Bijlagen bij COM(2009)97 - Standpunt van de EG over het lidmaatschap van het Raadgevend Comité Cariforum-EG, opgericht bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten en de EG en over de selectie van de vertegenwoordigers van in de EG gevestigde organisaties

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

.

BESLUIT Nr. …/2009 VAN DE GEZAMENLIJKE RAAD

ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, betreffende het lidmaatschap van het Raadgevend Comité Cariforum-EG

DE GEZAMENLIJKE RAAD CARIFORUM-EG,

Gelet op de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (hierna "de overeenkomst" genoemd), ondertekend te Bridgetown, Barbados, op 15 oktober 2008, en met name op artikel 232, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

In het licht van de doelstellingen, als vastgesteld in artikel 1 van de overeenkomst, en de verbintenis tot monitoring daarvan, als bedoeld in artikel 5 van de overeenkomst, is het dienstig dat het Raadgevend Comité Cariforum-EG zo snel mogelijk wordt opgericht,

BESLUIT:

Artikel 1

1. Van het Raadgevend Comité Cariforum-EG (hierna "het comité" genoemd) zijn lid: […] permanente leden als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, van wie […] in de Cariforum-staten gevestigde organisaties en […] in de EG gevestigde organisaties vertegenwoordigen.

Tot elk van deze beide groepen behoren ten minste twee vertegenwoordigers uit organisaties die respectievelijk vertegenwoordigen:

a) de sociale en economische partners;

b) de academische gemeenschap;

c) andere niet-gouvernementele organisaties, waaronder ontwikkelings- en milieuorganisaties.

De permanente leden blijven twee jaar in functie. Relevante expertise en een brede geografische en sectorale vertegenwoordiging worden gewaarborgd.

2. Voor dit besluit wordt onder maatschappelijke organisaties verstaan: verenigingen, stichtingen en andere privé-instellingen die zonder op het maken van winst te zijn gericht, een doel van internationaal nut nastreven en die in staat zijn deskundige informatie of deskundig advies over onder de overeenkomst vallende aangelegenheden te verstrekken, of die belangrijke elementen van de publieke opinie over onder de overeenkomst vallende aangelegenheden vertegenwoordigen. Van deze eis kan worden afgeweken in geval van academische instellingen met een specifieke expertise over onder de overeenkomst vallende aangelegenheden.

3. Een organisatie wordt geacht te zijn gevestigd op het grondgebied van hetzij de Cariforum-staten, hetzij de EG, als de statutaire zetel en de centrale bestuurs- en controlediensten van deze organisatie zich bevinden op het grondgebied van de Cariforum-staten of de EG, naargelang het geval.

Artikel 2

De lijst van de door de Cariforum-staten respectievelijk de EG voorgestelde permanente leden, en de vernieuwing daarvan, wordt zo snel mogelijk door het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EG besproken en goedgekeurd.

Artikel 3

Organisaties die voldoen aan de eisen van artikel 1 mogen de vergaderingen van het Raadgevend Comité Cariforum-EG als waarnemer bijwonen. Alleen permanente leden kunnen echter financiële bijstand voor de uitvoering van hun taken in het comité ontvangen.

Artikel 4

Het Europees Economisch en Sociaal Comité fungeert als secretariaat van het comité voor een beginperiode die eindigt op 31 december 2010. Deze periode wordt automatisch verlengd, tenzij de partijen of het Europees Economisch en Sociaal Comité vroeg genoeg laten weten dat zij het daarmee niet eens zijn.

Artikel 5

De financieringsregelingen worden vastgesteld door het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EG.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op […].

Gedaan te …, […] 2009.

[1] PB

[2] PB L 289 van 30.10.2008, blz. 3.