Bijlagen bij COM(2022)453 - Verbod op met dwangarbeid vervaardigde producten op de markt van de Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: GROW
□Personele middelen0,8830,4840,3270,3272,021
□Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG GROWKredieten0,8830,4840,3270,3272,021

Jaar 
 2024
Jaar 
 2025
Jaar 
 2026
Jaar 
 2027
TOTAAL
DG: TAXUD
Personele middelen0,2420,2420,2420,2420,968
Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG TAXUDKredieten0,2420,2420,2420,2420,968

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: TRADE
□Personele middelen0,4840,3990,3990,3991,681
□Andere administratieve uitgaven
TOTAAL DG TRADEKredieten0,4840,3990,3990,3991,681

TOTAAL kredieten
voor RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)1,6091,1250,9680,9684,670

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar 
 2024
Jaar 
 2025
Jaar 
 2026
Jaar 
 2027
Volgende jarenTOTAAL
TOTAAL kredieten
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7
van het meerjarig financieel kader
Vastleggingen3,1432,2191,8301,7800,0008,972
Betalingen2,1602,4662,0041,8300,5128,972


3.2.2.Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten 

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Geef zoveel jaren als nodig in om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort 52

Gem. kostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenNeeKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 53
- Output
- Output
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…
- Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTAAL

3.2.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten 

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–    Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL

RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen1,6091,1250,9680,9684,670
Andere administratieve uitgaven
Subtotaal RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
1,6091,1250,9680,9684,670

Buiten RUBRIEK 7 54
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve 
uitgaven
 0,0000,0000,0620,0620,124
Subtotaal 
buiten RUBRIEK 7
van het meerjarig financieel kader
 0,0000,0000,0620,0620,124

TOTAAL1,6091,1251,0301,0304,794

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.2.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

–    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

–    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar

2026
Jaar 2027
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie)7544
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek onder contract)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)6444
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz 55

- centrale diensten

- delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek onder contract)
01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)
TOTAAL13988

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeelAmbtenaren en tijdelijke functionarissen zullen richtsnoeren voor de marktdeelnemers en de bevoegde autoriteiten opstellen, vergaderingen organiseren en overleg plegen met de diensten van de Commissie met het oog op de handhaving van de voorgestelde verordening. Zij zullen ook de vergaderingen van het netwerk voorbereiden en zorgen voor facilitering en samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, het ICSMS en de website beheren en ervoor zorgen dat de vragen van alle belanghebbenden zo nodig worden beantwoord.
Extern personeelHet externe personeel zal de ambtenaren en tijdelijke functionarissen extra bijstand verlenen bij de vervulling van hun taken. Daarnaast vervult het taken waarvoor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen niet de nodige vaardigheden hebben, en andere uitzonderlijke taken die zich kunnen voordoen, waaronder gespecialiseerde werkzaamheden.

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

–    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Herschikking zal eerst worden overwogen in het kader van het programma voor de eengemaakte markt.

    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

–    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–    voorziet niet in medefinanciering door derden

–    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 56
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Geef zoveel jaren als nodig in om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten

–    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–    voor de eigen middelen

–    voor overige ontvangsten

–Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven     

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 57
Jaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
Geef zoveel jaren als nodig in om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).


(1) https://www.unodc.org/roseap/en/sustainable-development-goals.html
(2) The 2021 Global Estimates of Modern Slavery, https://www.ilo.org/wcmsp 5 /groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_ 854733 .pdf
(3) Staat van de Unie 2021 Europese Commissie (europa.eu) .
(4) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over waardig werk wereldwijd voor een mondiale rechtvaardige transitie en een duurzaam herstel , COM(2022) 66 final, 23.2.2022.
(5) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937, COM(2022) 71 final, 23.2.2022.
(6) Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 391).
(7) Richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid voor EU-ondernemingen om het risico op dwangarbeid bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens aan te pakken .
(8) Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).
(9) Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24).
(10) https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf
(11) Zie http://mneguidelines.oecd.org/sectors/ voor de lijst van sectorale richtsnoeren.
(12) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de EU-strategie voor de rechten van het kind (COM(2021) 142 final van 24.3.2021).
(13) Een effectief verbod op producten die met dwangarbeid zijn geproduceerd, gewonnen of geoogst (europa.eu).
(14) https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.htm
(15) PB C , , blz. .
(16) https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
(17) De IAO-definitie van dwangarbeid volgens het IAO-Verdrag betreffende dwangarbeid uit 1920 (nr. 29), Wat is dwangarbeid, moderne slavernij en mensenhandel (Dwangarbeid, moderne slavernij en mensenhandel) (ilo.org) .
(18) The 2021 Global Estimates of Modern Slavery, https://www.ilo.org/wcmsp 5 /groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_ 854733 .pdf
(19) Zie bijvoorbeeld de punten 89 en 102 in de zaak Siliadin/Frankrijk of punt 105 in de zaak Chowdury e.a./Griekenland.
(20) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_195135.pdf
(21) Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad (PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1).
(22) Richtlijn 20XX/XX/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 (PB XX, XX.XX.20XX, blz. XX).
(23) Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 van 19.5.2017, blz. 1).
(24) Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20XX/XX (PB XX van XX.XX.20XX, blz. XX).
(25) Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. XXX/20XX (PB XX van XX.XX.20XX, blz. XX).
(26) Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB).
(27) Richtlijn 20XX/XX/EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (PB XX, XX.XX.20XX, blz. XX).
(28) Richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid voor EU-ondernemingen om het risico op dwangarbeid bij hun activiteiten en in hun toeleveringsketens aan te pakken  
(29) Mededeling van de Commissie van 23 maart 2022 aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over waardig werk wereldwijd voor een mondiale rechtvaardige transitie en een duurzaam herstel (COM(2022) 66 final).
(30) Zie de volgende resoluties: ONTWERPRESOLUTIE over een nieuw handelsinstrument om producten die met behulp van dwangarbeid zijn vervaardigd te verbieden (europa.eu) , Aangenomen teksten –Dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang – Donderdag 17 december 2020 (europa.eu) , Aangenomen teksten – Dwangarbeid in de Linglongfabriek en milieuprotesten in Servië – Donderdag 16 december 2021 (europa.eu) .
(31) Wat is dwangarbeid, moderne slavernij en mensenhandel (Dwangarbeid, moderne slavernij en mensenhandel) (ilo.org) en de daarin genoemde IAO-verdragen nr. 29 en nr. 105.
(32) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(33) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558).
(34) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(35) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(36) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(37)

   Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1).

(38) Verordening (EU) XX/20XX van het Europees Parlement en de Raad van ... (PB, ......).
(39) Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (PB L 305 van 26.11.2019, blz. 17).
(40) Ingesteld bij de verordening betreffende de EU-éénloketomgeving voor de douane (EU SWE‑C).
(41) Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven (PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1).
(42) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(43) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(44) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(45) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(46) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(47) Onderhandelingen over de deelname van kandidaat-lidstaten en derde landen aan het programma voor de interne markt zijn nog gaande.
(48) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(49)

   De beleidskredieten van DG GROW dekken ook de kosten van DG TAXUD ten belope van 1,5 miljoen EUR voor de periode 2024‑2027 voor de integratie met het EU-douane-éénloketsysteem voor de uitwisseling van certificaten (EU CSW‑CERTEX) en het gemeenschappelijk risicobeheersysteem (CRMS 2).

(50) Dit begrotingsonderdeel zal de kosten voor de ontwikkeling van de risico-indicatoren en de databank dekken.
(51) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(52) Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(53) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”.
(54) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(55) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(56) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(57) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.