Bijlagen bij COM(2009)632 - Standpunt EG tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Zagreb, 18 december 2009)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

Standpunt van de Europese Gemeenschap

- De Europese Gemeenschap hecht haar goedkeuring aan het besluit van de ministerraad tot wijziging van artikel 50 van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap.

- De Europese Gemeenschap hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen van het Procedurebesluit tot vaststelling van de regels inzake aanwerving, arbeidsomstandigheden en geografisch evenwicht van het secretariaatspersoneel.

- De Europese Gemeenschap hecht haar goedkeuring aan de besluiten van de ministerraad met betrekking tot de toetreding van de Republiek Moldavië en Oekraïne tot de Energiegemeenschap, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

- Aan de besluiten van de ministerraad met betrekking tot de toetreding van de Republiek Moldavië en Oekraïne wordt een laatste overweging toegevoegd: "Naleving van de verplichtingen in de gassector die voortvloeien uit de toetreding tot de Energiegemeenschap vereist bijzondere aandacht gezien het belang van deze sector voor de continuïteit van de voorziening van alle partijen."

- Aan het eind van artikel 1, lid 2, van de besluiten van de ministerraad met betrekking tot de toetreding van de Republiek Moldavië en Oekraïne tot de Energiegemeenschap wordt de volgende tekst toegevoegd: "Voordat dit Protocol wordt ondertekend gaat de voorzitter, in overleg met de vice-voorzitter die de Europese Gemeenschap vertegenwoordigt, na of een wet betreffende de gassector in overeenstemming met Richtlijn 2003/55/EG is vastgesteld en ingevoerd."

- De Europese Gemeenschap hecht haar goedkeuring aan het besluit van de ministerraad met betrekking tot de tenuitvoerlegging in de Energiegemeenschap van Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten, Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 92/75/EEG betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-produktinformatie van huishoudelijke apparaten almede een aantal uitvoeringsrichtlijnen.


[1] PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.