Bijlagen bij COM(2022)459 - Noodinstrument voor de eengemaakte markt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

dossier COM(2022)459 - Noodinstrument voor de eengemaakte markt.
document COM(2022)459 NLEN
datum 19 september 2022
bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
TOTAAL
DG: GROW
• Personele middelen
0,6280,6280,6280,6282,512
• Andere administratieve uitgaven
0,0300,0300,0300,0300,120
TOTAAL DG GROWKredieten0,6580,6580,6580,6582,632

TOTAAL kredieten 
onder RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 
(totaal vastleggingen = totaal betalingen)0,6580,6580,6580,6582,632


in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
Volgende jarenTOTAAL
TOTAAL kredieten 
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarig financieel kader 
Vastleggingen0,9460,7110,7110,7113,079
Betalingen0,8210,8360,7110,7113,079


3.3.2.Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten 
Opmerking: gezien de aard van het initiatief en het inherente karakter van onverwachte, onvoorspelbare crises is deze raming momenteel niet mogelijk.

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputsJaar 
N
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)TOTAAL
OUTPUTS
Soort 63

Gem. kostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenAantalKostenTotaal aantalTotale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 64
– Output
– Output
– Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 ...
– Output
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2
TOTALEN

3.3.3.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

–⌧ Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
2023
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
Personele middelen0,6280,6280,6280,6282,512
Andere administratieve uitgaven0,0300,0300,0300,0300,120
Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
0,6580,6580,6580,6582,632

Buiten RUBRIEK 7 65  
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen
Andere administratieve
uitgaven
0,0380,0280,0280,0280,122
Subtotaal 
buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader
0,0380,0280,0280,0280,122

TOTAAL0,6960,6860,6860,6862,754

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

3.3.3.1.Geraamde personeelsbehoeften

–◻    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

–☒    Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar

2026
Jaar 2027
20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie)4444
20 01 02 03 (delegaties)
01 01 01 01 (onderzoek onder contract)
01 01 01 11 (eigen onderzoek)
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden)
20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)
20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)
XX 01 xx yy zz  66

– bij centrale diensten

– bij delegaties
01 01 01 02 (AC, END, INT — onderzoek onder contract)
01 01 01 12 (AC, END, INT — eigen onderzoek)
Andere begrotingsonderdelen (te vermelden)
TOTAAL4444

XX is het beleidsterrein of de betrokken begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel1 vte voor het secretariaat van de adviesgroep
Extern personeel

3.3.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief:

–⌧    kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

In geval van activering van de noodfase zal eerst een herschikking binnen het programma voor de eengemaakte markt worden overwogen.

–◻    hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

–◻    hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.3.5.Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

–⌧    voorziet niet in medefinanciering door derden

–◻    voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 67
Jaar 
N+1
Jaar 
N+2
Jaar 
N+3
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)Totaal
Medefinancieringsbron 
TOTAAL medegefinancierde kredieten


3.4.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

–◻    Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

–⌧    Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

–◻    voor de eigen middelen

–⌧    voor overige ontvangsten

–geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven ◻    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredietenGevolgen van het voorstel/initiatief 68
Jaar 
2024
Jaar 
2025
Jaar 
2026
Jaar 
2027
zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)
Onderdeel 4 2 9 — Overige boeten en dwangsommen zonder specifieke bestemmingp.m.p.m.p.m.p.m.

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.


Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

De potentiële toegewezen ontvangsten kunnen in dit stadium niet worden beoordeeld, aangezien er geen zekerheid is dat er boeten zullen worden opgelegd.

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/45915/021020-euco-final-conclusions-nl.pdf  

(2)

   COM(2021) 350 final.

(3)

    https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en  

(4)

    Resolutie van het Europees Parlement van 17 februari 2022 over het aanpakken van niet-tarifaire en niet-fiscale belemmeringen op de eengemaakte markt (2021/2043(INI)) .

(5)

    https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/ipcr-response-to-crises/

(6)

   De regeling is formeel ingesteld bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1993 van de Raad van 11 december 2018 inzake de geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons, op basis van eerder bestaande regelingen.

(7)

   Vastgesteld bij Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.

(8)

   Verordening (EG) nr. 2679/98 van de Raad van 7 december 1998 inzake de werking van de interne markt wat het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten betreft (PB L 337 van 12.12.1998, blz. 8).

(9)

   Verordening (EU) 2015/479 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015.

(10)

   Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2071 van de Commissie van 25 november 2021.

(11)

   Dergelijke maatregelen kunnen worden vastgesteld op basis van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG.

(12)

   COM(2021) 689 final.

(13)

   COM(2022) 211 final.

(14)

   Verdere maatregelen hebben betrekking op: beheer van vluchtelingenstromen en repatriëring van gestrande reizigers en vervoerswerknemers, een minimale vervoersconnectiviteit en de bescherming van passagiers waarborgen, een betere coördinatie van het vervoersbeleid via het netwerk van nationale contactpunten voor vervoer, versterkte cyberbeveiliging en samenwerking met internationale partners.

(15)

   Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(16)

   Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 1). 

(17)

   Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne zijn de lidstaten bij een wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 113) verplicht maandelijks opgave te doen van hun graanvoorraden.

(18)

   Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).

(19)

   Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren (PB L 211 van 15.6.2021, blz. 1).

(20)

   Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie (PB L 337 van 14.10.2020, blz. 3, en latere bijgewerkte versies). 

(21) COM(2020) 730 final.
(22) Verordening (EU) 2022/123 van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 2022 betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (PB L 20 van 31.1.2022, blz. 3).
(23)

   C(2021)6712 final. 

(24)

   COM(2020) 727 final.

(25) Onder “grensoverschrijdend” worden zowel situaties verstaan die meer dan één lidstaat betreffen (“over grenzen heen”) als situaties die zich voordoen in regio’s in twee of meer lidstaten met een gemeenschappelijke grens (“grensregio’s”).
(26) COM(2020) 726 final.
(27)

   COM(2021) 577 final.

(28)

   COM(2022) 46 final.

(29)

   COM(2022) 68 final.

(30)

   COM(2021) 891 final.

(31)

   COM(2020) 829 final.

(32) Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 1).
(33) De ultraperifere gebieden van de EU — Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje) — bevinden zich in de Atlantische en de Indische Oceaan, in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika. Overeenkomstig artikel 349 VWEU kunnen deze regio’s profiteren van specifieke maatregelen en op maat gesneden EU-wetgeving ter bestrijding van de grote problemen waarmee zij te maken hebben als gevolg van hun ligging, grote afstand, insulaire karakter, kleine oppervlakte en kwetsbaarheid voor klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.
(34)

   Zoals beoordeeld in de ondersteunende studie bij de evaluatie en in de evaluatie vervat in het werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2019) 371 final van 8.10.2019).

(35) Zie het bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD(2022) 289).
(36) Mits er een aanvullende activeringssignaal is.
(37)

   Mits er een aanvullende activeringssignaal is.

(38) Mits er een aanvullende activeringssignaal is.
(39) PB C […] van […], blz. […].
(40) PB C […] van […], blz. […].
(41) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(42) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(43) Verordening (EU) 2022/123 van het Europees Parlement en de Raad van 25 januari 2022 betreffende een grotere rol van het Europees Geneesmiddelenbureau inzake crisisparaatheid en -beheersing op het gebied van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (PB L 20 van 31.1.2022, blz. 12).
(44) [verwijzing naar de vastgestelde handeling invoegen zodra die beschikbaar is]
(45) [verwijzing naar de vastgestelde handeling invoegen zodra die beschikbaar is]
(46) [verwijzing naar de vastgestelde handeling invoegen zodra die beschikbaar is]
(47) PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
(48) PB L 83 van 27.3.2015, blz. 34.
(49) PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3.
(50) PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1.
(51) PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1.
(52) PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.
(53) PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
(54) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).
(55) Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).
(56) In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(57) Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(58) GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(59) EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(60) Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(61) Associatieovereenkomsten in het programma voor de eengemaakte markt die momenteel worden afgerond
(62) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(63) Outputs zijn te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.)
(64) Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”
(65) Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(66) Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(67) Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(68) Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.