Bijlagen bij COM(2010)363 - Standpunt EU tijdens de bijeenkomst van de ministerraad van de Energiegemeenschap (Skopje, 24 september 2010)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE Standpunt van de Europese Unie

- De Europese Unie hecht haar goedkeuring aan de financiële kwijting van de directeur van het secretariaat van de Energiegemeenschap voor 2009.

- De Europese Unie hecht haar goedkeuring aan het besluit van de ministerraad tot wijziging van bijlage 4 bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap ("Bijdrage aan de begroting"), om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Moldavië.

- De Europese Unie hecht haar goedkeuring aan de verlenging van het mandaat van de taskforce Hernieuwbare energiebronnen met één extra jaar.

- De Europese Unie hecht haar goedkeuring aan de aanbeveling van de ministerraad inzake de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

- De Europese Unie hecht haar goedkeuring aan de aanbeveling van de ministerraad inzake de tenuitvoerlegging van de wijzigingen in het " acquis communautaire op energiegebied ".


[1] PB L 198, blz. 15.