personeel2 VTE om de activiteiten op te starten (2 GND), toenemend tot 3 (1 AC en 2 GND) en terug te brengen tot 1 in 2027 (1 AC) om de uitvoering van de projecten operationeel, financieel en juridisch te monitoren.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader 

Het voorstel/initiatief:

–◻    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

–☑    vereist een beroep op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Marge van rubriek 5. Zie details in punt 3.2.

–◻    vereist een herziening van het MFK.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.6.Bijdragen van derden 

Het voorstel/initiatief:

–☑    voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoen EUR (tot op drie decimalen)

20232024202520262027Totaal
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

–☑    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–◻    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

voor de eigen middelen 

voor overige ontvangsten

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven

miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 16
Jaar 
N
Jaar 
N + 1
Jaar 
N + 2
Jaar 
N + 3
Geef zoveel jaren als nodig in om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[...]

Andere opmerkingen (bijv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[...]


(1) PB C  van , blz. .
(2) PB L 433I van 22.12.2020, blz. 28.
(3) Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1).
(4) Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB L 312 van 23.12.1995, blz. 1).
(5) Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PB L 292 van 15.11.1996, blz. 2).
(6) Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1).
(7) Richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PB L 198 van 28.7.2017, blz. 29).
(8) Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) ( PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
(9) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
(10) Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).
(11) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(12) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(13) GK = gedifferentieerde kredieten / NGK = niet-gedifferentieerde kredieten.
(14) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(15) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(16) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten, suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.