Bijlagen bij COM(2010)22 - Standpunt van de Unie in het interimcomité EU-Servië inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EU-Servië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

BESLUIT nr. 1/20... van het interimcomité EU-Servië van ... betreffende het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de subcomités EU-Servië

HET INTERIMCOMITÉ EU-SERVIË,

Gelet op de interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (hierna "de interimovereenkomst" genoemd), die op 29 april 2008 is ondertekend, en met name op artikel 43,

BESLUIT:

Artikel 1

Voorzitterschap

Het interimcomité wordt beurtelings voor een periode van twaalf maanden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie namens de Europese Unie, hierna "de Unie" genoemd, en een vertegenwoordiger van de regering van de Republiek Servië. De eerste periode vangt aan op de datum van de eerste bijeenkomst van het interimcomité en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Artikel 2

Vergaderingen

Het interimcomité komt eenmaal per jaar bijeen in Brussel of Belgrado, als overeengekomen door de partijen. Op verzoek van een van de partijen kunnen in overleg speciale vergaderingen van het interimcomité worden belegd.

De vergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen.

De vergaderingen van het interimcomité zijn niet openbaar, tenzij de partijen anders overeenkomen.

Artikel 3

Delegaties

De voorzitter wordt voor elke vergadering in kennis gesteld van de voorgenomen samenstelling van de delegatie van elke partij.

Een vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank (EIB) kan de vergaderingen van het interimcomité als waarnemer bijwonen wanneer er punten op de agenda staan die de EIB aangaan.

Het interimcomité kan niet-leden uitnodigen zijn vergaderingen bij te wonen om informatie te verstrekken over bijzondere onderwerpen.

De lidstaten van de Unie worden in kennis gesteld van de vergaderingen van het interimcomité.

Artikel 4

Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de Republiek Servië treden gezamenlijk op als secretarissen van het interimcomité.

Artikel 5

Correspondentie

Alle correspondentie aan en van de voorzitter van het interimcomité wordt aan beide secretarissen gezonden. De secretarissen zorgen ervoor dat de correspondentie voor zover nodig aan hun respectieve vertegenwoordigers in het interimcomité wordt gezonden.

Artikel 6

Agenda van de vergaderingen

6. De voorzitter en de secretarissen stellen uiterlijk 15 werkdagen voor het begin van de vergadering de voorlopige agenda op.

De voorlopige agenda omvat de punten waarvoor de secretarissen uiterlijk 21 werkdagen voor het begin van de vergadering een verzoek tot opname op de agenda hebben ontvangen; punten worden evenwel slechts op de voorlopige agenda geplaatst wanneer de desbetreffende stukken uiterlijk op de dag van verzending van de voorlopige agenda aan de secretarissen zijn verstuurd.

De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het interimcomité goedgekeurd. Punten die niet op de voorlopige agenda voorkomen, kunnen als agendapunt worden opgenomen indien beide partijen het daarover eens zijn.

7. De voorzitter kan met instemming van beide partijen de in lid 1 genoemde termijnen inkorten indien dat in een bepaald geval noodzakelijk is.

Artikel 7

Notulen

De ontwerpnotulen van de vergaderingen van het interimcomité worden opgesteld door de partij die de vergadering organiseert. In de notulen worden de besluiten en aanbevelingen en de vastgestelde conclusies vermeld. Binnen twee maanden na de vergadering worden de ontwerpnotulen ter goedkeuring voorgelegd aan het interimcomité. Wanneer de notulen zijn goedgekeurd worden zij door de voorzitter en de twee secretarissen ondertekend; beide partijen bewaren een exemplaar. Een exemplaar van de notulen wordt aan elk van de in artikel 5 van dit besluit bedoelde geadresseerden gezonden.

Artikel 8

Beraadslagingen

Besluiten en aanbevelingen van het interimcomité worden in onderling overleg tussen de partijen vastgesteld.

In de periode tussen twee vergaderingen kan het interimcomité besluiten nemen en aanbevelingen doen via een schriftelijke procedure, mits beide partijen daarmee instemmen.

De besluiten en aanbevelingen van het interimcomité in de zin van artikel 45 van de interimovereenkomst worden respectievelijk "besluit" en "aanbeveling" genoemd, gevolgd door een volgnummer, de datum van goedkeuring en een beschrijving van het onderwerp.

De besluiten en aanbevelingen van het interimcomité worden door de voorzitter ondertekend en door de twee secretarissen geauthentiseerd.

De door het interimcomité genomen besluiten worden door de partijen gepubliceerd in hun respectieve publicatiebladen. Elke partij kan besluiten tot publicatie van ieder ander door het interimcomité genomen besluit.

Artikel 9

Talen

De officiële talen van het interimcomité zijn de officiële talen van de twee partijen.

Behoudens andersluidend besluit beraadslaagt het interimcomité op de grondslag van in deze talen opgestelde documenten.

Artikel 10

Uitgaven

De Unie en de Republiek Servië nemen de uitgaven in verband met hun deelname aan de zittingen van het interimcomité en van de subcomités voor hun rekening, zowel wat betreft de kosten van personeel, reis en verblijf, als van post en telecommunicatie.

De kosten van tolkendiensten tijdens vergaderingen en de kosten voor vertaling en reproductie van documenten, alsmede andere kosten in verband met de materiële organisatie van de vergaderingen komen ten laste van de partij die de vergadering organiseert.

Artikel 11

Subcomités

De taakomschrijving en de structuur van de subcomités die het interimcomité bij de uitvoering van zijn taken bijstaan, worden vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

De subcomités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van beide partijen. Zij worden overeenkomstig artikel 1 beurtelings voorgezeten door een van beide partijen.

De subcomités werken onder het gezag van het interimcomité, waaraan zij na elke vergadering verslag uitbrengen. Zij nemen geen besluiten, maar kunnen aanbevelingen doen aan het interimcomité.

Het interimcomité kan besluiten bestaande subcomités op te heffen, hun taakomschrijving te wijzigen of andere subcomités in te stellen die het bijstaan bij het vervullen van zijn taken.

Gedaan te

Voor het interimcomité

De voorzitter

BIJLAGE

Taakomschrijving en structuur van de subcomités EU-Servië

1. Samenstelling en voorzitterschap

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van het reglement van orde bestaan de subcomités uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de regering van de Republiek Servië (hierna "Servië" genoemd). Overeenkomstig artikel 1 van het reglement van orde worden zij beurtelings voorgezeten door een van beide partijen. De lidstaten worden op de hoogte gesteld van de vergaderingen van de subcomités.

2. Secretariaat

Een ambtenaar van de Europese Commissie en een ambtenaar van de regering van Servië treden gezamenlijk op als secretarissen van de subcomités.

Alle mededelingen betreffende de subcomités worden naar de secretarissen van de betreffende comités gezonden.

3. Vergaderingen

De subcomités komen eenmaal per jaar bijeen, en in onderling overleg wanneer de omstandigheden dit vereisen. Vergaderingen van subcomités worden gehouden op een door de partijen overeen te komen tijd en plaats.

Met instemming van beide partijen kunnen de subcomités deskundigen uitnodigen om tijdens de vergaderingen bepaalde inlichtingen te verstrekken.

4. Onderwerpen

Onderwerpen worden door de subcomités besproken op basis van de hieronder weergegeven multidisciplinaire structuur. De tenuitvoerlegging van de interimovereenkomst en het Europees partnerschap, de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van de stabilisatie- en associatieovereenkomst, en de vorderingen met betrekking tot de harmonisatie, tenuitvoerlegging en handhaving van wetgeving worden op alle relevante terreinen geëvalueerd. De subcomités onderzoeken alle problemen die zich op hun werkterreinen voordoen en doen voorstellen voor maatregelen.

De subcomités zijn ook een forum voor het geven van nadere toelichting bij de EU-verworvenheden en evalueren de vorderingen van Servië bij de aanpassing daaraan, overeenkomstig de verbintenissen in het kader van de interimovereenkomst.

5. Notulen

De ontwerpnotulen van elke subcomitévergadering worden binnen twee maanden na de vergadering opgesteld. Na goedkeuring door beide partijen zenden de secretarissen van het subcomité een exemplaar van de notulen aan de secretarissen van het interimcomité.

6. Openbaarheid

De vergaderingen van de subcomités zijn niet openbaar, tenzij anders overeengekomen.

7. Structuur van de subcomités

1) Subcomité Handel, industrie, douane, belastingen en samenwerking met andere kandidaat-lidstaten (IO, art. 3, art. 4-8, art. 19-33, art. 36, art. 37, art. 41 en art. 52),

2) Subcomité Landbouw en visserij, voedselveiligheid, veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden (IO, art. 9, art. 10, art. 11, leden 2, 3 en 4, art. 12, lid 2, art. 13-18, art. 21, art. 27),

3) Subcomité Interne markt en mededinging (IO, art. 35, 37, 38 met Protocol 5, 39, 40),

4) Subcomité Economische en financiële vraagstukken en statistiek (IO, art. 35, art. 38, lid 7, onder b)),

5) Subcomité Vervoer (IO, art. 34)

[1] Als beschreven in de mededeling van de Commissie betreffende de stand van de voorbereidingen van Servië en Montenegro op de onderhandelingen over een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de Europese Unie, COM(2005) 476 definitief.

[2] PB L … van… 2007, blz. … .