Bijlagen bij COM(2010)694 - EU-standpunt in de WTO over een transparantiemechanisme voor preferentiële handelsregelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

BIJLAGE

TRANSPARANTIEMECHANISME VOOR PREFERENTIËLE HANDELSREGELINGEN

A. Werkingssfeer

1. Het transparantiemechanisme is van toepassing op de volgende preferentiële handelsregelingen (PTA's):

a) PTA's die vallen onder punt 2 van het besluit van 28 november 1979 betreffende een gedifferentieerde en gunstigere behandeling, reciprociteit en vollediger deelneming van ontwikkelingslanden ("machtigingsclausule"), met uitzondering van de regionale handelsovereenkomsten op grond van punt 2, onder c),[4] zoals omschreven in het besluit van de Algemene Raad van 14 december 2006 (transparantiemechanisme voor regionale handelsovereenkomsten).

b) PTA's in de vorm van een preferentiële behandeling die door enig lid is toegekend aan producten van minder ontwikkelde landen.

c) Eventuele andere niet-wederzijdse preferentiële behandelingen die zijn toegestaan op grond van de WTO-overeenkomst.

2. Dit mechanisme is bedoeld om de transparantie van de betrokken PTA te verbeteren. Deze procedures lopen in geen geval vooruit op de inhoud van de toepasselijke bepalingen van de machtigingsclausule of andere instrumenten als bedoeld in punt 1, onder a), b) of c), en doen geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de leden uit hoofde van de WTO-overeenkomsten.

B. Kennisgeving

3. De vereiste kennisgeving van een PTA vindt zo vroeg mogelijk plaats; zo mogelijk vóór de toepassing van de preferentiële behandeling door het kennisgevende lid[5] en uiterlijk drie maanden nadat de PTA in werking is getreden.

4. Het kennisgevende lid vermeldt op grond van welke in punt 1 genoemde bepaling of bepalingen kennisgeving van hun PTA's is gedaan. Het lid dat kennisgeving van een PTA doet, verschaft de volledige tekst van de desbetreffende wettelijke bepaling en eventuele aanverwante instrumenten (bv. verordeningen, bijlagen, regelingen, protocollen), in één van de officiële WTO-talen en in een elektronisch verwerkbaar formaat, inclusief eventuele internetlinks.

C. Procedures ter verbetering van de transparantie

5. Bij de kennisgeving wordt de PTA beoordeeld door de Commissie inzake handel en ontwikkeling (CTD) volgens de procedures die zijn vastgesteld in de punten 6 tot en met 13.

6. De beoordeling door de CTD van een PTA waarvan kennisgeving is gedaan, wordt normaliter afgesloten binnen een termijn van twaalf maanden na de datum van kennisgeving.

7. Om de leden te helpen bij de beoordeling van de PTA:

a) stelt het kennisgevende lid de partijen de in bijlage 1 vermelde gegevens in een elektronisch verwerkbaar formaat ter beschikking van het secretariaat van de WTO. Indien de PTA meerdere subregelingen omvat, moeten de gegevens voldoende gedetailleerd zijn om een analyse per subregeling mogelijk te maken. Indien voor die subregelingen uitgesplitste gegevens beschikbaar zijn, moeten deze worden ingediend.

b) stelt het WTO-secretariaat een gids op waarin wordt vermeld waar specifieke soorten informatie te vinden zijn, voor zover mogelijk volgens het model in bijlage 2. De gids wordt zo snel mogelijk na de kennisgeving ter beschikking gesteld. De leden zijn vrij om de gids zelf in te dienen wanneer zij kennisgeving van PTA's doen.

c) bereidt het secretariaat van het WTO op eigen verantwoordelijkheid en in volledig overleg met het kennisgevende lid, een feitelijke presentatie van de PTA voor, voordat deze onder de leden wordt verspreid. In het kader van deze voorbereidingen krijgen de leden die op grond van de PTA voordelen ontvangen, op hun verzoek de gelegenheid om het ontwerp van de feitelijke presentatie in te zien en er opmerkingen over te maken binnen een vastgesteld tijdsbestek, waarbij zij de vastgestelde termijn voor het laatste overleg met het kennisgevende lid in acht nemen.

8. De in punt 7, onder a), bedoelde gegevens worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld. Normaliter bedraagt de termijn voor de indiening van de gegevens niet meer dan tien weken – of 20 weken voor PTA’s waarvan ontwikkelingslanden kennisgeving hebben gedaan – na de datum van kennisgeving van de PTA.

9. De in punt 7, onder b) en c), bedoelde gids en feitelijke presentatie worden hoofdzakelijk gebaseerd op de informatie die door het kennisgevende lid wordt verschaft; zo nodig kan het WTO-secretariaat – in volledig overleg met het kennisgevende lid en rekening houdend met de standpunten van de kennisgevende leden – ook gebruik maken van beschikbare gegevens uit andere bronnen om zo de feitelijke nauwkeurigheid te verbeteren. Bij de voorbereiding van de feitelijke presentatie baseert het secretariaat zich op de elementen van bijlage 3. In aanvulling hierop kan het secretariaat ook, indien van toepassing, de volgende elementen opnemen in de feitelijke presentatie: achtergrondinformatie, reikwijdte en dekking (producten en landen), uitzonderingen, bepalingen over de bijzondere en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden (S&D-bepalingen), specifieke voorschriften betreffende de toepassing van de regeling (graduatie, in aanmerking komen voor aanvullende preferenties), oorsprongsregels, bepalingen betreffende de goederenhandel (intellectuele eigendom, arbeid, milieu, technische handelsbelemmeringen (Technical Barriers to Trade – TBT), sanitaire en fytosanitaire maatregelen (Sanitary and Phytosanitary Measures – SPS), handelsmaatregelen, voor zover van toepassing), specifieke douanegerelateerde procedures, samenstelling van invoer van goederen van een begunstigd lid, bereiken van tariefcontingenten, relatie met andere PTA's door hetzelfde kennisgevende lid en invoer in het kader van de PTA in de laatste drie jaar, indien van toepassing. Bij de voorbereiding van de feitelijke presentatie onthoudt het secretariaat van de WTO zich van elk waardeoordeel.

10. De feitelijke presentatie van het WTO-secretariaat mag niet worden gebruikt als basis voor geschillenbeslechtingsprocedures of om nieuwe rechten en plichten voor de leden te creëren.

11. In de regel zal één formele vergadering – een speciale zitting van de Commissie inzake handel en ontwikkeling – worden gewijd aan de beoordeling van elke PTA waarvan kennisgeving is gedaan; bijkomende uitwisselingen van informatie moeten schriftelijk plaatsvinden.

12. De feitelijke presentatie van het WTO-secretariaat en de door het kennisgevende lid verstrekte aanvullende informatie worden minstens 13 weken vóór de aan de beoordeling van de PTA gewijde vergadering in alle officiële talen van de WTO verspreid. De schriftelijke vragen of opmerkingen van de leden over de beoordeelde PTA worden minstens vier weken vóór de overeenkomstige vergadering via het secretariaat van de WTO aan het kennisgevende lid toegezonden; het kennisgevende lid moet deze vragen en opmerkingen normaal gesproken binnen vijf weken na de ontvangst beantwoorden; het WTO-secretariaat bezorgt deze vragen of opmerkingen, tezamen met de antwoorden, minstens drie werkdagen vóór de desbetreffende vergadering aan alle leden.

13. Al het ingediende schriftelijke materiaal en de notulen van de CTD-vergadering die is gewijd aan de beoordeling van een overeenkomst waarvan kennisgeving is gedaan, worden onverwijld in alle officiële talen van de WTO verspreid en op de WTO-website geplaatst.

14. Elk lid mag op elk moment bij de CTD voorstellen doen voor de verbetering van de algemene werking van die procedures, inclusief de uitwerking, het formaat of de inhoud van feitelijke presentaties door het secretariaat.

D. Kennisgeving van latere wijzigingen en rapportering

15. Van wijzigingen die een effect hebben op de tenuitvoerlegging van een PTA tijdens een kalenderjaar moet jaarlijks kennisgeving worden gedaan, en wel uiterlijk 30 juni van het eerstvolgende kalenderjaar. Hierbij gaat het onder meer om de volgende informatie, die in een elektronisch verwerkbaar formaat moet worden verstrekt:

a) Wetswijzigingen, inclusief wijzigingen van eventuele toelichtingen daarbij, en bijbehorende schema's, bijlagen en protocollen, in één van de officiële WTO-talen, voor zover van toepassing.

b) Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de PTA, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – een lijst van gegradueerde begunstigden en de periode van graduatie, en van ontheffingen van specifieke producten/landen, indien van toepassing[6].

c) Wijzigingen in de voorkeurtarieven per begunstigde partner die in het kader van de PTA worden toegepast, op tarieflijnniveau.

16. Het kennisgevende lid geeft kennis van de gegevens over de invoer van elk van de begunstigde partners op jaarbasis op tarieflijnniveau, in waarde van de totale invoer, de invoer in het kader van de meestbegunstigingsclausule (MFN) en de invoer in het kader van de PTA's[7], en wel uiterlijk 31 oktober voor gegevens van het voorafgaande jaar.

17. Van het kennisgevende lid wordt niet verwacht dat het de in de punten 15 en 16 verlangde jaarlijkse gegevens ter beschikking stelt als deze reeds bij de geïntegreerde gegevensbank (IDB) zijn ingediend of anderszins in een geschikt elektronisch formaat[8] aan het secretariaat zijn verstrekt. Een verwijzing naar relevante voor het publiek toegankelijke websites waar deze informatie in een elektronisch verwerkbaar formaat[9] is te vinden en in een van de officiële WTO-talen is voldoende.

18. Indien een lid-ontwikkelingsland technische problemen heeft om aan de kennisgevingsvoorschriften van punt 16 te voldoen, wordt dit niet van hem geëist tot 31 juli 2013. Het lid kan tot 31 juli 2012 een overzicht indienen van de stappen die het zal nemen om aan deze kennisgevingsvoorschriften te voldoen.

19. De mededelingen die op grond van punt 15 worden ingediend, worden onmiddellijk op de WTO-website gepubliceerd. De gegevens waarvan op grond van punt 16 kennisgeving wordt gedaan, worden onmiddellijk beschikbaar gesteld in de geïntegreerde gegevensbank (IDB) overeenkomstig het bekendmakingsbeleid voor de IDB.[10] De in te dienen gegevens doen geen afbreuk aan de juridische status van de betrokken PTA.

E. Overige bepalingen

20. De Commissie inzake handel en ontwikkeling heeft als opdracht dit transparantiemechanisme ten uitvoer te leggen. Voor de uitoefening van de krachtens dit mechanisme vastgestelde functies komt de CTD in speciale zitting bijeen.

21. Van elke PTA die van kracht is wanneer deze transparantieprocedures worden aangenomen, stelt het WTO-secretariaat in volledig overleg met het kennisgevende lid een korte beschrijving[11] op.

22. Op verzoek verleent het WTO-secretariaat en elk lid aan de ontwikkelingslanden die lid zijn, met name de minst ontwikkelde landen, technische ondersteuning bij de uitvoering van dit mechanisme, met name ten aanzien van – maar niet beperkt tot – de voorbereiding van de PTA-gerelateerde gegevens en andere aan het secretariaat van de WTO over te leggen informatie.

23. Elk lid kan te allen tijde informatie over een PTA onder de aandacht van het bevoegde CTD-orgaan brengen, waarvan het meent dat deze in het kader van deze procedures aan de leden moet worden verstrekt.

24. Het secretariaat van de WTO beheert een geactualiseerde elektronische databank over de afzonderlijke PTA’s. Deze databank omvat relevante tarief- en handelsgerelateerde informatie en biedt toegang tot al het bij de WTO beschikbare schriftelijke materiaal over PTA’s waarvan kennisgeving is gedaan. De databank moet zodanig worden gestructureerd dat zij gemakkelijk voor het publiek toegankelijk is. De toegang tot de in punt 17 bedoelde gegevens wordt verschaft overeenkomstig het voor de geïntegreerde gegevensbank (IDB) vastgestelde verspreidingsbeleid.[12]

25. Op PTA's waarvan reeds op grond van de relevante transparantiebepalingen kennisgeving is gedaan en die van kracht zijn, zijn de in de hoofdstukken D en E genoemde procedures van toepassing.

F. Herbeoordeling van het mechanisme

26. Dit mechanisme is voorlopig van toepassing totdat de leden hun goedkeuring aan een permanente toepassing geven. De leden beoordelen het mechanisme na drie jaar opnieuw en wijzigen het zo nodig aan de hand van de ervaring die zij met de voorlopige toepassing hebben opgedaan.

BIJLAGE 1

Initiële kennisgeving van PTA's door kennisgevende leden

1. Het kennisgevende lid verstrekt de WTO de in deze bijlage voorgeschreven informatie. Van het kennisgevende lid wordt niet verwacht dat het de in deze bijlage verlangde gegevens ter beschikking stelt als de desbetreffende gegevens reeds bij de Geïntegreerde gegevensbank (IDB) zijn ingediend of anderszins in een geschikt elektronisch formaat[13] aan het secretariaat zijn verstrekt.

2. Het lid dat kennisgeving van een PTA doet, verschaft de volgende gegevens op tarieflijnniveau:[14]

a) Een volledige lijst van preferentiële rechten op grond van de PTA per begunstigde partner.

b) Een volledige tarieflijst van de MFN-rechten van het kennisgevende lid in het jaar van de inwerkingtreding van de PTA en in het voorafgaande jaar.

c) Eventuele andere gegevens, zoals preferentiële marges, tariefcontingenten, seizoensbeperkingen, bijzondere vrijwaringsmaatregelen en, indien beschikbaar, ad valorem-equivalenten voor niet-ad valoremrechten.

d) Productspecifieke preferentiële oorsprongsregels als omschreven in de PTA.

e) Gegevens over de invoer tijdens de laatste drie aan de kennisgeving voorafgaande jaren van elk van de begunstigde partners, in waarde van de totale invoer, de invoer in het kader van de meestbegunstigingsclausule (MFN) en de invoer in het kader van de PTA's.[15]

3. Het kennisgevende lid verschaft ook andere algemene informatie die het nuttig acht om de PTA nader toe te lichten, of vermeldt internetadressen waar deze informatie is te vinden; dit kan bijvoorbeeld de volgende informatie betreffen:[16]

a) Eventuele gegevens over criteria voor graduatie en voor degraduatie en over de toepassing ervan (eventuele bepalingen die voor producten/landen die gegradueerd moeten worden een vroegtijdige/voorafgaande kennisgeving voorschrijven; tijdschema voor de procedures in verband met graduatie).

b) Indicatoren voor de betrokken producten en uitzonderingen op de regeling.

c) In aanmerking komende landen.

d) Technische handleidingen voor het gebruik van de PTA door potentiële begunstigden.

e) Overige beschikbare toelichtingen en beknopt informatiemateriaal over de PTA's en uitvoeringsbepalingen.

BIJLAGE 2

PTA-gids

A - BASISINFORMATIE |

1) Kennisgevend lid: (Naam van het kennisgevende lid) |

2) Inwerkingtredingsdatum PTA: (Vermeld datum en link naar informatiebron) |

3) Datum van laatste verlenging van de PTA: (Vermeld datum en link naar informatiebron) |

4) Datum van kennisgeving bij de WTO en symbool van WTO-documenten (Vermeld datum en link naar informatiebron alsmede het symbool van het document en link naar informatiebron) |

5) Datum waarop de PTA afloopt: (Vermeld datum en link naar informatiebron) |

6) Aantal begunstigden: (Vermeld huidig aantal begunstigden en link naar informatiebron) |

7) Aantal in aanmerking komende producten (tarieflijnen): (Vermeld huidig aantal in aanmerking komende producten (tarieflijnen) en link naar informatiebron) |

8) Inwerkingtreding van PTA, gerelateerde wetgeving en publicatie van PTA-wijzigingen: (Vermeld naam/aantal wetten bij het kennisgevende lid en link naar informatiebron) |

9) Autoriteit(en) die de preferentiële behandeling toekent/toekennen: (Vermeld welke autoriteit de preferentiële behandeling mag toekennen en link naar informatiebron) |

10) Nationale instantie die de PTA's beheert: (Vermeld welke autoriteit de PTA's beheert en link naar informatiebron) |

B – VERWIJZINGEN NAAR INFORMATIE OVER: |

I. BEGUNSTIGDEN |

a) Lijst van begunstigden: (Vermeld link naar de volledige lijst van begunstigden) |

b) Criteria om in aanmerking te komen: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met de criteria voor het in aanmerking komen en desbetreffende link) |

c) Beperkingen op het in aanmerking komen: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met de beperkingen op het in aanmerking komen en desbetreffende link) |

d) Wijziging van lijst van begunstigden: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met de criteria voor de wijziging van de lijst van begunstigden en desbetreffende link) |

II. IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN (VOLGENS DE PRODUCTENCLASSIFICATIE VAN HET KENNISGEVENDE LID) |

a) Lijst van in aanmerking komende producten: (Vermeld link naar de volledige lijst van in aanmerking komende producten) |

b) Niet in aanmerking komende producten: (Vermeld link naar de volledige lijst van niet in aanmerking komende producten) |

c) Wijziging van lijst van in aanmerking komende producten: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met bepalingen over de wijziging van in aanmerking komende producten en de desbetreffende link) |

III. BEHANDELING IN HET KADER VAN DE PTA |

a) Tariefbehandeling: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met bepalingen over de tariefbehandeling en de desbetreffende link) |

b) Uitzonderingen: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met bepalingen over de uitzonderingen op de tariefbehandeling en de desbetreffende link) |

c) Verschillende preferentiële behandeling: (Vermeld document en artikel/hoofdstuk met bepalingen over de verschillende soorten preferentiële behandeling en de desbetreffende link) |

d) Aanvraag tot preferentiële behandeling: (Vermeld link met een uiteenzetting van de aanvraagprocedures voor een preferentiële behandeling) |

IV. OORSPRONGSREGELS (INCLUSIEF VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN) |

(Vermeld document en artikel/hoofdstuk met de oorsprongsregels, inclusief voorwaarden en beperkingen, en de desbetreffende link) |

V. VOLUME VAN DE PREFERENTIËLE HANDEL IN DE AFGELOPEN 3 (DRIE) JAAR (in miljoen USD) |

(Vermeld zo mogelijk link naar de desbetreffende handelsstatistieken en de eventuele voorwaarden voor toegang tot de website) |

BIJLAGE 3

Korte beschrijving van de nu van kracht zijnde PTA's

I. KENNISGEVEND LID |

(Naam van het kennisgevende lid) |

II. DATUM VAN INWERKINGTREDING / LAATSTE VERLENGING |

(Vermeld datum en link naar de informatiebron) |

III. DATUM VAN AFLOOP |

(Vermeld datum en link naar de informatiebron) |

IV. RELEVANTE WTO-/GATT-DOCUMENTEN EN LINKS NAAR NATIONALE WETGEVING |

(Vermeld documentnummer en link naar de informatiebron) |

(Vermeld titel/nummer van de wet(ten) en link naar de informatiebron) |

V. AANTAL BEGUNSTIGDEN |

(Vermeld huidig aantal en link naar informatiebron) |

- Criteria om in aanmerking te komen: (Vermeld de criteria om in aanmerking te komen en link naar informatiebron) |

VI. AANTAL BETROKKEN PRODUCTEN (VOLGENS DE PRODUCTENCLASSIFICATIE VAN HET KENNISGEVENDE LID) |

(Vermeld huidig aantal en link naar informatiebron) |

- Uitzonderingen: (Vermeld huidig aantal en link naar informatiebron) |

VII. PREFERENTIËLE BEHANDELING |

(Vermeld document en artikel/hoofdstuk met bepalingen over de preferentiële behandeling en de desbetreffende link) |

VIII. OORSPRONGSREGELS |

(Vermeld document en artikel/hoofdstuk met de oorsprongsregels, inclusief voorwaarden en beperkingen, en vermeld de desbetreffende link) |

IX. GEGEVENS OVER PREFERENTIËLE HANDEL (in miljoen USD) |

(VS) HS-hoofdstuk Jaar – 1 Jaar – 2 Jaar – 3 Totaal |

[1] WTO-besluit WT/L/671.

[2] Dit besluit is bekendgemaakt als WT/L/672.

[3] WT/COMTD/71 van 11 oktober 2010.

[4] Ter verduidelijking: aangezien er kennisgeving van is gedaan aan de GATT/WTO op grond van punt 2 c) van de machtigingsclausule, valt het Wereldstelsel voor Handelspreferenties (GSTP) niet onder dit mechanisme, maar onder het besluit van de Algemene Raad van 14 december 2006 (transparantiemechanisme voor regionale handelsovereenkomsten ).

[5] Het kennisgevende lid is het lid dat de niet-wederkerige preferenties verleent.

[6] [Bijvoorbeeld wijzigingen in aantal begunstigden; nieuwe aanvragen voor een preferentiële behandeling; degraduatie van landen, sectoren en/of producten; seizoensafhankelijke wijzigingen; inwerkingtreding van bijzondere vrijwaringsmaatregelen; bereiken van tariefcontingenten; wijzigingen die voortkomen uit omstandigheden die verband houden met de uitbreiding van de andere preferentiële behandeling, indien van toepassing.] Deze voetnoot is alleen voor de onderhandelingen bedoeld en wordt uit de tekst geschrapt zodra de onderhandelingen zijn afgerond.

[7] Indien het kennisgevende lid de desbetreffende gegevens al bij de UNCTAD heeft ingediend, zou de indiening van een exemplaar van deze gegevens bij de WTO aanvaardbaar zijn, mits deze voldoet aan de kennisgevingsvoorschriften die in lid 16 zijn vastgelegd.

[8] De gegevens kunnen worden verstrekt in PC-databankformaten, spreadsheet-formaten of text-delimited-formaten; het gebruik van tekstverwerkingsformaten moet zo mogelijk worden vermeden. Met toestemming van het kennisgevende lid kunnen handels- en tariefgegevens die jaarlijks worden ingediend, vervolgens worden opgenomen in de geïntegreerde gegevensbank (IDB) van de WTO, indien zij een voor de IDB geschikt formaat hebben. Zie in dit verband document G/MA/IDB/W/6 betreffende de “Guidelines for Supplying PC IDB Submissions” en document G/MA/238 en de addenda betreffende de verspreiding van IDB-gegevens.

[9] "Elektronisch verwerkbaar formaat" houdt in dat er volledige gegevensreeksen van de jaarlijkse gegevens van een lid kunnen worden gedownload zonder onredelijke beperkingen (d.w.z. zonder beperkingen van het aantal tarieflijnen of bestanden die gedownload kunnen worden) en in formaten die geschikt zijn om door het WTO-secretariaat te worden omgezet in een gegevensbankformaat.

[10] Document G/MA/238.

[11] Zie model in bijlage 3.

[12] Document G/MA/238.

[13] De gegevens kunnen worden verstrekt in een PC-databankformaat, als spreadsheet of in een text-delimited-formaat; het gebruik van tekstverwerkingsformaten moet zo mogelijk worden vermeden. In de context van een PTA-kennisgeving ingediende handels- en tariefgegevens kunnen vervolgens worden opgenomen in de geïntegreerde databank (IDB) van de WTO, indien zij een voor de IDB geschikt formaat hebben. Zie in dit verband document G/MA/IDB/W/6 betreffende de “Guidelines for Supplying PC IDB Submissions” en document G/MA/238 en de addenda betreffende de verspreiding van IDB-gegevens. Indien het kennisgevende lid de desbetreffende gegevens al bij de UNCTAD heeft ingediend, is de indiening van een exemplaar van deze gegevens bij de WTO aanvaardbaar, mits deze voldoet aan de kennisgevingsvoorschriften die in deze bijlage zijn vastgelegd.

[14] Onder verwijzingen naar het “tarieflijnniveau” moet worden verstaan de gedetailleerde indeling van de nationale douanenomenclatuur (HS-codes met bijvoorbeeld 8, 10 of meer cijfers). Het is van cruciaal belang dat alle verstrekte gegevenselementen dezelfde nationale douanenomenclatuur gebruiken of vergezeld gaan van overeenkomstige omzettingstabellen.

[15] De leden bevestigen dat bij de eerste kennisgeving die na de inwerkingtreding van dit mechanisme moet worden gedaan, de in punt 2, onder e), genoemde gegevens alleen door het kennisgevende lid worden ingediend wanneer zij reeds beschikbaar zijn.

[16] Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, a) criteria en beperkingen voor het in aanmerking komen, wijziging van lijsten van begunstigden; b) tariefbehandeling, verschillende preferentiële behandeling, uitzonderingen op de preferentiële behandeling; c) lijst van begunstigden, aantal begunstigden, geschiedenis van landen die van de preferentiële behandeling zijn uitgesloten; d) handboeken van UNCTAD (bijvoorbeeld http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc42rev3_en.pdf en http://www.unctad.org/en/docs/itcdtsbmisc25rev2_en.pdf); en e) van regeringen van leden (http://www.ustr.gov/assets/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/asset_upload_file406_10685.pdf ).